Strona główna / Aktualności / Ubogich nie obsługujemy

Ubogich nie obsługujemy

HFPC przesłała do Prezesa UOKiK pismo z wnioskiem o zwrócenie uwagi na problem wykluczającego traktowania osób zagrożonych ubóstwem lub znajdujących się w kryzysie bezdomności przez pracowników lokali gastronomicznych i usługowych. Fundacja poprosiła o sprawdzenie, czy przypadki odmowy obsługiwania takich osób nie stanowią praktyk.naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
WYPROSZENI Z LOKALU
Fundacja w swoim liście wskazała dwie przykładowe sytuacje opisane w mediach. Jedną z nich jest niewpuszczenie do pewnej restauracji fast-food osoby ubogiej, która chciała zjeść ciepły posiłek zakupiony jej przez pewną rodzinę. Zgodnie z relacjami świadków zdarzenia osoba ta nie znajdowała się pod wpływem alkoholu i swoim zachowaniem nie zagrażała innym osobom. Druga sytuacja dotyczyła wyproszenia ze stacji benzynowej osoby, która spożywała tam posiłki i napoje zakupione przez klientów. Obecność tej osoby nie przeszkadzała pracownikom stacji do czasu, aż jeden z klientów poskarżył się w ankiecie na obecność osoby bezdomnej. W ocenie HFPC w wyżej wymienionych przypadkach mogło dojść do dyskryminacji ze względu na status społeczno-ekonomiczny przez pracowników obu firm.
WYTYCZNE ONZ
W wystąpieniu do Prezesa UOKiK Fundacja przywołała wytyczne ONZ w sprawie skrajnego ubóstwa i praw człowieka, w których wskazano, że: ?bieda pozostaje palącym problemem dotyczącym praw człowieka. Jest ona zarówno przyczyną, jak i konsekwencją naruszania tych praw, a także okolicznością prowadzącą do innych naruszeń. Skrajne ubóstwo staje się nie tylko przesłanką spotęgowanego łamania praw osobistych, politycznych, ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych; z doświadczeń osób żyjących w biedzie wynika na ogół, że osobom tym odmawia się godności i równości?. Ponadto z wytycznych wynika obowiązek państw do przeciwdziałania praktykom, które doprowadzają do dyskryminacji i stygmatyzacji osób zagrożonych ubóstwem. Odmowa dostępu do usług nie może być podyktowana stereotypami ?Wykluczenie osób ubogich z dostępu do usług może powodować ich dyskryminację i być uwarunkowane stereotypami? ? wskazuje Jarosław Jagura, prawnik HFPC. ?Jeżeli odmowa obsłużenia nie wynika z tego, że np. osoba może się niewłaściwe zachowywać, przeszkadzać innym, stwarzać zagrożenie albo być pod wpływem alkoholu, to nie ma obiektywnych przesłanek uzasadniających odmowę skorzystania z usług. Takie praktyki mogą też pogłębiać obawy osób zagrożonych ubóstwem przed kontaktowaniem się ze światem zewnętrznym, co tym bardziej może potęgować wykluczenie społeczne tej grupy osób? ? podkreśla Jarosław Jagura.
SKALA PROBLEMU
?Nie wszystkie takie przypadki mogą przenikać do przekazów medialnych, a skala problemu może dotyczyć większej grupy osób. W 2016 r. niemal 13% populacji Polski żyło poniżej granicy ubóstwa ustawowego? ? wskazuje Adam Klepczyński, prawnik HFPC. ?Oznacza to, że ten problem może dotykać znacznej części społeczeństwa? ? dodaje Adam Klepczyński.
Pismo do Prezesa UOKiK można znaleźć na stronie HFPC

Sprawdź także

D. Korneluk wygrał konkurs

W poniedziałek zaczęły się rozmowy kwalifikacyjne z piątką prokuratorów chętnych do kierowania Prokuraturą Krajową. Komisja …