Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Sympozjum wyceny nieruchomości

Sympozjum wyceny nieruchomości

Sympozjum dla samorządów odbędzie się w Poznaniu od 1 do 3 czerwca 2011 roku. Blisko dwudziestu mówców wygłosi odczyty, których treść zostanie przedrukowana w biuletynie. Obok wystąpień w podstawowym nurcie Sympozjum równolegle otwarte będą panele dyskusyjne. Przewidziano piętnaście godzin dyskusji wokół tematów wystąpień. Proszę o skorzystanie z możliwości przesyłania problemów zauważonych w Waszej praktyce bezpośrednio do organizatorów. Wykładowcy i uczestnicy dyskusji, w ramach przywołanego przykładu, udzielą odpowiedzi i znajdą rozwiązanie oparte na prezentowanej teorii. Szkolenie zgłoszone jest w Ministerstwie Infrastruktury i uczestnikom wydawane będą zaświadczenie spełniające wymogi ustawicznego obowiązkowego kształcenia rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. Formularz zgłoszeniowy dołączony jest do listu jako gotowy do wydrukowania. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do wyczerpania się miejsc, a cena ustalona została na zasadach non profit w wysokości 1950 zł brutto za udział w sympozjum z noclegiem i 1500 zł brutto na koszty z wyłączeniem noclegu. Z uwagi na niezarobkowy charakter szkolenia, organizatorzy potwierdzając rezerwację miejsc noclegowych i dokonując przedpłaty kosztów kongresu, pozostawiają sobie możliwość zamknięcia listy uczestników z dniem 1 maja 2011 roku. Wszelkie szczegółowe informacje o Sympozjum, jego programie, prelegentach i organizatorach, a także formularz zgłoszeniowy znajduje się na witrynie Sympozjum prowadzonej pod adresem: www.swnds.pl
Jest to pierwsze (i tak duże) wydarzenie kierowane do przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, rzeczoznawców majątkowych, naczelników, dyrektorów, kierowników i pracowników poszczególnych instytucji samorządowych i rządowych oraz Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. Celem Sympozjum jest zaprezentowanie panujących poglądów, zasad i problemów wokół gospodarowania nieruchomościami publicznymi, w świetle konieczności opierania decyzji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na wycenach wartości, sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych. Program Sympozjum przedstawia się następująco: Uroczyste otwarcie obrad Sympozjum przez Organizatorów. Wystąpienie okolicznościowe przedstawicieli władz. Słowo wstępne wygłoszone przez honorowego gościa Sympozjum – Henryk Jędrzejewski wieloletni Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami, pierwszy rzeczoznawca majątkowy w Polsce. 1.?Praktyczne zasady wyłaniania wykonawcy wycen dla potrzeb Skarbu Państwa i Samorządów, wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych ? podstawowe możliwości i ograniczenia w tym zakresie.? Radca prawny. Jerzy T. Pieróg. 2. ?Za i przeciw rynkowym stawkom dzierżawy gruntów komunalnych?. Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, rzeczoznawca majątkowy, dr hab. Maria Trojanek. 3.?Gospodarowanie przestrzenią i szacowanie nieruchomości wodą pisane?. Beata Grzonka Dyrektor IMGW Poznań 4.?Ustalenie i aktualizacja opłaty związanej z użytkowaniem wieczystym ? analiza konstrukcji i jej skutków?. Doktor Nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej Cezary Woźniak. 5.?Zastosowanie modeli ekonometrycznych do wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego?. Prezes PTRM. Rzeczoznawca majątkowy Piotr Walczyk. 6.”Rola rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym opłat planistycznych i adiacenckich”. prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman 7.?Podstawy i zasady ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w sytuacji zbycia jedynie części nieruchomości oraz w przypadkach gdy zmiana przeznaczenia gruntów wyniknęła z decyzji o warunkach zabudowy bądź gdy zmiana przeznaczenia w planie miejscowym dotknęła jedynie nieruchomości sąsiednie?. Profesor Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, dr hab. Marek Szewczyk. 8.?Co jest przedmiotem wyceny dla ustalenia renty planistycznej bądź odszkodowania?? Skarbnik SRMWW. Rzeczoznawca majątkowy Elżbieta Jakóbiec. 9.?Narzędzia obliczeniowe pomocne rzeczoznawcy majątkowemu w oszacowaniu finansowych skutków uchwalanych planów miejscowych?. Rzeczoznawca Majątkowy. dr Barbara Hermann. 10.?Nowelizacja Kodeksu Cywilnego o prawo zabudowy jak też Ustawa o odrębnej własności obiektów budowlanych i ustawa o korytarzach przesyłowych jako przykłady próby regulacji problematyki linii infrastruktur technicznych?. Mirosław Gdesz. 11.?Drogi. Dlaczego grunty pod drogi są drogie i ile musi kosztować wywłaszczenie?? Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury Paweł Duciak. 12.?Opłata adiacencka z tytułu podziału ? ?renta podziałowa?. Co innego wiedzieć o przepisie a co innego znać jej wysokość ? przykład warsztatowy?. Rzeczoznawca majątkowy dr Krzysztof Głębicki. 13.?Sposoby oszacowania wielkości partycypacji właściciela gruntu w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej?. Radca Prawny Ryszard Brudkiewicz. 14.?Prawo Ochrony środowiska w gminie na przykładzie konsekwencji ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania?. Radca Prawny. Jarosław Dobrowolski. 15.?Co gdy dokument o wartości niczego nie dowodzi?? Pełnomocnik strony w postępowaniu z Kancelarii SOLSKI i Partnerzy Zbigniew Niemczewski. 16.?Stosunek umowny między konsumentem a rzeczoznawcą majątkowym?. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów w Słupcy Błażej Górczyński. 17.?Opinia organizacji zawodowej o ocenianiu operatów szacunkowych?. Rzecznik ds. opiniowania w PTRM. Mieczysław Anioł. 18.?Postępowanie wyjaśniające prowadzone przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej?. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Janusz Andrzejewski. 19.Mediacja jako forma rozstrzygania sporów na rynku nieruchomości w Polsce?. Mediator przy Komisji Arbitrażowej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Arbiter Komisji Opiniującej SRMWW Michał Kosmowski.

