Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Standardy strasburskie a stanowienia prawa

Standardy strasburskie a stanowienia prawa

Departament ds. Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka MSZ wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka zorganizował 4 marca 2014 r. zamknięte seminarium eksperckie ?Standardy strasburskie a proces stanowienia prawa w Polsce?. Do udziału w seminarium zaproszono przedstawicieli Adwokatury, którą reprezentował członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej adw. Michał Bukowiński.
Oto relacja adw. M Bukowińskiego:
„Do udziału w seminarium zaproszono przedstawicieli Adwokatury, którą reprezentował członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej adw. Michał Bukowiński. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Senatu RP, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższej Izby Kontroli, Rządowego Centrum Legislacji, Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu oraz środowisk akademickich. Punktem wyjścia do dyskusji były referaty wygłoszone przez Justynę Chrzanowską (MSZ) oraz dr. Adama Bodnara (HFPC). Debata koncentrowała sie wokół kwestii uwzględnienia w procesie tworzenia prawa standardów ochrony praw człowieka wyznaczonych orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. W toku dyskusji zaprezentowano propozycje dotyczące zmian w aktach prawnych regulujących proces tworzenia prawa. Projektowane zmiany zmierzają do stworzenia mechanizmu obligatoryjnego opiniowania projektów aktów normatywnych pod kątem ich zgodności z wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony praw człowieka, w szczególności zaś z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Adwokatura z uznaniem odniosła się do inicjatywy MSZ i HFPCz, wskazując na szczególną pozycję, jaką wśród aktów prawa międzynarodowego poświęconych ochronie praw człowieka zajmuje Konwencja oraz podkreślając znaczenie orzecznictwa ETPcz dla kształtowania się standardów ochrony praw człowieka. W konsekwencji Adwokatura za celowe i wysoce wskazane uznała stworzenie mechanizmów obligatoryjnego dokonywania testu zgodności wszystkich projektów aktów normatywnych ze standardami konwencyjnymi. W toku spotkania wskazywano, że uwzględnienie standardów wypracowanych przez ETPCz już na etapie projektowania aktu normatywnego stanowić będzie wzmocnienie systemu gwarancji poszanowania praw i wolności obywatelskich.”
Źródło:adwokatura.pl

Sprawdź także

Guma do żucia w mrowisku

Bajeczni Adwokaci ruszają do szkół 1 czerwca Z drugą edycją akcji „Bajeczni Adwokaci” ruszamy 1 …