Składki a hipoteka

Na tle jednej ze skarg pojawił się problem konstytucyjności art. 24 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tym przepisem nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem, jednak po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki
lub zastawu do wysokości zaległych odsetek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia. Treść tego przepisu jest zbieżna z brzmieniem art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej, obowiązującym do 31 grudnia 2002 r. Przepis ten został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją. Trybunał wskazał w uzasadnieniu wyroku, że sprzeczne z ustawą zasadniczą jest całkowite wyłączenie przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową.
Obecnie odpowiednikiem art. 70 § 6 jest przepis art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej, którego brzmienie budzi jednak podobne wątpliwości i wymaga pilnej interwencji ustawodawcy, na co wskazywał Trybunał Konstytucyjny. W ocenie Rzecznika brzmienie art. 24 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stwarza podobne wątpliwości konstytucyjne i z tego względu wymaga zmiany.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z wnioskiem o podjęcie stosownych zmian prawodawczych, mających na celu usunięcie niekonstytucyjnej regulacji prawnej.

Sprawdź także

Debata o praworządności

Co z tą praworządnością? Debata sędziów i prokuratorów moderowana przez SSO Igora Tuleyę (video) na …