Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Ważne dla aplikantów adwokackich

Ważne dla aplikantów adwokackich

ORA w Poznaniu przypomina, że 10 sierpnia mija termin składania dokumentów niezbędnych do przystąpienia do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. Opłata za egzamin wynosi 693,- zł i należy ją przelać na konto Ministerstwa Sprawiedliwości z dopiskiem: ?opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką?.Konkurs odbędzie sie 24 września. Miejsce egzaminu na aplikację adwokacką w Poznaniu zostanie podane kandydatom wraz z informacją o dopuszczeniu do egzaminu. Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką upływa w dniu 10 sierpnia 2011 r. i nie podlega przywróceniu. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:
1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
2. kwestionariusz osobowy,
3. życiorys,
4. oryginał dyplomu, odpis albo kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
5. zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (17 września 2011 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w RP,
6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny Opłata za egzamin wstępny wynosi 693,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote, zero groszy). Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: ?opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką”.
7. Trzy zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).
Wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego należy adresować do: Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, ul. Konopnickiej 15, 60-771 Poznań. Wnioski można też składać osobiście w Biurze ORA, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00. Konkurs na aplikację adwokacką odbędzie się 24 września br.
Natomiast Naczelna rada Adwokacka informuje, że Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyznaczyło termin kolokwium dla aplikantów adwokackich I i II roku. Kolokwium powinno być przeprowadzone pomiędzy 14 listopada a 17 grudnia. Okręgowe Rady Adwokackie upoważnione są do ustalenia zasad przeprowadzenia kolokwium w izbie. Rady zobligowane są również przeprowadzić w tym terminie kolokwium poprawkowe.
Adwokat Małgorzata Gruszecka, przewodnicząca komisji doskonalenia zawodowego i kształcenia aplikantów adwokackich przy NRA przypomina również, że trwają prace nad reformą szkolenia aplikantów. Osoby zainteresowane przedstawieniem własnych propozycji zmian proszone są o przesyłanie ich na adres mailowy:http://mce_host/sekretariat@nra.plz dopiskiem: ?propozycje reformy dla adw. Małgorzaty Gruszeckiej?.

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …