Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / USA o prawach człowieka w RP

USA o prawach człowieka w RP

Krajowy raport na temat przestrzegania praw człowieka za 2017r sporządzony przez Departament Stanu USA – Biuro ds. demokracji, praw człowieka i pracy informuje : Polska jest republiką z demokratycznym systemem wielopartyjnym. Dwuizbowy parlament składa się z izby wyższej – Senatu, oraz iz informujeby niższej – Sejmu. Władza wykonawcza

podzielona jest pomiędzy prezydenta, premiera i Radę Ministrów. Obserwatorzy ocenili wybory prezydenckie z maja 2015 r. i parlamentarne z października 2015 r. jako wolne i uczciwe. Władze cywilne utrzymywały skuteczną kontrolę nad siłami bezpieczeństwa.
Główne problemy związane z naruszaniem praw człowieka dotyczyły przypadków tortur, których sprawców karano; penalizacji ?zniesławienia?; zarzutów związanych z ostatnimi zmianami legislacyjnymi, które mogą stanowić zagrożenie dla niezależności sędziowskiej oraz przemocy ze względu na pochodzenie etniczne, religię lub orientację seksualną.
Rząd podejmował działania w odpowiedzi na wyżej wymienione problemy. Rząd podjął kroki w celu zbadania, oskarżenia i ukarania urzędników, którzy dopuścili się łamania praw człowieka.
Poszanowanie prawa do integralności cielesnej, w tym wolności od takich zjawisk jak:
a. a. Arbitralne pozbawienie życia lub inne bezprawne lub motywowane politycznie przypadki pozbawienia życia Nie pojawiły się doniesienia na temat przypadków arbitralnych lub bezprawnych zabójstw dokonanych przez władze lub osoby działające na ich polecenie
a . b. Zaginięcia Nie pojawiły się doniesienia na temat zaginięć motywowanych politycznie.
Tortury oraz inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie:
Konstytucja i przepisy prawa zakazują tego typu praktyk. Wystąpiły natomiast problemy związane z niewłaściwym zachowaniem policji i nieodpowiednim traktowaniem więźniów przez pracowników służby więziennej. W prawie brakuje jednoznacznej definicji tortur, władze nie zgłaszają ich jako odrębnego przestępstwa, jednak wszelkie działania, które można uznać za ?tortury? są zakazane i karane na mocy innych przepisów bezpośrednio wskazujących na zobowiązania kraju wynikające z międzynarodowych traktatów i konwencji zakazujących tortur. Prawo przewiduje działania dyscyplinarne wobec policji, obejmujące naganę, obniżenie stopnia oraz zwolnienie ze służby.
Organizacje obywatelskie odnotowały przypadki niewłaściwego zachowania policji wobec osób aresztowanych. 12 września Prokuratura Okręgowa w Poznaniu oskarżyła czterech byłych funkcjonariuszy policji o nadużycie władzy oraz przemoc fizyczną i psychiczną w stosunku do 25-letniego mężczyzny, który zmarł w areszcie we Wrocławiu w maju 2016r. Nagrania wideo pokazują policjantów, którzy biją i używają paralizatora wobec mężczyzny skutego kajdankami. W maju Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w odpowiedzi na zajście, odwołał ze stanowiska komendanta wojewódzkiego dolnośląskiej policji, jego zastępcę oraz komendanta miejskiego we Wrocławiu. Na dzień 30 września postępowanie przeciwko funkcjonariuszom policji nadal trwało. Do dnia 1 października, prokuratura oskarżyła 18 funkcjonariuszy policji w Olsztynie o stosowanie przemocy oraz gróźb w celu wymuszenia zeznań od 35 zatrzymanych w 2015r. Warunki panujące w więzieniach i aresztach Warunki panujące w więzieniach i aresztach były odpowiednie. Problemem pozostały nieobsadzone stanowiska personelu medycznego w więzieniach i ograniczony dostęp więźniów do specjalistycznego leczenia. Warunki fizyczne: Zasadniczo oddzielano nieletnich od dorosłych, natomiast w wyjątkowych przypadkach prawo zezwala na ich wspólne przebywanie w więzieniach i aresztach. Zdarzało się, że osoby młodociane przetrzymywano razem z dorosłymi więźniami. Młodocianych sprawców pomiędzy 17 a 21 rokiem życia, oskarżonych o poważne przestępstwa zazwyczaj umieszczano w areszcie tymczasowym. Osoby aresztowane oczekujące na proces często osadzane były w więzieniach, odseparowywano je jednak od osób skazanych. W 2013 r. CPT stwierdził, że Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Komenda Stołeczna Policji w Warszawie i Komenda Rejonowa Warszawa-Białołęka nie zapewniły prywatności wspólnych toalet i pryszniców.
