Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Ułatwienia dla cudzoziemców w Polsce

Ułatwienia dla cudzoziemców w Polsce

Wydłużenie zezwolenia na pobyt czasowy, nowe rozwiązania dla cudzoziemców studiujących w Polsce i przyspieszenie procedury udzielania zezwoleń na pobyt. Takie m.in. rozwiązania przewidują przyjęte przez Radę Ministrów założenia do projektu ustawy o cudzoziemcach. Zakłada on liczne ułatwienia dla cudzoziemców mieszkających w Polsce. Zaproponowano np. wydłużenie maksymalnego okresu, na który cudzoziemcom będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy, z dwóch do trzech lat. Przyjęte propozycje zakładają także, że wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemiec będzie mógł złożyć w dogodnym dla siebie momencie podczas swojego legalnego pobytu. Do ustawy został włączony przepis nakazujący cudzoziemcowi złożenie wniosku osobiście, gdyż będzie to związane z koniecznością pobrania linii papilarnych, które będą zamieszczane w karcie pobytu.
Zaproponowano także nowe rozwiązania dla cudzoziemców, którzy podjęli studia na polskich uczelniach. Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane cudzoziemcom studiującym na pierwszym roku będzie przyznawane na rok i 3 miesiące. Jeżeli z wniosku o zezwolenie wynikać będzie, pobyt powinien być krótszy niż rok, zezwolenie będzie przyznawane na czas trwania roku akademickiego lub studiów (trwających krócej niż rok) oraz dodatkowych 3 miesięcy. Cudzoziemcy kontynuujący studia na drugim lub kolejnym roku będą mogli uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy na dwa lata.
Przewidziano także możliwość udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na rok cudzoziemcom, którzy są absolwentami polskich uczelni wyższych i poszukują w Polsce pracy. Projekt zakłada także przyznanie jednego zezwolenia ? zarówno na pobyt, jak i na pracę. Cudzoziemiec, który pracuje w Polsce, w ramach jednej procedury będzie się mógł ubiegać zarówno o zezwolenie na pobyt czasowy, jak i na pracę w Polsce. Procedura wydawania zezwoleń na pracę nie uległa jednak likwidacji. Pracodawca nadal będzie mógł uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, które będzie m.in. uprawniało do ubiegania się o wizę w celu wykonywania pracy. Cudzoziemiec będzie mógł zmienić pracę lub przez jeden miesiąc pozostawać bez zatrudnienia. Nie będzie się to wiązało z automatycznym cofnięciem udzielonego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Organem wydającym zezwolenie na pracę oraz pobyt czasowy i pracę będzie wojewoda. Zmianie ulegną przepisy określające udzielanie zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą. Zaproponowano, by cudzoziemiec, przebywający w Polsce w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, mógł ubiegać się w ramach jednej procedury o zezwolenie, które będzie uprawniać zarówno do wykonywania pracy w utworzonej przez siebie spółce komandytowej, spółce komandytowo-akcyjnej, spółce z o.o., jak i do pobytu w Polsce. Wśród założeń znalazło się także przyspieszenie procedury udzielania zezwoleń na pobyt. W tym celu skrócono termin, w którym odpowiednie służby udzielają informacji, z 30 dni do 15 dni roboczych. Uzyskanie informacji od służb nie będzie wymagane w przypadku wydawania zezwolenia dla osoby poniżej 16 roku życia.
Przewidziano wprowadzenie wymogu znajomości języka polskiego na poziomie podstawowym w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt na czas nieoznaczony. Cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt stały oraz o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich będzie musiał wykazać się znajomością języka polskiego na poziomie przynajmniej komunikatywnym, która zostanie potwierdzona urzędowo.
Składanie wniosków o pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE musi być wykonane osobiście z uwagi na pobranie danych biometrycznych. W projekcie przewidziano nowe procedury w zakresie wydalania cudzoziemców z Polski. Obecnie wydawane decyzje o wydaleniu cudzoziemca i o zobowiązaniu do opuszczenia Polski zostały zastąpione wydawaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Termin dobrowolnego powrotu cudzoziemca będzie wynosił od 7 do 30 dni. Jednak w razie konieczności będzie mógł być przedłużony do 1 roku. Decyzja o zobowiązaniu do powrotu będzie zawierała zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski lub państw obszaru Schengen. Zakaz będzie określany indywidualnie i może wynosić od 6 miesięcy do 5 lat. Jeżeli cudzoziemiec w terminie wykona pierwszą decyzję o zobowiązaniu do powrotu, to mimo orzeczonego zakazu ponownego wjazdu nie będzie wpisany do wykazu osób niepożądanych. Zgodnie z założeniami do projektu ustawy o cudzoziemcach szef Urzędu ds. Cudzoziemców będzie tworzył i prowadził krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców pod nazwą ?System Pobyt?. Dane z tego rejestru będą przekazywane m.in. policji, Straży Granicznej, sądom, prokuraturze, wojewodom, Służbie Celnej, niektórym ministrom, organom kontroli skarbowej.
Źródło; portal lex.pl, Krzysztof Sobczak

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …