Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Sędziowie przegrali w TS UE

Sędziowie przegrali w TS UE

W wydanym w czwartek wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie systemu postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów są niedopuszczalne.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej /Alexandre MARCHI /Agencja FORUM

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej /Alexandre MARCHI /Agencja FORUM

„Wystąpienie przez sędziego krajowego z odesłaniem prejudycjalnym, które okazało się niedopuszczalne, nie może jednak prowadzić do wszczęcia wobec niego postępowania dyscyplinarnego” – zaznaczył TSUE.

Chodzi o dwa pytania, które do TSUE skierowały Sąd Okręgowy w Łodzi i Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawach niedotyczących prawa europejskiego. Sędziowie, którzy zwrócili się do Luksemburga, wskazywali jednak, że sądy dyscyplinarne mogą stać się narzędziem do usuwania osób wydających wyroki niepodobające się władzy i dlatego potrzebują rozstrzygnięcia.

Trybunał stwierdził natomiast, że spory w postępowaniach przed sądami krajowymi „nie wykazują żadnego łącznika z prawem Unii” i z tego powodu odrzucił pytania. Nie kończy to jednak sporu przed TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, bo osobną sprawę do TSUE skierowała Komisja Europejska. To postępowanie jest w toku

Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/raporty/raport-unia-europejska/polska-w-ue/news-tsue-odrzucil-pytania-prejudycjalne-polskich-sadow,nId,4403855#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Źródło:pap

Monitor Konstytucyjny szeroko komentując wyrok TS UE, zauważa ,że sędziowie z Luksemburga podkreślili fakt, iż zadanie putania prejudycalnego nie może być powodem do represji wobec tych sędziów.

[…] należy jednak przypomnieć, że z utrwalonego orzecznictwa wynika, iż procedura odesłania prejudycjalnego przewidziana w art. 267 TFUE jest kluczowym elementem systemu sądowniczego ustanowionego w traktach, ponieważ poprzez ustanowienie dialogu między sądami, zwłaszcza między Trybunałem a sądami państw członkowskich, ma ona na celu zapewnienie jednolitej wykładni prawa Unii, umożliwiając tym samym zapewnienie jego spójności, pełnej skuteczności i autonomii oraz wreszcie odrębnego charakteru prawa ustanowionego w traktatach (opinia 2/13 z dnia 18 grudnia 2014 r. EU:C:2014:2454, pkt 176; a także wyrok z dnia 24 października 2018 r., XC i in., C‑234/17, EU:C:2018:853, pkt 41).

56      Również zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału art. 267 TFUE przyznaje sądom krajowym jak najszersze uprawnienie do wystąpienia do Trybunału, jeśli uznają one, że w zawisłej przed nimi sprawie pojawiły się pytania związane z wykładnią lub oceną ważności przepisów prawa Unii wymagające udzielenia odpowiedzi w celu rozstrzygnięcia rozpatrywanego przez te sądy sporu. Sądy krajowe mają ponadto swobodę w wykonywaniu tego uprawnienia na każdym etapie postępowania, który uznają za stosowny (wyroki: z dnia 5 października 2010 r., Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, pkt 26; a także z dnia 24 października 2018 r., XC e.a., C‑234/17, EU:C:2018:853, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo).

57      Przepis prawa krajowego nie może zatem stanowić przeszkody dla tego, by sąd krajowy mógł skorzystać z tego uprawienia, które stanowi w istocie nieodłączny element ustanowionego na mocy art. 267 TFUE systemu współpracy pomiędzy sądami krajowymi a Trybunałem i jest nieodłącznie związane ze sprawowaniem powierzonych sądom krajowym przez to postanowienie funkcji sądów stosujących prawo Unii [wyrok z dnia 19 listopada 2019 r., A.K. i in. (Niezależność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego) (C‑585/18, C‑624/18 i C‑625/18, EU:C:2019:982, pkt 103 i przytoczone tam orzecznictwo].

58      Nie są zatem dopuszczalne przepisy krajowe, z których wynikałoby, że sędziowie krajowi mogą być narażeni na postępowania dyscyplinarne z powodu wystąpienia do Trybunału z odesłaniem prejudycjalnym (zob. podobnie postanowienie prezesa Trybunału z dnia 1 października 2018 r., Miasto Łowicz i Prokuratura Okręgowa w Płocku, C‑558/18 i C‑563/18, niepublikowane, EU:C:2018:923, pkt 21). Już sama bowiem wizja wszczęcia w danym wypadku postępowania dyscyplinarnego z powodu takiego wystąpienia lub zdecydowania się na późniejsze podtrzymanie go może negatywnie wpłynąć na faktyczne wykonywanie przez sędziów krajowych uprawnienia i funkcji, o których mowa w punkcie powyżej.

59      Zapewnienie, by sędziowie ci nie byli narażeni na postępowania lub sankcje dyscyplinarne z racji skorzystania z takiego uprawnienia do zwrócenia się do Trybunału, która to decyzja leży wyłącznie w ich gestii, stanowi ponadto gwarancję nierozłącznie związaną z ich niezawisłością (zob. podobnie postanowienie z dnia 12 lutego 2019 r., RH, C‑8/19 PPU, EU:C:2019:110, pkt 47), która ma zasadnicze znaczenie w szczególności dla prawidłowego funkcjonowania systemu współpracy sądowej pod postacią mechanizmu odesłania prejudycjalnego przewidzianego w art. 267 TSUE

.

Wyrok TSUE 26 marca

Wyrok TSUE 26 marca (East News)

„Niedopuszczalne” – tak ocenił we wrześniu ubiegłego roku 2 pytania prejudycjalne sądów okręgowych w Łodzi i Warszawie rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE. Kwestie, którymi się zajął, dotyczyły ewentualnych postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów.

Pierwsze pytanie było z Łodzi i było związane z niezawisłością sędziowską w przypadku wydaniu wyroku niekorzystnego dla skarbu państwa. Z drugim pytaniem, z Warszawy, wystąpił Igor Tuleya. Sędzia chciał doprecyzować kwestię gwarancji „niezależnego postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce” na kanwie sprawy kryminalnej.

Sądy, które wysłały pytania, wskazywały, że sądy dyscyplinarne mogą stać się narzędziem do usuwania osób wydających wyroki niepodobające się władzy. Zawracały także uwagę na zagrożenie możliwością wszczęcia postępowania dyscyplinarnego może powodować „efekt mrożący”.

Minister sprawiedliwości uznał, że osoby, które skierowały pytania prejudycjalne do TSUE, wykazały się ”brakiem wiedzy prawnej” i potwierdziły, że korzystają ze swoich uprawnień, by „walczyć z rządem”.

Wyrok Trybunał Sprawiedliwości UE w tej sprawie usłyszymy 26 marca.

Źródło: wp.pl

W oczekiwaniu na decyzję TSUE obszerny materiał The Economist o tym, jak polski rząd próbuje łamać sędziów i karać ich za stosowanie europejskiego prawa.

23.03.2020

The Economist: polskim sędziom grozi wiezienie za obronę prawa UE. Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości UE o zbadanie legalności izby dyscyplinarnej, która karze sędziów, złożyła wniosek o jej zawieszenie na czas rozpoznania skargi. Decyzja jest spodziewana wkrótce. Wielu w Brukseli rozumie zagrożenie:
W zeszłym miesiącu Vera Jurova, komisarz ds przejrzystości, stwierdziła, że Polska przeprowadziła „nalot dywanowy” na swoje sądownictwo zamiast reformowania. Ale czasu jest mało.”

artykuł (pdf ang) na stronie ssp.iustitia.pl

Sprawdź także

Pandemia a ciąża i porody

W publicznych szpitalach w czasie pandemii nie są przestrzegane prawa kobiet rodzących – wynika z …