Strona główna / Aktualności / System ochrony praw człowieka

System ochrony praw człowieka

Przed 20 laty Polskę przyjeto do Rady Europy i podpisano Konwencję Praw Człowieka. Minister Krzysztof Kwiatkowski wziął udział w konferencji ?Efektywność Europejskiego Systemu Ochrony Praw Człowieka?, która odbywa się z okazji 20-lecia akcesji Polski do Rady Europy i podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Podczas konferencji dyskutowano o szeroko pojętym systemie ochrony praw człowieka, jego rozwoju oraz poprawie efektywności.
Debata dotycząca tego systemu trwa od lat i owocuje zmianami. Przyjęcie Deklaracji Konferencji państw członkowskich w Interlaken oraz towarzyszącego jej Planu Działania zapoczątkowało kolejne reformy. Obydwa dokumenty stanowią wyraz zgodnej decyzji politycznej o potrzebie reform oraz wskazują na możliwe kierunki zmian w perspektywie krótko-, średnio- i długofalowej. W ramach przygotowań do Interlaken. Minister Sprawiedliwości podczas swojego wystąpienia, przedstawił stanowisko rządu dotyczące reformy mechanizmu konwencyjnego. – Opiera się ono na trzech podstawowych filarach – powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski.
Pierwszy z nich to utrzymanie instytucji skargi indywidualnej w nienaruszonym zakresie jako istoty całego systemu. Polskie stanowisko wykluczało poparcie dla ?mechanicznych? sposobów ograniczania liczby skarg (takich jak wprowadzenie opłat) a rozwiązania takie miały licznych zwolenników. To stanowisko nie uległo zmianie, konsekwentnie sprzeciwiamy się opłatom, warunkującym dopuszczalności skargi ? mówił Minister Krzysztof Kwiatkowski. – Podobnie negatywne stanowisko zajmujemy np. wobec pojawiających się sugestii nałożenia obowiązku sporządzenia skargi w językach urzędowych Rady Europy – dodał.
Drugi z filarów to dalsze rozwinięcie zasady subsydiarności. Polska przedstawiła koncepcję stanowiącą wartość dodaną do art. 13 Konwencji i zaproponowała Radzie Europy rozpoczęcie dyskusji na temat warunków uznania za środek efektywny tzw. ?krajowego środka o charakterze generalnym? ? swoistego mechanizmu proceduralnego, umożliwiającego obywatelowi złożenie skargi do organu krajowego w przypadku naruszenia każdego z praw zagwarantowanych Konwencją. Takie rozwiązania nie są w Europie całkowicie nieznane. Pewne podobieństwa oferują rozwiązania przyjęte w prawie brytyjskim, czy chorwackim.
– Trzeci z filarów to uelastycznienie mechanizmu dokonywania zmian proceduralnych i organizacyjnych Trybunału. Dotychczasowe doświadczenie z reformowaniem systemu poprzez zmiany Konwencji i przyjmowanie kolejnych protokołów dodatkowych uczy, że jest to proces trudny i długotrwały ? mówił podczas konferencji Minister Sprawiedliwości. – Koncepcja uelastycznienia ram prawnych funkcjonowania Trybunału polega na tym, aby poza Konwencją i Regulaminem stworzyć trzeci rodzaj źródła prawa, nazywany Statutem Trybunału, który regulowałby strukturę i organizację Trybunału oraz kwestie związane z procedurą. Statut ten byłby przyjmowany decyzją Komitetu Ministrów, co dawałoby państwom członkowskim kontrolę nad jego treścią, a z drugiej strony zapewniałoby niezbędną elastyczność procesu poprawy efektywności jego funkcjonowania ? dodał Krzysztof Kwiatkowski. Oczywiście powyższe zagadnienia nie wyczerpują wszystkich możliwych działań jakie zostały zawarte w propozycji reform wskazanych dokumentami końcowymi Konferencji w Interlaken. W najbliższym czasie odbędzie się kolejna międzyrządowa konferencja, której celem będzie dokonanie oceny stanu debaty nad reformą Trybunału.

Sprawdź także

Wojsko Francji w Kijowie?

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / System ochrony praw człowieka

System ochrony praw człowieka

Adwokaci organizują konferencję na temat praw człowieka. Komisja Praw Człowieka NRA zaprasza na międzynarodową konferencję naukową w dniach 18-19 kwietnia 2011 r. w Warszawie. Wówczas w siedzibie Sejmu RP w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia akcesji Polski do Rady Europy i podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, której przedmiotem będzie “Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka?.
Patronat honorowy nad konferencją objął Sekretarz Generalny Rady Europy Thorbjoern Jagland. Adwokaci zainteresowani udziałem w konferencji, proszeni są o dokonanie zgłoszenia udziału w konferencji do dnia 20 marca br.

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …