Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Szybsza droga do urzędu sędziego

Szybsza droga do urzędu sędziego

Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przyjęte przez rząd propozycje mają na celu optymalne skrócenie procedury powoływania kandydatów do pełnienia urzędu sędziego.
Sędziego sądu powszechnego. Zmiany te, nie wpłyną na standardy oraz realizację podstawowego celu postępowania nominacyjnego, jakim jest wyłonienie najlepszego kandydata do pełnienia tego urzędu.
Projektowane zmiany obejmują:
– skrócenie do dwóch tygodni (było 30 dni) zawiadomienia Ministra Sprawiedliwości o zwolnieniu się stanowiska w danej apelacji; skrócenie do miesiąca (było 90 dni) terminu przydzielenia przez Ministra Sprawiedliwości stanowiska do danego albo innego sądu bądź zniesienia stanowiska;
– ubieganie się o stanowisko sędziowskie z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej (zastąpienie dokumentów papierowych elektronicznymi), zarówno w postępowaniach przed prezesem właściwego sądu, jak i przed Krajową Radą Sądownictwa;
– ograniczenie możliwości równoczesnego zgłaszania kandydatur na więcej niż jedno obwieszczone stanowisko sędziowskie do czasu zakończenia procedury wynikającej z pierwszego zgłoszenia;
– zmiana trybu doręczeń i zawiadomień w toku całego postępowania. Doręczenia i zawiadomienia będą dokonywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i kierowane na utworzone przez kandydata na sędziego konto. Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu określi szczegółowo tryb zakładania konta, dostęp do konta, sposób korzystania z systemu informatycznego oraz inne, istotne w tej komunikacji warunki;
– wprowadzenie przepisu uściślającego okres oceny kwalifikacji kandydata na sędziego – prezes sądu będzie miał na wydanie oceny nie więcej niż 7 dni;
– w kwestii kryteriów przeprowadzania oceny kwalifikacji zaproponowano zmniejszenie do 30 liczby spraw podlegających analizie, (co najmniej 20 spraw ujętych w wykazie składanym przez kandydata oraz co najmniej 10 spraw spoza wykazu, wybranych przez sędziego dokonującego oceny).
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …