Strona główna / Aktualności / I po egzaminie notarialnym

I po egzaminie notarialnym

4 – 6 września 2019 r. na terenie kraju przeprowadzone zostały egzaminy notarialne. Komisje egzaminowały kandydatów w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.
Każdego dnia egzamin notarialny trwał 6 godzin podczas których zdający rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych oraz zadanie polegające na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności.

Według nieoficjalnych danych uzyskanych z poszczególnych komisji, do egzaminu przystąpiło 562 zdających, tj. 99% osób, które zostały dopuszczone do egzaminu. Oficjalne dane będą znane po przesłaniu Ministrowi Sprawiedliwości dokumentacji z przebiegu egzaminu, w tym protokołów i odpisów uchwał.

Zdający mieli możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych, według własnego wyboru, pismem odręcznym lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Z tej drugiej możliwości skorzystało 99% egzaminowanych.

Egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami, materiały egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone z zachowaniem zasad poufności.

Podczas egzaminu zdający korzystali z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych, zawierających systemy informacji prawnych.

Ogłoszenie wyników egzaminu notarialnego przez poszczególne komisje egzaminacyjne spodziewane jest w okresie od 3 do 19 października br.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

XXXXX

Od środy 4 września do piątku – 6 września 2019 r. na terenie całego kraju odbywać się będzie egzamin notarialny.

Egzamin przeprowadzany będzie przez 10 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości: po jednej w Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu, po dwie w Krakowie i Poznaniu oraz trzy w Warszawie. W skład każdej z komisji egzaminacyjnych wchodzi 7 osób: 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, 2 przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Notarialną oraz 1 pracownik naukowy, naukowo dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub Polskiej Akademii Nauk, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.

Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godz. 10.00 i trwa 6 godzin.

W dniach 4 i 5 września 2019 r. zdający będą rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych, natomiast 6 września 2019 r. – zadanie polegające na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności bądź na opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny.

Zadania egzaminacyjne przygotowane zostały przez zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości oraz przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu notarialnego złożyły 573 osoby.

Zdający mają możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych – według własnego wyboru – pismem ręcznym lub przy użyciu sprzętu komputerowego.

Zdający, którzy zdecydowali się na rozwiązywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, będą korzystali z odpowiednio przygotowanych własnych laptopów, spełniających wymagania techniczne ogłoszone przez przewodniczących komisji egzaminacyjnych.

Podczas rozwiązywania zadań w trakcie egzaminu notarialnego, zdający mogą korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

Do egzaminu przystąpi 5 zdających będących osobami niepełnosprawnymi. Czas trwania egzaminu w stosunku do tych zdających podlega wydłużeniu o połowę, tj. do 9 godzin. Natomiast matkom karmiącym przysługuje uprawnienie do wykorzystania dwóch półgodzinnych przerw w czasie każdego dnia egzaminu, które nie podlegają wliczeniu do czasu trwania egzaminu w danym dniu.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Na granicę powróci prawo

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek spotkał się z osobami, które dbają o przestrzeganie praw człowieka przy …