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …

Strona główna / Aktualności / Sympozjum wyceny nieruchomości

Sympozjum wyceny nieruchomości

Sympozjum dla samorządów odbędzie się w Poznaniu od 1 do 3 czerwca 2011 roku. Blisko dwudziestu mówców wygłosi odczyty, których treść zostanie przedrukowana w biuletynie. Obok wystąpień w podstawowym nurcie Sympozjum równolegle otwarte będą panele dyskusyjne. Przewidujemy piętnaście godzin dyskusji wokół tematów wystąpień. Proszę o skorzystanie z możliwości przesyłania problemów zauważonych w Waszej praktyce bezpośrednio do organizatorów.
Wykładowcy i uczestnicy dyskusji, w ramach przywołanego przykładu, udzielą odpowiedzi i znajdą rozwiązanie oparte na prezentowanej teorii. Szkolenie zgłoszone jest w Ministerstwie Infrastruktury i uczestnikom wydawane będą zaświadczenie spełniające wymogi ustawicznego obowiązkowego kształcenia rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do wyczerpania się miejsc, a cena ustalona została na zasadach non profit w wysokości 1950 zł brutto za udział w sympozjum z noclegiem i 1500 zł brutto na koszty z wyłączeniem noclegu.
Z uwagi na niezarobkowy charakter szkolenia, organizatorzy potwierdzając rezerwację miejsc noclegowych i dokonując przedpłaty kosztów kongresu, pozostawiają sobie możliwość zamknięcia listy uczestników z dniem 1 maja 2011 roku. Wszelkie szczegółowe informacje o Sympozjum, jego programie, prelegentach i organizatorach, a także formularz zgłoszeniowy znajduje się na witrynie Sympozjum prowadzonej pod adresem: www.swnds.pl Osoba do kontaktów: Witold Solski ? telefon komórkowy 501 01 01 01
Poczta elektroniczna: sympozjum@swnds.pl witold@solski.pl ,
Sympozjum Wyceny Nieruchomości dla Samorządów organizowanym w dniach 1-3 czerwca 2011 w Poznaniu w hotelu Andersia (www.andersiahotel.pl) Jest to pierwsze (i tak duże) wydarzenie kierowane do przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, rzeczoznawców majątkowych, naczelników, dyrektorów, kierowników i pracowników poszczególnych instytucji samorządowych i rządowych oraz Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. Celem Sympozjum jest zaprezentowanie panujących poglądów, zasad i problemów wokół gospodarowania nieruchomościami publicznymi, w świetle konieczności opierania decyzji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na wycenach wartości, sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych.
Program Sympozjum przedstawia się następująco: Uroczyste otwarcie obrad Sympozjum przez Organizatorów. Wystąpienie okolicznościowe przedstawicieli władz. Słowo wstępne wygłoszone przez honorowego gościa Sympozjum – Henryk Jędrzejewski wieloletni Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami, pierwszy rzeczoznawca majątkowy w Polsce. 1.?Praktyczne zasady wyłaniania wykonawcy wycen dla potrzeb Skarbu Państwa i Samorządów, wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych ? podstawowe możliwości i ograniczenia w tym zakresie.? Radca prawny. Jerzy T. Pieróg. 2. ?Za i przeciw rynkowym stawkom dzierżawy gruntów komunalnych?. Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, rzeczoznawca majątkowy, dr hab. Maria Trojanek. 3.?Gospodarowanie przestrzenią i szacowanie nieruchomości wodą pisane?. Beata Grzonka Dyrektor IMGW Poznań 4.?Ustalenie i aktualizacja opłaty związanej z użytkowaniem wieczystym ? analiza konstrukcji i jej skutków?. Doktor Nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej Cezary Woźniak. 5.?Zastosowanie modeli ekonometrycznych do wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego?. Prezes PTRM. Rzeczoznawca majątkowy Piotr Walczyk. 6.”Rola rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym opłat planistycznych i adiacenckich”. prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman 7.?Podstawy i zasady ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w sytuacji zbycia jedynie części nieruchomości oraz w przypadkach gdy zmiana przeznaczenia gruntów wyniknęła z decyzji o warunkach zabudowy bądź gdy zmiana przeznaczenia w planie miejscowym dotknęła jedynie nieruchomości sąsiednie?. Profesor Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, dr hab. Marek Szewczyk. 8.?Co jest przedmiotem wyceny dla ustalenia renty planistycznej bądź odszkodowania?? Skarbnik SRMWW. Rzeczoznawca majątkowy Elżbieta Jakóbiec. 9.?Narzędzia obliczeniowe pomocne rzeczoznawcy majątkowemu w oszacowaniu finansowych skutków uchwalanych planów miejscowych?. Rzeczoznawca Majątkowy. dr Barbara Hermann. 10.?Nowelizacja Kodeksu Cywilnego o prawo zabudowy jak też Ustawa o odrębnej własności obiektów budowlanych i ustawa o korytarzach przesyłowych jako przykłady próby regulacji problematyki linii infrastruktur technicznych?. Mirosław Gdesz. 11.?Drogi. Dlaczego grunty pod drogi są drogie i ile musi kosztować wywłaszczenie?? Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury Paweł Duciak. 12.?Opłata adiacencka z tytułu podziału ? ?renta podziałowa?. Co innego wiedzieć o przepisie a co innego znać jej wysokość ? przykład warsztatowy?. Rzeczoznawca majątkowy dr Krzysztof Głębicki. 13.?Sposoby oszacowania wielkości partycypacji właściciela gruntu w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej?. Radca Prawny Ryszard Brudkiewicz. 14.?Prawo Ochrony środowiska w gminie na przykładzie konsekwencji ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania?. Radca Prawny. Jarosław Dobrowolski. 15.?Co gdy dokument o wartości niczego nie dowodzi?? Pełnomocnik strony w postępowaniu z Kancelarii SOLSKI i Partnerzy Zbigniew Niemczewski. 16.?Stosunek umowny między konsumentem a rzeczoznawcą majątkowym?. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów w Słupcy Błażej Górczyński. 17.?Opinia organizacji zawodowej o ocenianiu operatów szacunkowych?. Rzecznik ds. opiniowania w PTRM. Mieczysław Anioł. 18.?Postępowanie wyjaśniające prowadzone przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej?. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Janusz Andrzejewski. 19.Mediacja jako forma rozstrzygania sporów na rynku nieruchomości w Polsce?. Mediator przy Komisji Arbitrażowej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Arbiter Komisji Opiniującej SRMWW Michał Kosmowski.

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …