Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Skuteczne postępowanie restrukturyzacyjne

Skuteczne postępowanie restrukturyzacyjne

1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne, przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ścisłej współpracy z Ministerstwem Gospodarki. Ustawa zapewnia możliwość przeprowadzenia skutecznego i odformalizowanego postępowania restrukturyzacyjnego, dającego szansę powrotu do normalnejdziałalności gospodarczej. Przedsiębiorców przed upadłością mają ratować cztery procedury restrukturyzacyjne. Celem regulacji jest: Zapewnienie przedsiębiorcom i ich kontrahentom skutecznych instrumentów do restrukturyzacji przy jednoczesnej maksymalizacji ochrony praw wierzycieli, Zapewnienie instytucjonalnej autonomii postępowań restrukturyzacyjnych w oderwaniu od stygmatyzujących postępowań upadłościowych, Wprowadzenie zasady subsydiarności postępowania upadłościowego jako ultima ratio wobec ekonomicznego fiaska restrukturyzacji, Zwiększenie uprawnień aktywnych wierzycieli, Maksymalizacja szybkości i efektywności restrukturyzacji i upadłości, Odformalizowanie postępowań i szersze wykorzystanie w nich nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych, Realizacja polityki ?nowej szansy? – zapewnienie możliwości ?nowego startu? przedsiębiorcom, których fiasko przedsięwzięcia gospodarczego wynika z niekorzystnej zmiany warunków ekonomicznych, Zwiększenie odpowiedzialności nierzetelnych dłużników i upadłych. POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNE
Nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne wprowadza cztery, zupełnie nowe instytucje restrukturyzacji, oparte częściowo na sprawdzonych praktykach międzynarodowych, dostosowanych do warunków polskiej gospodarki. W czasie problemów finansowych przedsiębiorca musi mieć zapewniony szeroki dostęp do elastycznych procedur, które z jednej strony dadzą mu możliwość efektywnej restrukturyzacji, z drugiej strony zapewnią ochronę wierzycieli. Celem postępowań restrukturyzacyjnych jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcie układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego również poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Postępowania restrukturyzacyjne będą obejmowały: zatwierdzenie układu po samodzielnym zbieraniu głosów; przyspieszone postępowanie układowe albo ?zwykłe? postępowanie układowe; postępowanie sanacyjne. Podstawowe dwie procedury na etapie sądowym będą wyjątkowo krótkie: zatwierdzenie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów przez dłużnika będzie trwało 2 tygodnie, a przyspieszone postępowanie układowe ? 2 miesiące. Przedsiębiorca mający problemy ekonomiczne będzie miał możliwość wyboru najlepszej dla siebie procedury, zarówno pod kątem czasu trwania, jak i też pod kątem ochrony przed przymusową egzekucją wierzycieli. Zasadą będzie, że im szersza ochrona dłużnika przed wierzycielami, tym większe ograniczenia dłużnika w możliwości dysponowania swoim majątkiem. Uprawnienia wierzycieli w toku zarówno postępowania restrukturyzacyjnego, jak i upadłościowego znacząco wzrosną, tak, że to właśnie oni będą mieli w rzeczywistości duży wpływ na tok spraw. Odbędzie się to kosztem uprawnień sądu i sędziego-komisarza, które zostaną ograniczone. Najistotniejsze zmiany dotyczą powoływania i składu rady wierzycieli. Będzie ona musiała być powoływana na wniosek 3 wierzycieli (nawet niewielkich) lub jednego większego (ponad 20%) albo na wniosek dłużnika. Tak znaczące obniżenie wymogów sprawi, że rada będzie powoływana niemal zawsze, gdy tylko wierzyciele wyrażą taką wolę.
POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIA UKŁADU
Postępowanie to, najbardziej odformalizowane, przewiduje samodzielne zbieranie przez dłużnika głosów wierzycieli ? dedykowane jest dla przedsiębiorców, którzy są wypłacalni, ale spodziewają się problemów finansowych w przyszłości. Wniosek o zatwierdzenie układu będzie składany do sądu dopiero wówczas, gdy dłużnik uzyska większość głosów wymaganą do przyjęcia układu. Rozwiązanie takie umożliwi dłużnikowi aktywne i elastyczne podjęcie indywidualnych rozmów z wierzycielami i przedstawienie wyników tych rozmów sądowi. Dłużnik będzie miał obowiązek wyboru osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego ? tj. obecnie licencję syndyka, która jako profesjonalista ma zweryfikować propozycje układowe tak pod względem zgodności z prawem, jak i zgodności propozycji układowych z ustaleniami z wierzycielami.
PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE
Podstawowa różnica pomiędzy tym postępowaniem, a postępowaniem o zatwierdzenie układu polega na tym, że do zawarcia układu dochodzić będzie nie w trybie samodzielnego zbierania głosów przez dłużnika, ale na zwoływanym przez sąd zgromadzeniu wierzycieli oraz będzie możliwe zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez zawieszenie egzekucji wierzytelności objętej układem, jeżeli egzekucja mogłaby utrudnić lub uniemożliwić zawarcie układu.
POSTĘPOWANIE UKŁADOWE
Postępowanie będzie prowadzone na analogicznych zasadach jak obecne postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu ? dedykowane jest dla przedsiębiorców, którzy są na skraju wypłacalności lub są już niewypłacalni. Co do zasady zarząd nadal będzie w ręku przedsiębiorcy, będzie jednak pod stałą kontrolą sądu i wierzycieli. Dłużnik będzie mógł uzyskać ochronę przed egzekucjami syngularnymi. Będzie także musiał przedstawić propozycje układowe już we wniosku do sądu.
POSTĘPOWANIE SANACYJNE
Postępowanie sanacyjne umożliwi zaawansowaną restrukturyzację zobowiązań, majątku i zatrudnienia wprowadzając korzystne dla dłużnika rozwiązania prawne. Jednocześnie dłużnik zostanie znacznie ograniczony w możliwości zarządzania swoim majątkiem i poddany restrykcyjnemu nadzorowi ze strony sędziego komisarza i wierzycieli. Postępowanie to dedykowane jest dla przedsiębiorstw niewypłacalnych, które jednak opłaca się ratować.
USPRAWNIENIA I ZERWANIE ZE ZBĘDNYM FORMALIZMEM
Ustawa zakłada odstąpienie od zbędnej procedury gromadzenia odpisów papierowych faktur w aktach sprawy, jeżeli wierzytelności są niesporne i znajdują się w księgach rachunkowych dłużnika. Nie będzie konieczne udowadnianie papierowym dokumentem każdej niespornej złotówki. W razie wierzytelności spornych odpisy dokumentów będą wymagały poświadczenia lub złożenia oryginału kiedy zaistnieje wątpliwość co do ich prawdziwości. Przepisy zakładają zmotywowanie syndyków do szybszego i efektywniejszego działania. Zamiast sztywno określonej górnej granicy wynagrodzenia odwołującej się w każdej sprawie do określonego procenta wartości masy upadłości lub wielokrotności przeciętnego wynagrodzenia, przewiduje się określanie tego wynagrodzenia przy zastosowaniu kombinacji kilku szczegółowych wskaźników precyzyjnie ograniczających jego wysokość w zależności np. od: wartości masy upadłości, liczby wierzycieli i stopnia ich zaspokojenia, czasu trwania postępowania czy nakładu pracy syndyka czy skomplikowania postępowania. DZIAŁANIE AKTYWNYCH WIERZYCIELI
Ustawa zakłada wprowadzenie zasady, że do podjęcia decyzji przez wierzycieli konieczne jest uzyskanie większości głosujących wierzycieli, a nie jak dotąd wszystkich wierzycieli. Jednocześnie, to sąd będzie kontrolował czy decyzja w sposób oczywisty nie zmierza do poszkodowania wierzycieli mniejszościowych.
