Strona główna / Aktualności / Ustawa o cudzoziemcach od maja

Ustawa o cudzoziemcach od maja

Z końcem grudnia 2013 Prezydent podpisał nową ustawę o cudzoziemcach. Ustawa nie zmienia zasadniczo modelu polskiej polityki migracyjnej, aczkolwiek należy pozytywnie ocenić szereg rozwiązań zaproponowanych przez ustawodawcę. Natomiast na pierwszy rzut oka nowa ustawa o cudzoziemcach przytłacza rozmiarami ? ma ponad 500 artykułów i jest niemal dwa razy dłuższa niż obecna ustawa z 2003 r. Nowa ustawa wydłuża z dwóch do trzech lat zezwolenia na pobyt czasowy, wprowadza jednolite postępowania o zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, znosi termin 45 dni na złożenie wniosku o pobyt czasowy, a także wprowadza system środków alternatywnych do pozbawienia wolności cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Podczas prac nad projektem ustawy Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przygotowały szereg propozycji konkretnych zmian do projektu ustawy. Wszystkie uwagi zgłoszone przez organizacje pozarządowe zostały przedyskutowane na forum sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o cudzoziemcach, a znaczna część z nich została uwzględniona.
?Do tej pory w pracach nad projektami aktów prawnych dotyczących cudzoziemców nie spotkaliśmy się z tak otwartym stanowiskiem zarówno Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Urzędu do Spraw Cudzoziemców, jak i Sejmu? ? powiedział Jacek Białas, prawnik HFPC. Ustawodawca zaakceptował propozycję obu organizacji i zrezygnował z pierwotnie zakładanego wymogu znajomości języka polskiego, jako podstawy do uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt stały oraz pobyt rezydenta długoterminowego UE. Jednak nie wszystkie propozycje składane przez organizacje zostały uwzględnione.
Przede wszystkim nie został wprowadzony, postulowany od dłuższego czasu, zakaz umieszczania dzieci cudzoziemskich w strzeżonych ośrodkach. Ustawa zawiera jedynie wymóg, aby sąd podejmując decyzję badał, czy pozbawienie wolności nie naruszy dobra dziecka. Nie zdecydowano się także na wprowadzenie stałego mechanizmu abolicyjnego, pozwalającego na legalizację pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce bez zezwolenia.
Ponadto już teraz rysują się jeszcze dwa kolejne problemy, które spowodują konieczność nowelizacji nowej ustawy o cudzoziemcach. Po pierwsze, po ratyfikacji przez Polskę, zajdzie potrzeba wdrożenia Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. ?Konwencja przewiduje zapewnienie legalizacji pobytu dla ofiar przemocy wobec kobiet, podobnie jak ma to obecnie miejsce w stosunku do ofiar handlu ludźmi? ? mówi Jacek Białas. Po drugie, za niezgodne z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności mogą być uznane przepisy umożliwiające utajnienie uzasadnień decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, jeżeli wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Ustawa została już opublikowana, większość przepisów wchodzi w życie 1 maja 2014 r.
Źreódło:Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …