Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Skazani wciąż marzą aby pracować

Skazani wciąż marzą aby pracować

W systemie zatrudniania osób pozbawionych wolności wystąpiły poważne trudności w zakresie pracy odpłatnej, wykonywanej przez osadzonych. Wynikły one ze zmiany przepisów prawa. NIK ocenia jednak pozytywnie wysiłki, jakie podjęła Służba Więzienna w celu utrzymania i pozyskania miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności. Jako nieskuteczne NIK ocenia natomiast działania instytucji gospodarki budżetowej, czyli publicznych podmiotów powołanych w celu zapewnienia pracy osobom pozbawionym wolności. W instytucjach tych, pomimo poprawy sytuacji ekonomicznej, liczba pracujących osadzonych spadała. System zatrudniania osób pozbawionych wolności, po trudnościach związanych z niekorzystną zmianą przepisów z 2011 r., z każdym rokiem znowu działa skuteczniej. Liczba osób, które znalazły zatrudnienie (zarówno płatne jak i bezpłatne) w czasie przebywania w zakładach karnych i aresztach śledczych nie uległa w ostatnich latach zmianie i wynosi ok. 25 tysięcy. Utrzymanie tej liczby na niezmienionym poziomie – mimo znacznego zwiększenia kosztów pracy osadzonych na skutek wprowadzenia przepisów uwzględniających wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący wypłaty pracującym osadzonym minimalnego wynagrodzenia w pełnej wysokości (a nie jak wcześniej – połowy minimalnego wynagrodzenia) było możliwe dzięki skutecznym wysiłkom Służby Więziennej, choć stało się to głównie w drodze poszerzenia oferty pracy nieodpłatnej.
Obecnie wprowadzane zmiany systemowe powinny, zdaniem ekspertów, pozytywnie wpłynąć na wzrost zatrudnienia odpłatnego skazanych. Zwłaszcza zwiększenie ryczałtu dla przedsiębiorców zatrudniających osadzonych może stać się istotnym bodźcem oddziałującym na zainteresowanie kontrahentów zewnętrznych zatrudnieniem tego rodzaju pracownika.
Więcej informacji na stronie NIK

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …