Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / „Dzień” tłumaczy przysięgłych

„Dzień” tłumaczy przysięgłych

W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się ceremonia zaprzysiężenia tłumaczy przysięgłych. Ślubowanie złożyły 62 nowe osoby. Specjaliści zarówno z tak popularnych języków jak angielski, rosyjski czy niemiecki, jak i języków w Polsce mniej popularnych, jak indonezyjski czy gruziński.

    

   Ślubowanie, złożone zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, przyjął Łukasz Piebiak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dyrektor Karol Dałek zaznajomił składających ślubowanie z najważniejszymi uprawnieniami i obowiązkami tłumaczy wynikającymi z przepisów ustawy o zawodzie tłumaczy przysięgłych, a także przepisów procesowych prawa karnego i cywilnego.

    Po przyjęciu ślubowania wiceminister Łukasz Piebiak, podkreślił ważną rolę jaką pełnią tłumacze przysięgli jako organy pomocnicze wymiaru sprawiedliwości. Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, specjalizującą się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów. Posiada także uprawnienia do poświadczania tłumaczeń i odpisów wykonanych przez inne osoby. Aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego należy zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości. Osoby, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej mogą starać się o uznanie kwalifikacji na mocy przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

     Obecnie na prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości liście tłumaczy przysięgłych figuruje ok. 11 tysięcy tłumaczy z 52 języków. Pomimo wysokiego poziomu trudności, jaki cechuje egzamin na tłumacza przysięgłego, chętnych do wykonywania tego zawodu nieustannie przybywa.

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …