Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / W obronie praw i wolności obywatelskich

W obronie praw i wolności obywatelskich

Dobiegł końca Krajowy Zjazd Adwokatury, który obradował w Gdańsku.

Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej został pomorski adwokat Andrzej Zwara.
Przyjęto Uchwałę W obronie praw i wolności obywatelskich, która porusza problem ograniczania praw samorządów zawodowych w ostatnich kilku latach. Delegaci wskazali nie tylko na odebranie samorządowi adwokackiemu organizacji samorządowych egzaminów adwokackich, ale też zwrócili uwagę na podobne problemy dotyczące innych samorządów zawodów zaufania publicznego. ?Krajowy Zjazd Adwokatury popiera stanowisko samorządu lekarskiego, sprzeciwiające się likwidacji lekarskiego stażu zawodowego i egzaminów lekarskich, w ramach propozycji reform z tzw. pakietu medycznego? ? czytamy w uchwale. Adwokaci podkreślili znaczenie tajemnicy zawodowej, dotyczącej m.in. samych adwokatów, a także dziennikarzy. Uznali za naganne praktyki niektórych służb państwa polegające na nadmiernej inwigilacji obywateli, w tym podsłuchiwanie rozmów prowadzonych przez adwokatów i dziennikarzy. Wezwali władze publiczne do pilnej nowelizacji przepisów umożliwiających naruszanie zasady ochrony tajemnicy zawodowej. Zjazd krytycznie ocenił złe praktyki legislacyjne, prowadzące do stanowienia prawa naruszającego Konstytucję RP.
Zauważono, że prawo zbyt często stanowione jest w pośpiechu, bez uwzględnienia głosu specjalistów z danej dziedziny, w celu uzyskania taniej popularności społecznej. Uchwała zjazdowa zwraca uwagę, że nader często da się przy tym zaobserwować prymat interesu finansowego państwa nad interesem publicznym. W uchwale zjazdowej znalazł się apel o poprawienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości poprzez m.in. zwiększenie nakładów finansowych na sądownictwo. Skrytykowano tworzenie para-sądowych instytucji, które mają przejąć zadania sądów powszechnych, w tym komisji orzekających w sprawach szkód lekarskich. Adwokaci zaapelowali też o reformę opłat sądowych. Dziś należą one do najwyższych w Europie i są realną tamą w dostępie do wymiaru sprawiedliwości. W uchwale wskazano, że konieczne jest zapewnienie stronie wygrywającej sprawę sądową prawa do zwrotu rzeczywiście poniesionych kosztów procesu, w tym pełnych, rynkowych kosztów zastępstwa procesowego.
Podczas obrad Krajowy Zjazd Adwokatury wybrał nowego prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Został nim pomorski adwokat Andrzej Zwara. ?Będziemy walczyli o liberalizację dostępu do zawodu przy jednoczesnym rozszerzeniu obowiązku aplikacji. Powinna być ona rzetelnym przygotowaniem do zawodu adwokata? – powiedział nowo wybrany Prezes NRA zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów. Mecenas Zwara ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W roku 1993 złożył egzamin adwokacki. Do roku 1996 był pracownikiem naukowym Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego i prowadził zajęcia w Katedrze Prawa Administracyjnego. Zawodowo specjalizuje się w prawie inwestycyjnym, administracyjnym oraz bankowym. Swoją pracę w samorządzie adwokackim rozpoczął w 2001 roku jako członek ORA w Gdańsku. W latach 2004-2007 był członkiem Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, zaś w latach 2007- 2010 członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. Od 2004 roku jest wykładowcą w ramach szkolenia aplikantów adwokackich. Od wielu lat pracuje w licznych komisjach i zespołach przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W latach 2001-2004 był członkiem komisji: ds. wykonywania zawodu adwokackiego przy NRA; ds. opracowania ustawy Prawo o adwokaturze; ds. zbadania zgodności z Konstytucją RP ustawy z dn. 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o praniu brudnych pieniędzy. W latach 2004-2007 był przewodniczącym komisji współpracy z zagranicą, wiceprzewodniczącym komisji wykonywania zawodu adwokata i organizacji adwokatury, członkiem komisji ds. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej adwokatów, członkiem komisji ds. wniosków o przyznawanie odznaki ?Adwokatura Zasłużonym?, członkiem komisji ds. podjęcia działań zmierzających do zaskarżenia znowelizowanych przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w związku z uchwałą ORA w Warszawie z dn. 20.01.2005. W latach 2007- 2010 był przewodniczącym komisji doskonalenia zawodowego adwokatów. W roku 2004 Naczelna Rada Adwokacka odznaczyła go odznaką Adwokatura Zasłużonym.

Sprawdź także

Co się stało na granicy

Informacja o śledztwie w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez żołnierzy pełniących służbę patrolową na granicy …