Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Udział skazanego w pogrzebie bliskich

Udział skazanego w pogrzebie bliskich

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się osadzony ze skargą na nieudzielenie przez sędziego penitencjarnego zezwolenia na opuszczenie jednostki penitencjarnej i udział w uroczystości pogrzebowej ojca.

W ocenie RPO nie było podstaw prawnych do odmowy osadzonemu zezwolenia na udział w pogrzebie, z powodu niewpłynięcia do sądu oryginału wymaganych w sprawie dokumentów. Opisana praktyka budzi zaniepokojenie. Nieudzielenie – bez istotnego uzasadnienia – zezwolenia na opuszczenie jednostki penitencjarnej w takim przypadku winno być traktowane jako pogwałcenie zasady poszanowania godności ludzkiej skazanego.
Rzecznik przypomniał, iż orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach: Płoski przeciwko Polsce (wyrok z dnia 12 listopada 2002 r., skarga nr 26761/95) oraz Czarnowski przeciwko Polsce (wyrok z dnia 20 stycznia 2009 r., skarga nr 28586/03) dotyczących odmowy udzielenia przepustki w celu wzięcia udziału w pogrzebie rodziców, w sposób jednoznaczny wskazuje, iż takie sytuacje stanowią ingerencję w prawo osadzonego do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
Trybunał uznaje, że pozwane państwo mogłoby odmówić zgody na uczestniczenie skazanego w pogrzebie swoich rodziców tylko w sytuacji, w której zaistniałyby istotne powody i nie byłoby alternatywnego rozwiązania, takiego jak eskorta funkcjonariuszy policji lub Służby Więziennej. W sprawie Czarnowski przeciwko Polsce dodatkową opinię wydała Helsińska Fundacji Praw Człowieka, która stoi na stanowisku, że więzień nie powinien być zobowiązany do przedstawienia aktu zgonu. W obu sprawach Trybunał uznał, że doszło do naruszenia art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W związku z powyższym RPO zwróciła się do ministra sprawiedliwości o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …