Strona główna / Aktualności / Szersze granice obrony koniecznej

Szersze granice obrony koniecznej

Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt zmiany w Kodeksie karnym, która rozszerza prawo obywateli do skutecznej obrony przed zuchwałymi napastnikami wdzierającymi się do ich domu, mieszkania, posesji. – Nasz rząd konsekwentnie realizuje politykę wspierania tych wszystkich, którzy są uczciwi – powiedziałapremier Beata Szydło na konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Obywatele, którzy bronią się przed napaścią, muszą mieć poczucie, że państwo stoi po ich stronie, a nie po stronie napastnika, przestępcy, bandyty – podkreślił Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Minister zaznaczył, że propozycja zmian to również sygnał dla organów ścigania, by podchodzić do przypadków obrony koniecznej z należytą wrażliwością.
– Chcemy mieć prawo, które daje poczucie bezpieczeństwa obywatelom, każdemu broniącemu się, zwłaszcza kiedy broni własnego domostwa, miru domowego i bezpieczeństwa – dodał. Nie może być tak, że osoba powstrzymująca agresora, chroniąca swoje mienie, a przede wszystkim życie i zdrowie, własne i biskich, naraża się na odpowiedzialność karną. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmianę w Kodeksie karnym, która znacznie wzmacnia prawo do obrony koniecznej. Nowy przepis Nowelizacja przewiduje uzupełnienie dotychczasowych regulacji o obronie koniecznej zapisem odnoszącym się do ochrony wartości szczególnej dla każdego człowieka, jaką jest bezpieczeństwo we własnym domu.
Zgodnie z projektem, nie podlegałby karze ten, kto odpiera zamach związany z wdarciem się do mieszkania, lokalu, domu albo ogrodzonego terenu przylegającego do mieszkania, lokalu, domu, nawet jeśli przekroczy przy tym granice obrony koniecznej. Odpowiedzialność karna w takim przypadku groziłaby jedynie, gdyby przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące. Nowy przepis brzmi następująco: ?Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące?. Więcej na stronie resortu.

Sprawdź także

Jaki model sprawiedliwości

W piątek (17 maja br.) odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara …

Strona główna / Aktualności / Szersze granice obrony koniecznej

Szersze granice obrony koniecznej

Narodowy Dzień Zwycięstwa będzie obchodzony 8 maja jako święto państwowe; będzie skuteczniejsza walka z tzw. dopalaczami; uchwalono kary za nielegalne reklamy; oraz projekt rozszerzający granice obrony koniecznej. To tylko niektóre ustawy przyjęte podczas 91.posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, niższej izby parlamentu
8 maja będziemy obchodzić Narodowy Dzień Zwycięstwa. To kolejna decyzja, jaką podjął Sejm w głosowaniach w ostatnim dniu 91. posiedzenia. Izba uchwaliła ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa, który ma upamiętniać zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami. Narodowy Dzień Zwycięstwa będzie obchodzony 8 maja jako święto państwowe. Jednocześnie ustawa znosi ustanowione na 9 maja Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności i przewiduje utratę mocy dekretu z 8 maja 1945 r., który je wprowadził. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem ogłoszenia. Następnie ustawa będzie rozpatrywana w Izbie drugiej.
Sejm o projekcie rozszerzającym granice obrony koniecznej Izba przeprowadziła pierwsze czytanie projektu nowelizacji Kodeksu karnego, przygotowanego przez grupę posłów KP Zjednoczona Prawica. Zgodnie z projektem, nie byłoby karane przekroczenie granic obrony koniecznej w przypadku zagrożenia np. bezpieczeństwa powszechnego, życia, zdrowia, wolności, wolności seksualnej lub mienia oraz połączenia zamachu na mienie z użyciem przemocy lub wdarciem się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia lub ogrodzonego terenu. W myśl proponowanej nowelizacji, dopiero rażące przekroczenie granic obrony koniecznej podlegałoby karze. Autorzy projektu zauważają, że powszechnie utrwalone jest przekonanie, iż ?przestępca jest lepiej chroniony przez prawo niż ofiara?. Zdaniem wnioskodawców nowelizacja ma na celu w sposób jasny i niebudzący wątpliwości dać obywatelom możliwość ochrony podstawowych wartości porządku społecznego przed bezprawnymi zamachami ze strony osób trzecich. Projekt uzasadnił poseł Andrzej Dąbrowski. Zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie projektu zostanie poddany pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu Sejmu.
Kary za nielegalne reklamy ? Sejm ustalił ostateczne brzmienie tzw. ustawy krajobrazowej Posłowie uzgodnili końcowy kształt rozwiązań zawartych w nowelizacji niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, które umożliwiają samorządom przeciwdziałanie degradacji krajobrazu i dbanie o estetykę przestrzeni publicznej. Ustawa wdraża sporządzoną 20 października 2000 r. we Florencji Europejską Konwencję Krajobrazową, która w stosunku do Polski weszła w życie 1 stycznia 2005 r. Ustawa m.in. nakłada na samorządy województw obowiązek powszechnej identyfikacji i waloryzacji krajobrazów poprzez sporządzanie nie rzadziej niż raz na 20 lat audytu krajobrazowego. Nowelizacja wprowadza urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu, ustanawiane przez sejmik województwa dla poszczególnych krajobrazów priorytetowych zdefiniowanych w oparciu o audyt krajobrazowy. Zasady te będą określały m.in. nieprzekraczalne parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy czy jej maksymalną wysokość. Nowelizacja przewiduje także możliwość wprowadzenia przez gminę zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Rada gminy, w której podejmowane są działania na rzecz uporządkowania przestrzeni publicznej, będzie mogła ustalić opłatę od reklam umieszczanych na jej terenie. Na wysokość opłaty wpływ będzie mogła mieć m.in. lokalizacja oraz wielkość i rodzaj tablicy lub urządzenia reklamowego. Zwolnione z opłat będą m.in. reklamy niewidoczne z przestrzeni dostępnych publicznie oraz niewielkie szyldy – tablice informacyjne o działalności gospodarczej prowadzonej na danej nieruchomości. Nowe regulacje mają też m.in. pomóc samorządom walczyć z nielegalnymi reklamami. Kara za każdy dzień umieszczenia reklamy niezgodnie z przepisami będzie obliczana jako iloczyn powierzchni tablicy reklamowej oraz 40-krotności ustalonej przez gminę stawki części zmiennej opłaty reklamowej. Do tego doliczana będzie jeszcze 40-krotność stawki części stałej tej opłaty. Kara będzie nakładana na podmiot, który umieścił reklamę, ale w przypadku niemożności jego ustalenia karani będą właściciele nieruchomości, na której stoi reklama. Następnie ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta.
Skuteczniejsza walka z tzw. dopalaczami. To główny cel uchwalonej dzisiaj nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza definicję nowej substancji psychoaktywnej, czyli takiego środka odurzającego lub leku psychotropowego, który nie został zamieszczony w wykazach załączonych do dwóch konwencji ONZ z 1961 i 1971 r., lecz może stanowić porównywalne zagrożenie dla zdrowia publicznego, jak substancje znajdujące się w tych wykazach. Istniejący dotychczas zakaz produkowania i sprzedaży dopalaczy został rozszerzony także na nowe substancje psychoaktywne. Zakazany też ma być import środków z obu tych kategorii. Za kontrolę przestrzegania zakazu produkowania i sprzedaży tych substancji odpowiedzialna będzie Państwowa Inspekcja Sanitarna, a importu ? Służba Celna. Za wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu dopalaczy ma grozić kara pieniężna od 20 tys. do 1 mln zł. Dodatkowo w załącznikach do nowelizacji zostało uwzględnionych 114 nowych substancji, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. W celu wzmocnienia ochrony przed uzależnieniem od narkotyków osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii zostały rozciągnięte na jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz asystentów rodziny, rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka. Z powodu konieczności zabezpieczenia obywateli przed niebezpiecznymi substancjami, przy ministrze zdrowia ma zostać utworzony Zespół do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych. Członkami zespołu będą eksperci z zakresu nauk chemicznych, farmakologii, toksykologii klinicznej, psychiatrii, nauk społecznych i prawnych. Zespół będzie przedstawiał szefowi resortu zdrowia rekomendacje w zakresie umieszczenia określonych substancji w wykazach środków odurzających, substancji psychotropowych oraz nowych substancji psychoaktywnych. W ustawie znalazł się przepis ograniczający sprzedaż leków bez recepty, które w dużych ilościach mogą działać podobnie jak dopalacze. Farmaceuci mają informować pacjentów o ich dawkowaniu i możliwych działaniach niepożądanych. Będą też mogli odmówić sprzedaży takiego produktu, jeżeli uznają, że może on zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia. Leków takich nie kupią ponadto osoby niepełnoletnie. Bezpieczne dawki substancji o działaniu psychoaktywnym w produktach leczniczych zostaną określone w rozporządzeniu ministra zdrowia. Zakup większych ilości tych preparatów będzie możliwy tylko na receptę. W okresie przejściowym, do końca 2016 r., jednorazowo będzie można kupić jedno opakowanie leku zawierającego substancje psychoaktywne: pseudoefedrynę, dekstrometorfan i kodeinę. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Sprawdź także

Jaki model sprawiedliwości

W piątek (17 maja br.) odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara …