Strona główna / Aktualności / Szpitale nie muszą nas karmić

Szpitale nie muszą nas karmić

Rzecznik Praw Obywatelskich dopatrzył się luki prawnej. Okazuje się,że brakuje w obecnie obowiązujących przepisach normy prawnej, z której wynikałby obowiązek szpitali zapewnienia pacjentom zakwaterowania i wyżywienia. Zastępca RPO Stanisław Trociuk prosi o wyjaśnienie i ewentualną nowelizację ustawy ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. Ta sytuacja wskazuje na konieczność ponownej nowelizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej . Należy zauważyć, że art. 68 Konstytucji RP, formułujący prawo do ochrony zdrowia, nakłada na władze publiczne obowiązek zapewnienia obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, a do określenia warunków i zakresu udzielania świadczeń, upoważnia ustawodawcę zwykłego. Przez świadczenie towarzyszące ustawodawca rozumie zakwaterowanie i wyżywienie w zakładzie opieki zdrowotnej całodobowej lub całodziennej oraz usługi transportu sanitarnego (art. 5 pkt 38). Zarówno powołana ustawa, jak i przepisy wydane na jej podstawie nie zawierają regulacji dotyczącej obowiązku zapewnienia świadczeniobiorcom zakwaterowania i wyżywienia oraz normy, na podstawie której można byłoby ustalić warunki i zakres, na jakich szpitale mają to świadczenie zapewnić na zasadzie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Powołany przepis odnosi się do świadczeń zdrowotnych (rozumianych jako działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania) oraz świadczeń zdrowotnych rzeczowych, przez które rozumie się związane z procesem leczenia leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, i środki pomocnicze (art. 5 pkt 40 i pkt 37 ustawy). Przepisy o szpitalach miały zastosowanie odpowiednio do innych zakładów opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych (art. 26).
Obowiązująca obecnie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej nie zawiera normy prawnej, z której wynikałby obowiązek szpitala w zakresie zapewnienia pacjentom zakwaterowania i wyżywienia. Powyższa luka prawna odnosi się do istotnego w systemie opieki zdrowotnej podmiotu leczniczego i ważnego dla pacjentów zakresu świadczeń opieki zdrowotnej. Obowiązek szpitala w omawianym zakresie trudno wywodzić z interpretacji powołanych przepisów, zwłaszcza, że ustawodawca chcąc uregulować kwestie zapewniania pacjentom pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia w przypadku zakładu opiekuńczo – leczniczego i zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego, wyraźnie uczynił to w konkretnym przepisie.

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …