Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Status felernych sędziów SN

Status felernych sędziów SN

Sąd Najwyższy pyta Trybunał Konstytucyjny o wyłączanie sędziów w związku z podnoszeniem okoliczności wadliwości powołania sędziego przez prezydenta RP na wniosek KRS

W dniu 25 marca 2019 r. Sąd Najwyższy, w związku z pismem strony zatytułowanym „Wniosek o wyłączenie sędziów”, przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne dotyczące zgodności art. 49 k.p.c., w zakresie, w jakim Sąd rozpoznaje wniosek o wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności wadliwości powołania sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, z Konstytucją RP, Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Kartą Praw Podstawowych UE.
Na posiedzeniu w Izbie Cywilnej rozpoznawana była skarga kasacyjna w sprawie o stwierdzenie nieważności czynności prawnej i ustalenie. Pełnomocnik powodów złożył w SN wniosek o wyłączenie od rozpoznania i orzekania w sprawie sędziów SN wyznaczonych do rozpoznania sprawy tj. SSN Kamila Zaradkiewicza, SSN Joannę Misztal-Konecką oraz SSN Tomasza Szanciło.

Sąd Najwyższy postanowił:

I. na podstawie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. poz. 2072 ze zm.) przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne, a mianowicie czy art. 49 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.) w zakresie, w jakim sąd rozpoznaje wniosek o wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności wadliwości powołania sędziego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa jest zgodny z:

  • art. 45 ust. 1 oraz z art. 175 ust. 1, art. 179 w związku z art. 187 ust. 1 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
  • art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.),
  • art. 47 zdanie pierwsze i drugie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 303 z dnia 14 grudnia 2007 r., s. 1) w związku z art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr 90, poz. 864/30 ze zm.);

II. na podstawie art. 42 pkt 4 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym zgłosić udział Sądu Najwyższego w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym wszczętym niniejszym pytaniem prawnym oraz jako przedstawiciela Sądu Najwyższego wyznaczyć SSN Kamila Zaradkiewicza;

III. na podstawie art. 177 § 1 pkt 3[1] w związku z art. 391 § 1 w związku z art. 398[21] k.p.c. zawiesić postępowanie przed Sądem Najwyższym.

We wniosku, w związku z którym przedstawiono Trybunałowi Konstytucyjnemu powyższe pytania prawne, strona podniosła, że wskazani sędziowie Sądu Najwyższego zostali powołani na stanowisko sędziego SN na podstawie znowelizowanych w 2018 r. przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Zauważono, że uchwały KRS w przedmiocie wniosków o powołanie wskazanych sędziów do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN zostały zaskarżone do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w sprawie skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytania prejudycjalne (sygn. akt II GOK 2/18). Pełnomocnik powodów zwrócił również uwagę na fakt skierowania do TSUE pytań w tej samej materii przez Sąd Najwyższy.

We wniosku powołano się również na argumentację zawartą w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2019 r. podjętym w analogicznej sprawie wyłączenia sędziów SN (sygn. akt III CO 121/18). W sprawie tej Sąd Najwyższy przedstawił powiększonemu składowi SN do rozpoznania pytania prawne dotyczące istnienia podjętego w tej sprawie orzeczenia.

Wobec powyższego, pełnomocnik powodów wskazuje na dużą i usprawiedliwioną wątpliwość, co do skuteczności powołania sędziów wskazanych do orzekania w tej sprawie. Zdaniem pełnomocnika może się to przełożyć na ważność lub nawet istnienie ewentualnego rozstrzygnięcia.

Uzasadnienie postanowienia SN w sprawie sygn. akt I CSK 183/18, po sporządzeniu, zostanie opublikowane w internetowej bazie orzeczeń Sądu Najwyższego


Kamil Zaradkiewicz, Joanna Misztal-Konecka oraz Tomasz Szanciło – będąc osobami powołanymi do Sądu Najwyższego w oparciu o budzące wątpliwosci procedury – skierowali do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne dotyczące ich statusu jako osób powołanych do Sądu Najwyższego.

Sprawdź także

PiS nie uznaje TS UE

„Znieważyła, nazywając dublerem”. Sędzia ma dyscyplinarkę za powołanie się na wyrok Trybunału w Strasburgu Łukasz …