Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Sprzeciw od orzeczeń lekarskich

Sprzeciw od orzeczeń lekarskich

Pacjenci nadal nie wiedzą, że mogą zaskarżać orzeczenia lekarskie. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie prawa pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii i orzeczeń lekarskich. RPO chce też informacji o podjętych działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy o prawie pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu. Rzecznik Praw Obywatelskich monitoruje proces wdrażania zaleceń formułowanych w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zapadłych w sprawach przeciwko Polsce, w szczególności tych, które powinny skutkować poszerzeniem bądź udoskonaleniem katalogu dostępnych środków ochrony praw człowieka i obywatela. W obszarze zainteresowań RPO pozostaje m. in. realizacja wyroku w sprawie Tysiąc przeciwko Polsce (skarga nr 5410/03), z którego wynikało zobowiązanie do ustanowienia regulacji prawnych określających procedurę odwoławczą od orzeczenia lekarskiego, mającego wpływ na prawa pacjenta. Odpowiednie przepisy określające procedurę zgłaszania i rozpatrywania sprzeciwu pacjenta wobec opinii i orzeczeń lekarskich, mające na celu usunięcie niezgodności między krajowym prawodawstwem a wymogami stawianymi przez Europejską Konwencję Praw Człowieka, zawarte zostały w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wydanym na podstawie art. 32 ust. 5 tej ustawy rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
Biorąc pod uwagę upływ ponad roku od wejścia w życie przepisów wykonawczych umożliwiających skorzystanie pacjentom z wspomnianego uprawnienia, Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przekazanie informacji dotyczących liczby wniesionych sprzeciwów oraz sposobu ich rozpatrzenia, a także wskazanie ewentualnych trudności, jakie wystąpiły w związku z postępowaniami w tych sprawach. Rzecznik Praw Obywatelskich jest również zainteresowana informacjami o podjętych działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy o prawie pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii i orzeczeń lekarskich.
Rzecznik Praw Pacjenta poinformowała, że regulacje wprowadzone do polskiego porządku prawnego w obszarze procedury sprzeciwu czynią zadość wytycznym Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Do dnia 15 kwietnia 2011 r. do Biura Rzecznika Praw Pacjenta 9 pacjentów zwróciło się z prośbą o rozpatrzenie ich sprawy w ramach procedury sprzeciwu. Wnioski dotyczące sprzeciwu, które wpłynęły do Biura nie spełniały wymogów formalnych, tj. jeden wniosek został wniesiony po terminie, natomiast w 8 przypadkach odrębne przepisy przewidywały procedurę odwoławczą. W celu rozpowszechnienia informacji o działalności Komisji Lekarskiej oraz możliwości składania sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza został podjęty szereg działań. Informacja o mechanizmie skargowym jest opublikowana na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta oraz organizacji pozarządowej – Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. W październiku 2010 r. Rzecznik Praw Pacjenta zainaugurował ogólnopolską kampanię informacyjną „Pacjencie, czy znasz swoje prawa?”. Przygotowano specjalne ulotki które zostały wysłane do wszystkich gmin w Polsce z prośbą o ich rozpowszechnienie wśród mieszkańców oraz zamieszczenie informacji na stronach internetowych. Ponadto w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta działa bezpłatna linia informacyjna w celu informowania pacjentów o ich prawach.

Sprawdź także

PiSIzby SN, to nie sądy

Dwoje sędziów zostało pozbawionych prawa do rzetelnego procesu, bo orzeczenia w ich sprawach wydała Izba …