Strona główna / Aktualności / Społeczne wybory ławników

Społeczne wybory ławników

Rada Miasta Poznania przeprowadza wybory ławników do sądów powszechnych na lata 2020-2023. „Sędziowie społeczni” będą zajmować się m.in. sprawami z zakresu prawa pracy. Nabór trwa do końca czerwca. Każdy, kto zbierze 50 podpisów, może zgłosić swojego kandydata.

Pozycja ławnika w wymiarze sprawiedliwości jest bardzo ważna. To „sędzia społeczny”, który pełni taką samą funkcję, jak sędzia zawodowy. Ławnicy uczestniczą w rozstrzyganiu spraw przed sądami pierwszej instancji, są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Na wniosek przekazany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu rada miasta przeprowadza wybory ławników. Potrzebnych jest 280 osób, w tym 147 do orzekania w zakresie prawa pracy. Można się zgłaszać do 30 czerwca.

Ławnikiem może zostać każdy, kto ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw. Kandydat powinien mieć nieskazitelny charakter i skończone 30 lat (ale nie więcej niż 70). Musi pracować lub mieszkać w Poznaniu od roku lub dłużej, mieć wykształcenie co najmniej średnie i na tyle dobre zdrowie, by móc pełnić swoje obowiązki.

Do pełnienia tej funkcji nie mogą jednak zgłaszać się osoby zatrudnione w sądzie lub w prokuraturze, policjanci, żołnierze, pracownicy służby więziennej, adwokaci, radcowie prawni ani aplikanci. Swojej kandydatury nie mogą też zgłaszać duchowni i radni. Wykluczone są również osoby, wchodzące w skład organów, od których decyzji można odwoływać się w sądzie.

Jak zgłosić kandydata na ławnika

Mogą to zrobić: prezesi sądów, stowarzyszenia, zarejestrowane organizacje społeczne i zawodowe – z wyjątkiem partii politycznych. Swojego kandydata zgłosić może też grupa 50 osób, które na stałe mieszkają w Poznaniu i mają prawa wyborcze.

Aby zaproponować kandydata, należy najpierw pobrać ze strony www.poznan.pl/lawnicy kartę zgłoszenia, a następnie ją wypełnić i złożyć w Urzędzie Miasta Poznania (pok. 144 i 170, pierwsze piętro) przy placu Kolegiackim 17 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30) lub wysłać pocztą na adres urzędu.

Do karty trzeba dołączyć odpowiednie dokumenty. Jeśli ławnika zgłasza stowarzyszenie lub organizacja, niezbędny będzie aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub potwierdzenie wpisu do innego rejestru lub ewidencji, dotyczące tej organizacji.

Jeśli ławnika zgłasza grupa poznaniaków, wtedy do karty zgłoszeniowej należy dodać listę co najmniej 50 osób popierających kandydata. Powinny się na niej znaleźć: imię (imiona), nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z tych osób.

Sam kandydat na ławnika powinien przygotować zaświadczenie o stanie zdrowia i dwie aktualne fotografie oraz zestaw innych dokumentów – ich dokładny wykaz można znaleźć na stronie internetowej miasta: www.poznan.pl/lawnicy.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru oraz wyborów ławników udzielają pracownicy Urzędu Miasta Poznania pod numerem telefonu: 61 646 33 44.

Więcej szczegółów na temat wyborów, wzory karty zgłoszenia i dokładny wykaz wymaganych oświadczeń można znaleźć na stronie internetowej: www.poznan.pl/lawnicy.
Na podstawie pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu nr A-0131-11/15, Urząd Miasta Luboń informuje, że zgodnie przepisem art. 161 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych odbędą się wybory ławników na kadencję 2015-2018.
Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, z terenu miasta Poznania do sądów powszechnych w Poznaniu Rada Miasta Poznania powinna wybrać 280 ławników.

Jednocześnie Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu określił, że:

  • do Sądu Okręgowego w Poznaniu powinno zostać wybranych 117 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: 14 ławników;
  • do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu powinno zostać wybranych 147 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: 133 ławników;
  • do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu powinno zostać wybranych 6 ławników;
  • do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu powinno zostać wybranych 10 ławników.

Pełna treść pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz wykaz zapotrzebowań do poszczególnych sądów znajdują się w załączniku.

Działając na podstawie wyżej wymienionej ustawy Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu ustaliło liczbę ławników w ilości 11 wybieranych przez Radę Miasta Luboń.
Do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wybranych ma być 4 ławników,
a ponadto 3 do orzekania w sprawch z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Do Sądu Okręgowego w Poznaniu wybranych ma być 4 ławników, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, organizacje społeczne lub 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze.

Jednocześnie informujemy, że karty zgłoszeń kandydatów wraz z załącznikami przyjmowane są do 30 czerwca 2015r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Luboń

Sprawdź także

D. Korneluk wygrał konkurs

W poniedziałek zaczęły się rozmowy kwalifikacyjne z piątką prokuratorów chętnych do kierowania Prokuraturą Krajową. Komisja …