Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Trybunał o przedawnieniu i prawie własności

Trybunał o przedawnieniu i prawie własności

We wtorek 8 października 2013 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone skargi konstytucyjne dotyczące przedawnienia oraz prawa własności. Na podstawie postanowienia Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej wobec skarżącej spółki zostało wszczęte postępowanie kontrolne w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Dyrektor UKS… Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego o dokonanie zabezpieczenia na majątku skarżącej spółki, zobowiązania podatkowego. Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego zabezpieczył przybliżoną kwotę niezapłaconego zobowiązania podatkowego oraz kwotę odsetek wyliczoną na dzień wydania decyzji – z uwagi na uzasadnione obawy, że przyszłe zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy powyższą decyzję organu podatkowego pierwszej instancji. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę skarżącej spółki na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej.
Od wyroku WSA skarżąca spółka złożyła skargę kasacyjną, którą NSA oddalił. Zdaniem skarżącej spółki przepisy określające termin przedawnienia zobowiązania podatkowego wskazują zakres ochrony praw podatnika, w szczególności własności i innych praw majątkowych, przed władczą ingerencją organów państwa. (…) Organy podatkowe mają prawo stosować instytucję zabezpieczenia do dwóch rodzajów należności, tj. zobowiązań podatkowych przed upływem terminu ich płatności oraz należności, w stosunku do których nie została wydana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego, określająca wysokość zobowiązania bądź określająca zwrot podatku. W ocenie skarżącej spółki, pojęcie „uzasadniona obawa”, użyte w art. 33 § 1 O.p., ma charakter nieostry i nie zostało w ustawie zdefiniowane. Ustawodawca dokonał jedynie w pewnym zakresie przybliżenia jego treści poprzez podanie przykładów.
Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Teresa Liszcz, sprawozdawcą będzie sędzia TK Wojciech Hermeliński.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …