Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / W obronie pomówionych sędziów

W obronie pomówionych sędziów

W związku z wypowiedzią członka KRS, Posła na Sejm RP Pana Stanisława Piotrowicza w dniu 27 sierpnia br. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego skierował szereg wystąpień – do Marszałka Sejmu RP, do Krajowej Rady Sądownictwa oraz do Pana Posła. W wypowiedzi, do której odniósł się Pierwszy Prezes SN, Pan Poseł Piotrowicz, w odpowiedzi

na pytania dziennikarzy dotyczące blokowania pomieszczeń KRS stwierdził, że ?nie może być tak, żeby garstka niezadowolonych z utraty przywilejów blokowała prace konstytucyjnego organu?. Dopytywany, jakie przywileje ma na myśli, stwierdził, że chodzi o to, ?żeby sędziowie, którzy są zwykłymi złodziejami, nie orzekali dalej?.
Kontekst tej wypowiedzi, a zwłaszcza przedmiot posiedzenia Rady, którego rozpoczęcie wspomniana blokada opóźniła, jednoznacznie sugeruje, że odnosi się ona do sędziów Sądu Najwyższego. Organy Sądu Najwyższego nie mogą pozostać bierne wobec powyższej wypowiedzi. Jakiekolwiek sugestie przypisujące sędziom SN popełnienie czynu zabronionego nie tylko nie znajdują żadnego uzasadnienia faktycznego, ale także godzą w dobre imię i godność wszystkich osób zasiadających w najwyższym organie władzy sądowniczej Rzeczypospolitej Polskiej. Mając powyższe na uwadze, Pierwszy Prezes SN zwrócił się do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o skierowanie sprawy przytoczonej wypowiedzi do Komisji Etyki Poselskiej, która jest właściwa w sprawach posłów, którzy zachowują się w sposób nieodpowiadający godności posła. Pierwszy Prezes SN wystąpił również do Krajowej Rady Sądownictwa, o zajęcie jednoznacznego stanowiska wobec powyższej wypowiedzi, naruszającej prawa sędziów Sądu Najwyższego. Z mocy art. 186 ust. 1 Konstytucji RP KRS ma bowiem stać na straży niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów i tym samym gwarantować prawidłowe egzekwowanie zasady trójpodziału władzy wyrażonej w art. 10 Konstytucji RP, zwłaszcza w relacjach innych władz do władzy sądowniczej. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zwrócił się także bezpośrednio do Pana Posła Stanisława Piotrowicza o publiczne sprostowanie nieprawdziwych sugestii dotyczących sędziów Sądu Najwyższego.
***
Zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez członka KRS 4 września 2018 r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zawiadomił Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie o możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez sędziego SR w Olsztynie, członka KRS Pana Macieja Nawackiego, który stwierdził, że ?sędziowie SN dopuszczają się naruszenia łamania prawa w Polsce?. W dniu 28 sierpnia 2018 r. Pan sędzia Maciej Nawacki, udzielił wywiadu telewizyjnego, w którym stwierdził, że sędziowie Sądu Najwyższego ?dopuszczają się naruszenia łamania prawa w Polsce?. Towarzyszyła temu zapowiedź, że ?spotkają się z adekwatną reakcją w tym zakresie? oraz stwierdzenie ?jeżeli ktoś łamie prawo, nie przestrzega go w sposób rażący, łamie porządek konstytucyjny w Polsce, to spotka się chociażby z odpowiedzialnością dyscyplinarną?. Taka wypowiedź nie tylko narusza dobre imię i godność sędziów Sądu Najwyższego, ale także pozostaje w sprzeczności z dyspozycją § 2, § 5 ust. II., § 10 oraz § 13 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych. Przepisy te nakazują bowiem sędziom kierowanie się zasadami uczciwości, godności, honoru, poczuciem obowiązku oraz przestrzeganie dobrych obyczajów, unikanie zachowań, które mogłyby osłabić zaufanie do ich bezstronności, nawet jeśli nie zostały uwzględnione w Zbiorze, a także zakazują publicznego wyrażania opinii na temat toczącego się lub mającego się toczyć postępowania. Organy Sądu Najwyższego nie mogą pozostać bierne wobec powyższej wypowiedzi. Jakiekolwiek sugestie przypisujące sędziom Sądu Najwyższego zachowania polegające na łamaniu lub rażącym nieprzestrzeganiu prawa, bądź łamaniu porządku konstytucyjnego w Polsce, nie tylko nie znajdują żadnego uzasadnienia faktycznego, ale także godzą w dobre imię i godność wszystkich osób zasiadających w najwyższym organie władzy sądowniczej Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to zwłaszcza tych sędziów, którzy do dnia 3 lipca 2018 r. ukończyli 65 lat. W związku z powyższą wypowiedzią Pierwszy Prezes SN przesłał do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie zawiadomienie o możliwości popełnienia przez sędziego Nawackiego przewinienia dyscyplinarnego polegającego na naruszeniu m.in. § 13 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 25/2017 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu tego Zbioru. Mając na uwadze fakt, że kolegium sądu okręgowego wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zwrócił się również do Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie, jako Przewodniczącego Kolegium tego sądu z prośbą o poddanie pod obrady Kolegium sprawy wypowiedzi Pana sędziego Macieja Nawackiego z dnia 28 sierpnia 2018 r., która w sposób oczywisty uchybia godności urzędu sędziego.

Apel SSP „Iustitia” do neo-KRS
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z dnia 03.09.2018 r. w sprawie wypowiedzi posła Stanisława Piotrowicza-członka KRS: W związku z wypowiedzią posła Prawa i Sprawiedliwości Stanisława Piotrowicza, który w dniu 27 sierpnia 2018 mówiąc o rzekomych przywilejach Sędziów Sądu Najwyższego stwierdził: ?żeby sędziowie, którzy są zwykłymi złodziejami, nie orzekali dalej?, oczekujemy od Państwa reakcji w tej sprawie: wezwania Pana posła do złożenia wyjaśnień, upomnienia go i zobowiązania do publicznego przeproszenia. Nazwanie publicznie sędziów najważniejszego sądu w Polsce złodziejami, bez żadnych podstaw, może rodzić skutki w postaci dalszego spadku zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Niezależnie od zgłaszanych przez nas wątpliwości co do prawidłowości wyboru obecnego składu Krajowej Rady Sądownictwa, wzywamy Państwa do realizacji podstawowych zadań tego konstytucyjnego organu. Jednym z nich jest stanie na straży niezależności i niezawisłości sędziów, co należy rozumieć również jako bronienie środowiska sędziów przed atakami polityków. Chcemy wiedzieć czy sędziowie mogą liczyć na Państwa . Niezawisłość sędziowska jest niezbędnym elementem niezależnego sądownictwa i gwarantuje prawa i wolności obywatelskie. Wpływa ona na stabilność państwa, gospodarkę, a także na harmonię społeczną. Jednocześnie informujemy, że środowiska prawnicze nie mogą milczeć, gdy istnieje zagrożenie tej równowagi ? teraz i w przyszłości. Działania, które przeciwstawiają się wpływom politycznym w sądownictwie nie można nazywać politycznymi. Przeciwnie, ich celem jest zachowanie niezależności od świata polityki. Takie postawy zyskiwać będą zawsze nasze poparcie. Warszawa, 3 września 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich ?IUSTITIA?
Oświadczenie sędziego Sądu Najwyższego Krzysztofa Rączki
Będąc Sędzią Sądu Najwyższego nie mogę pozostać biernym wobec wypowiedzi Pana Posła na Sejm RP i członka KRS Stanisława Piotrowicza z dnia 27 sierpnia, w której zawarto sugestię popełnienia czynu zabronionego przez sędziów Sądu Najwyższego. Stwierdzenie te nie znajduje żadnego uzasadnienia w faktach i godzi w moje dobre imię jako Sędziego SN, jak również godność wszystkich Sędziów zasiadających w najwyższym organie władzy sądowniczej Rzeczypospolitej Polskiej. Czuję się dogłębnie urażony tymi bezpodstawnymi pomówieniami i mając na uwadze to, że Pan Poseł Stanisław Piotrowicz dotychczas nie ustosunkował się do apelu Pani Prezes Małgorzaty Gersdorf i nie przeprosił sędziów Sądu Najwyższego za swoje słowa, w związku z naruszeniem moich praw, uznałem za zasadne wystąpić przeciwko Panu Posłowi na drogę sądową.
SSN Krzysztof Rączka

Sprawdź także

Zmiany w sądach nielegalne

TSUE: Orzeczenie wydane przez neo-sędziego można uznać za niebyłe 1 ZDJĘCIE Siedziba TSUE (zdjęcie ilustracyjne) …