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy telewizja przemysłowa obejmowała toalety w celach. Problemy te nie zostały rozwiązane. Kodeks karny zezwala dyrektorom więzień na instalowanie kamer w celu zapobiegania działaniom przestępczym na terenie zakładów penitencjarnych. W maju Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała raport opisujący problemy systemu opieki zdrowotnej w więzieniach. Wymieniano wśród nich niedobór personelu medycznego – na przykład brak specjalistycznej opieki medycznej oraz zbyt małą liczbę lekarzy do opieki nad chorymi, jak również słabą infrastrukturę medyczną.
Według sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich z lipca 2016 r. większość więzień i aresztów nie była dostosowana do wymagań osób z niepełnosprawnościami. Więźniowie niepełnosprawni mogą zostać umieszczeni w celi dostosowanej do ich niepełnosprawności, jednak często mają ograniczony dostęp do prysznicy, świetlic i spacemiaków. Prawo zezwala władzom na umieszczenie w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Aspołecznym więźniów, którzy odbyli wyroki więzienia i przeszli przez więzienny program terapii, ale mają zaburzenia psychiczne, które stwarzają wysokie prawdopodobieństwo, że popełnią poważne przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu innych osób.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła uwagę, że przymusowe przetrzymywanie skazanego po zakończeniu wyroku może naruszać wolność osoby i mieć charakter retroaktywny. W listopadzie 2016r. Trybunał Konstytucyjny uznał te przepisy za zgodne z konstytucją. Administracja: Władze badały wiarygodne doniesienia na temat niehumanitarnych warunków przetrzymywania i dokumentowały ustalenia w sposób dostępny dla ogółu społeczeństwa. Rzecznik Praw Obywatelskich może uczestniczyć w postępowaniach cywilnych i administracyjnych w imieniu więźniów i zatrzymanych po złożeniu przez nich skargi, a także w przypadku, gdy posiadane przez niego informacje wskazują na istnienie przypadków przetrzymywania w niehumanitarnych warunkach. Rzecznik Praw Obywatelskich pełni funkcję Krajowego Mechanizmu Prewencji służącego do kontroli i monitorowania warunków panujących w więzieniach i aresztach. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku Zespół Krajowego Mechanizmu Prewencji odwiedził pięć więzień i ośrodków odosobnienia, w tym areszty śledcze i więzienia. Dodatkowo, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich prowadzi wizyty w więzieniach, również w odpowiedzi na zażalenia zgłaszane przez osadzonych.
W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku przedstawiciele Rzecznika odwiedzili 10 ośrodków odosobnienia. Zespół Krajowego Mechanizmu Prewencji i Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich publikują wnioski oraz zalecenia dla odnośnych władz w postaci corocznych sprawozdań. Niezależny monitoring: Władze zezwoliły na niezależny, regularny monitoring warunków panujących w więzieniach i aresztach przez krajowe organizacje praw człowieka i Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom (CPT). Doraźne inspekcje w więzieniach przeprowadzała również Helsińska Fundacja Praw Człowieka i krajowe organizacje pozarządowe (NGO).
Więcej na stronie SSP IUSTITIA

Sprawdź także

10 kłamstw TKPiS

26 sędzi i sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku o 10 nieprawdach w wyroku TK …