OCHRONA WIERZYCIELI
Zostały wprowadzone zmiany co do możliwości ubezskutecznienia przez syndyka umów zawieranych przez upadłego na przedpolu upadłości oraz rozszerzenie kręgu czynności prawnych nieważnych z mocy prawa, jeżeli zostały podjęte przez upadłego z pokrzywdzeniem wierzycieli na przedpolu upadłości. Zdarza się, że dłużnicy spodziewając się fiaska ekonomicznego, często wyprowadzają majątek ze swoich firm na podmioty powiązane ? inne spółki, albo do osób bliskich (przysłowiowego szwagra) ? tzw. upadłości reżyserowane. Ustawa zakłada eliminację tych luk i zapobieżenie takim nadużyciom w przyszłości.
UKŁAD CZĘŚCIOWY
Wielokrotnie o dalszym losie dłużnika w istocie decydują nie wszyscy wierzyciele, lecz ci najwięksi (np. banki). Uzyskanie porozumienia z nimi powoduje, że przedsiębiorstwo dalej normalnie funkcjonuje i zaspakajane są wszystkie pozostałe zobowiązania. Układ częściowy umożliwi zawarcie układu właśnie z tymi największymi wierzycielami bez potrzeby uruchamiania procedury dotyczącej wszystkich wierzycieli. Dzięki temu samo postępowanie będzie o wiele krótsze i bardziej użyteczne.
PRZYGOTOWANA LIKWIDACJA (PRE-PACK)
W ramach tej procedury będzie możliwe przejęcie majątku upadłego przez nabywcę już w momencie ogłoszenia upadłości, co w sposób zasadniczy i fundamentalny zwiększa szanse na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Warunkiem będzie wcześniejsze dokonanie wyceny przez osobę posiadającą uprawnienia do bycia biegłym sądowym. DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY
Ewolucja prawa upadłościowego dotknie również syndyka, który stanie się doradcą restrukturyzacyjnym. Nie będzie to tylko zmiana nazwy, gdyż o powierzeniu danej osobie funkcji nie będzie decydował już wyłącznie sąd, ale przede wszystkim wierzyciele i dłużnicy, gdyż to oni wielokrotnie będą wskazywali osoby do pełnia funkcji w konkretnym postępowaniu. Dzięki takiej rynkowej weryfikacji umiejętności poszczególnych osób proces profesjonalizacji zawodu będzie musiał bardzo szybko postępować. Doradca będzie kontrolował działalność dłużnika, wspomagał proces negocjacji i zawierania układu, a następnie jego realizacji.
INFORMATYZACJA POSTĘPOWANIA ? Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości Kompleksowy system teleinformatyczny dedykowany postępowaniom restrukturyzacyjnym i upadłościowym (Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości) zacznie działać z dniem 1 lutego 2018 roku.
ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI SĄDóW UPADŁOŚCIOWYCH
Należy zwrócić uwagę na zmiany dotyczące właściwości sądów rejonowych zajmujących się do tej pory sprawami upadłościowymi i naprawczymi wprowadzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 roku zmieniającym rozporządzenie w spawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszaru właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2015 roku, poz. 2185).
ZMIANY DOTYCZĄCE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ
Rozporządzeniem z dnia 17 grudnia 2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 2276), na podstawie art. 4912 ust. 6 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. ? Prawo upadłościowe, zostały określone wzory formularzy: – wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, – wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Należy podkreślić, że od dnia 1 stycznia 2016 r., dłużnik albo wierzyciel, którzy występują o ogłoszenie upadłości prowadzonej w oparciu o przepisy Tytułu V części trzeciej ustawy ? Prawo upadłościowe (upadłość konsumencka) powinni skorzystać z ww. formularzy.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …