Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Szybsze sprawy wykroczeniowe

Szybsze sprawy wykroczeniowe

Skrócenie czasu trwania postępowań sądowych w sprawach o wykroczenia oraz zredukowanie ponoszonych w związku z tym kosztów poprzez wprowadzenie do systemu polskiego postępowania w sprawach o wykroczenia protokołu w postaci zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku (protokołu elektronicznego) ? to główny cel zmiany prawa o wykroczenia. Projekt założeń poparła Rada Ministrów. Nowelizacja Kodeksu postępowania w sprawach nieletnich prowadzi regułę, że protokół będzie sporządzany dwutorowo ? w postaci pisemnej oraz elektronicznej, przy czym protokół pisemny ma być sporządzany na dotychczasowych zasadach tylko w wypadku, gdy ze względów technicznych utrwalenie przebiegu czynności za pomocą protokołu elektronicznego nie będzie możliwe. Protokół elektroniczny oraz spisywany w tradycyjnej formie będą równoważne pod względem skutków prawnych.
Protokół elektroniczny ma być sporządzany przez protokolanta za pomocą urządzeń i środków technicznych rejestrujących dźwięk albo obraz i dźwięk. Ponadto, skrócony protokół pisemny ma zawierać wymienienie wydanych zarządzeń i orzeczeń oraz stwierdzenie, czy zostały ogłoszone, a także czynności stron wpływające na rozstrzygnięcie sądu i takie, które według przepisów szczególnych powinny być wciągnięte, wpisane, przyjęte, złożone, zgłoszone lub wniesione do protokołu. Projektowana ustawa umożliwi w szczególnych wypadkach dokonanie transkrypcji (pisemnego przekładu) protokołu elektronicznego.
Z uwagi na fakt nagrywania w ramach sporządzania protokołu elektronicznego również czynności sądu następujących bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku, postuluje się w tych wypadkach uzasadnienie wyroków w formie ustnej i tym samym zwolnienie sędziów od sporządzania pisemnych motywów wyroków. Rozwiązanie to, przy zachowaniu koniecznych gwarancji procesowych stron, spowoduje dalsze istotne przyspieszenie biegu postępowań w sprawach o wykroczenia (w postępowaniu międzyinstancyjnym i odwoławczym). Jeżeli natomiast będzie to celowe z uwagi na zawiłość sprawy, sędzia będzie mógł odstąpić od wygłoszenia ustnego uzasadnienia wyroku i poprzestać jedynie na podaniu najważniejszych jego powodów, z późniejszym spisaniem uzasadnienia na wniosek strony.

Sprawdź także

Manipulacje Manowskiej

Starzy” sędziowie Sądu Najwyższego skierowali w marcu do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara …