Najnowsze informacje

Udział kobiet w polityce

Prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania wystąpienie w sprawie udziału kobiet w życiu politycznym W swoim wystąpieniu RPO zwraca uwagę, że pomimo zbliżającego się terminu wyborów samorządowych, brak jest w przestrzeni publicznej i mediach akcji informacyjnych o nowychrozwiązaniach w zakresie prawa wyborczego, w szczególności dotyczących problematyki równości płci. Jest to jeden z czynników, który w sposób negatywny wpływa na niewielki udział kobiet w polskim życiu politycznym.
Kodeks wyborczy z 2011 roku, po raz pierwszy zostanie wykorzystany w wyborach samorządowych, dlatego tak ważne jest aby w pełni i rzetelnie informować obywateli o przysługujących im uprawnieniach, i to zarówno w zakresie czynnego, jak i biernego prawa wyborczego. Na potrzebę zaplanowania i podjęcia rozbudowanych działań o charakterze informacyjnym Rzecznik wskazywał już w poprzednim wystąpieniu do Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania z 17 stycznia br. Jednak uzyskana wówczas odpowiedź nie była w pełni satysfakcjonująca. Dlatego RPO ponownie postuluje pilne podjęcie działań edukacyjnych i informacyjnych w tym zakresie.
Ponadto, Rzecznik zauważa, że niezbędne jest stałe monitorowanie problematyki równości płci w procesie wyborczym, również w kontekście funkcjonowania mechanizmów prawnych wywierajacych skuteczniejsze, rzeczywiste zagwarantowanie zasady równości płci i zwiększenie zaangażowania kobiet w proces wyborczy.
RPO zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie podjęcia działań legislacyjnych odnoszących się do problematyki korzystania przez kobiety z biernego prawa wyborczego i poinformowanie o planowanej aktywności w tym zakresie a także powiadomienie o planowanych działaniach edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie zjawisku niedoreprezentowania kobiet w sferze publicznej.

Sprawdź także

RPO żąda pełnej rehabilitacji

Kasacja RPO na rzecz skazanych w „procesie brzeskim” uwzględniona. Sąd Najwyższy uniewinnił Wincentego Witosa i …