Najnowsze informacje

Tajne majątki sędziów

Małgorzata Manowska oczekuje, że TK uzna za niekonstytucyjne jawność oświadczeń majątkowych sędziów oraz oświadczenia ich małżonków/małżonek

Jak informuje komunikat Sądu Najwyższego, opublikowany 22 grudnia, przyczyną złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego „były liczne wątpliwości zgłaszane Pierwszej Prezes od dawna przez sędziów, a związane z obowiązkiem złożenia oświadczenia o stanie majątkowym ich małżonków pozostających we wspólnocie majątkowej, którzy nie pełnią funkcji publicznych.”

Pierwszy Prezes powstrzymywał się od przedstawienia tych wątpliwości Trybunałowi ze względu na społeczną doniosłość zasady jawności życia publicznego, będącej motywem ustawowego obowiązku składania oświadczeń majątkowych sędziów. Do wystąpienia w tym względzie z wnioskiem o kontrolę konstytucyjności skłoniła jednak Pierwszego Prezesa SN argumentacja zawarta w wyroku Trybunału z dnia z dnia 25 listopada 2021 r. (sygn. akt Kp 2/19…), w szczególności obiter dicta (pkt. III.7 uzasadnienia) podkreślające konieczność poszanowania zasady proporcjonalności przy wprowadzaniu obowiązku ujawniania sytuacji majątkowej obywateli, co nabiera szczególnego znaczenia wówczas, gdy dotyczy osób, które nie pełnią funkcji publicznych, a sytuacja ta nader często ma miejsce w przypadku współmałżonka sędziego.”

Źródło: monitorkonstytucyjny.ue

Sprawdź także

Sędzia M.Pilśnik uniewinniona

Nie można ścigać sędziego za orzeczenie Sędzia Marta Pilśnik. Warszawa, Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, …