Ugoda szpitala z NFZ

Po rozpoznaniu sprawy z powództwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia Wielkopolskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu w Poznaniu o zapłatę na skutek apelacji pozwanego Sąd Apelacyjny w Poznaniu p o s t a n a w i a: uchylić zaskarżony wyrok i postępowanie w sprawie umorzyć.. Wyrokiem z 30 grudnia 2010r. Sąd Okręgowy w Koninie zasądził od pozwanego Narodowego Funduszu Zdrowia – Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu na rzecz powoda Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy 1.026.100 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 17 marca 2004r. W pozostałym zakresie Sąd I instancji oddalił powództwo i zniósł między stronami koszty procesu.
Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie Sąd Okręgowy stwierdził, że ustawą z 22 grudnia 2000 roku o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wprowadzono do ustawy z 16 grudnia 1994 roku o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców. Przepis ten przewidywał przyrost przeciętnego wynagrodzenia dla pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w 2001 roku o nie mniej, niż 203 zł., a w 2002 roku według wskazanego w przepisie wzoru, w praktyce o 110.23zł. (…) Realizacja ustawy nowelizującej, nie zawierającej wyraźnego określenia podmiotu zobowiązanego do podniesienia ciężaru podwyżki wynagrodzeń ani wyraźnego wskazania źródła i sposobu przekazywania środków na wprowadzone podwyżki, wpłynęła na zachwianie równowagi finansowej systemu ubezpieczenia zdrowotnego i na zdolność wypełniania przez system ubezpieczenia zdrowotnego konstytucyjnie określonych zadań. (…) Wdrożenie programu restrukturyzacyjnego, uzyskane oszczędności i przychody z dodatkowych źródeł były uzupełnianiem wystarczającym na pokrycie zadłużenia na przestrzeni czasu. Od powyższego wyroku w części uwzględniającej powództwo pozwany złożył apelację.
27 lipca 2011r. na rozprawie przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu strony zawarły ugodę sądową na mocy której pozwany zobowiązał się zapłacić powodowi kwotę 700.000 zł w terminie 14 dni z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia, tytułem całkowitego zaspokojenia roszczeń objętych pozwem. Nadto w ugodzie tej obie strony zobowiązały się wzajemnie do poniesienia kosztów zastępstwa procesowego przeciwnika i z tego tytułu pozwany zobowiązał się zapłacić 2715 zł a powód zobowiązał się zapłacić 2700 zł.
Zdaniem Sądu Apelacyjnego w świetle okoliczności sprawy przedmiotowa ugoda sądowa nie jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego, jak również nie zmierza do obejścia prawa. Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony wyrok i postępowanie w sprawie umorzył. Jednocześnie na podstawie art.113 ust.4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych odstąpiono od obciążenia stron kosztami sądowymi z uwagi na szczególny charakter niniejszego sporu.
Sygn. akt I ACa 342/11

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …