Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / System ochrony praw człowieka

System ochrony praw człowieka

Przed 20 laty Polskę przyjeto do Rady Europy i podpisano Konwencję Praw Człowieka. Minister Krzysztof Kwiatkowski wziął udział w konferencji ?Efektywność Europejskiego Systemu Ochrony Praw Człowieka?, która odbywa się z okazji 20-lecia akcesji Polski do Rady Europy i podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Podczas konferencji dyskutowano o szeroko pojętym systemie ochrony praw człowieka, jego rozwoju oraz poprawie efektywności.
Debata dotycząca tego systemu trwa od lat i owocuje zmianami. Przyjęcie Deklaracji Konferencji państw członkowskich w Interlaken oraz towarzyszącego jej Planu Działania zapoczątkowało kolejne reformy. Obydwa dokumenty stanowią wyraz zgodnej decyzji politycznej o potrzebie reform oraz wskazują na możliwe kierunki zmian w perspektywie krótko-, średnio- i długofalowej. W ramach przygotowań do Interlaken. Minister Sprawiedliwości podczas swojego wystąpienia, przedstawił stanowisko rządu dotyczące reformy mechanizmu konwencyjnego. – Opiera się ono na trzech podstawowych filarach – powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski.
Pierwszy z nich to utrzymanie instytucji skargi indywidualnej w nienaruszonym zakresie jako istoty całego systemu. Polskie stanowisko wykluczało poparcie dla ?mechanicznych? sposobów ograniczania liczby skarg (takich jak wprowadzenie opłat) a rozwiązania takie miały licznych zwolenników. To stanowisko nie uległo zmianie, konsekwentnie sprzeciwiamy się opłatom, warunkującym dopuszczalności skargi ? mówił Minister Krzysztof Kwiatkowski. – Podobnie negatywne stanowisko zajmujemy np. wobec pojawiających się sugestii nałożenia obowiązku sporządzenia skargi w językach urzędowych Rady Europy – dodał.
Drugi z filarów to dalsze rozwinięcie zasady subsydiarności. Polska przedstawiła koncepcję stanowiącą wartość dodaną do art. 13 Konwencji i zaproponowała Radzie Europy rozpoczęcie dyskusji na temat warunków uznania za środek efektywny tzw. ?krajowego środka o charakterze generalnym? ? swoistego mechanizmu proceduralnego, umożliwiającego obywatelowi złożenie skargi do organu krajowego w przypadku naruszenia każdego z praw zagwarantowanych Konwencją. Takie rozwiązania nie są w Europie całkowicie nieznane. Pewne podobieństwa oferują rozwiązania przyjęte w prawie brytyjskim, czy chorwackim.
– Trzeci z filarów to uelastycznienie mechanizmu dokonywania zmian proceduralnych i organizacyjnych Trybunału. Dotychczasowe doświadczenie z reformowaniem systemu poprzez zmiany Konwencji i przyjmowanie kolejnych protokołów dodatkowych uczy, że jest to proces trudny i długotrwały ? mówił podczas konferencji Minister Sprawiedliwości. – Koncepcja uelastycznienia ram prawnych funkcjonowania Trybunału polega na tym, aby poza Konwencją i Regulaminem stworzyć trzeci rodzaj źródła prawa, nazywany Statutem Trybunału, który regulowałby strukturę i organizację Trybunału oraz kwestie związane z procedurą. Statut ten byłby przyjmowany decyzją Komitetu Ministrów, co dawałoby państwom członkowskim kontrolę nad jego treścią, a z drugiej strony zapewniałoby niezbędną elastyczność procesu poprawy efektywności jego funkcjonowania ? dodał Krzysztof Kwiatkowski. Oczywiście powyższe zagadnienia nie wyczerpują wszystkich możliwych działań jakie zostały zawarte w propozycji reform wskazanych dokumentami końcowymi Konferencji w Interlaken. W najbliższym czasie odbędzie się kolejna międzyrządowa konferencja, której celem będzie dokonanie oceny stanu debaty nad reformą Trybunału.

Sprawdź także

PiSIzby SN, to nie sądy

Dwoje sędziów zostało pozbawionych prawa do rzetelnego procesu, bo orzeczenia w ich sprawach wydała Izba …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / System ochrony praw człowieka

System ochrony praw człowieka

Adwokaci organizują konferencję na temat praw człowieka. Komisja Praw Człowieka NRA zaprasza na międzynarodową konferencję naukową w dniach 18-19 kwietnia 2011 r. w Warszawie. Wówczas w siedzibie Sejmu RP w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia akcesji Polski do Rady Europy i podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, której przedmiotem będzie “Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka?.
Patronat honorowy nad konferencją objął Sekretarz Generalny Rady Europy Thorbjoern Jagland. Adwokaci zainteresowani udziałem w konferencji, proszeni są o dokonanie zgłoszenia udziału w konferencji do dnia 20 marca br.

Sprawdź także

Maraton Pisania Listów AI 2021

DOŁĄCZ DO NAS 29 XI – 12 XII 2021 Maraton Pisania Listów to największa globalna …