Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Waży się kształt sądów

Waży się kształt sądów

Zaproponowana przez rząd nowelizacja stanowi element działań podejmowanych w celu reformy wymiaru sprawiedliwości w kierunku bardziej elastycznego ukształtowania struktury organizacyjnej sądów rejonowych i okręgowych, racjonalnego wykorzystania kadry orzeczniczej i finansowania wydatków na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Przed Senatem wystąpił minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. zabierając głos w dyskusji nad przygotowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości projektem nowelizacji ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Minister Krzysztof Kwiatkowski przypomniał, że zasadnicze kierunki reformy odpowiadają m.in. zaleceniom przyjętym przez Komitet Ministrów Rady Europy i nastawione są na podniesienie jakości działalności sądów, tak w wymiarze dotyczącym ich podstawowej działalności (orzecznictwa), jak i funkcjonalnym ? poprzez optymalne rozlokowanie i zorganizowanie struktury organizacyjnej sądów powszechnych.
– Odpowiednio wysoki poziom orzecznictwa musi zostać zharmonizowany z optymalnie zorganizowaną i zarządzaną strukturą sądów ? mówił K. Kwiatkowski. ? ?Efektywny wymiar sprawiedliwości? oznacza łatwy dostęp do sądu, w którym uzyskać można w sposób najbardziej dogodny, w rozsądnym terminie, rzeczywiście skuteczną ochronę ? dodał. Krzysztof Kwiatkowski przypomniał również zasadnicze elementy proponowanej nowelizacji, do których należą m.in.: · Wprowadzenie do struktury sądownictwa tzw. menadżera sądowego: Zgodnie z ustawą na dyrektorach sądów spoczywać będzie odpowiedzialność za zapewnienie i sprawne funkcjonowanie infrastruktury sądu oraz efektywne zarządzanie zasobami personelu pomocniczego, a więc odpowiedzialność za zapewnienie sędziom warunków umożliwiających sprawne wykonywanie przez nich pracy. Prezes sądu pozostanie zwierzchnikiem kadry należącej do szeroko pojętego pionu orzeczniczego (sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów):
– Wprowadzenie systemu oceny pracy sędziego: Podniesieniu jakości działalności sądów służyć ma również wprowadzenie systemu oceny pracy sędziego. Zaproponowany w ustawie system ma na celu powiązanie procedury oceniania pracy sędziów z osiąganiem przez sąd (jako całość) oczekiwanego poziomu jakości wykonywanych zadań, przede wszystkim w zakresie przebiegu postępowań. System ocen pracy stanowić będzie podstawę analizy potrzeb szkoleniowych oraz efektów odbywanych szkoleń.
– Nowelizacja dotychczasowych zasad sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów: Nowelizacja dotychczasowych zasad sprawowania przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru nad działalnością administracyjną sądów ograniczyła nadzór Ministra Sprawiedliwości w zakresie ?toku i sprawności postępowania?.
– Wprowadzenie dwóch nowych organów samorządu sędziowskiego: zgromadzenie ogólne sędziów apelacji oraz zebranie sędziów danego sądu, zwiększenie udziału sędziów sądów rejonowych w zgromadzeniach ogólnych sędziów okręgu ? do połowy liczby jego członków.
– Przewidziane w przygotowanej przez nas ustawie zmiany, w zakresie struktury organizacyjnej sądów zmierzają przede wszystkim w kierunku jej racjonalizacji ? tłumaczył Minister Krzysztof Kwiatkowski. ? Warto dodatkowo podkreślić, że w ustawie przewidziano, że regulacje dotyczące utworzenia w sądach stanowiska dyrektora sądu wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Uchwalona 1 lipca 2011 r. przez Sejm ustawa o zmianie ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw była przedmiotem posiedzeń senackich: Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Wskazane senackie komisje 21 lipca 2011 przedstawiły sprawozdania w przedmiocie regulacji zawartych w tej ustawie, w których zaproponowały poprawki. – Poprawki te mają w większości charakter doprecyzowujący przepisy ustawy oraz legislacyjno-redakcyjny, a także usuwają wątpliwości konstytucyjne i zasługują na akceptację, z wyjątkiem dwóch poprawek ? powiedział w Senacie minister Krzysztof Kwiatkowski. Jako poprawki niezasługujące na poparcie Minister Sprawiedliwości wskazał: poprawki w art. 32b§1 zdanie pierwsze ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych, odnoszącej się do wprowadzenia mechanizmu obligatoryjnego odwołania dyrektora sądu przez Ministra Sprawiedliwości w sytuacji negatywnej opinii zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji i jednoczesnego wniosku prezesa sądu apelacyjnego w tym zakresie, a także poprawki w art. 34 pkt 1 ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych, dotyczącej odjęcia zgromadzeniu ogólnemu sędziów apelacji kompetencji do oceniania kandydatów na stanowiska sędziów sądów okręgowych, działających na obszarze apelacji. Senackie komisje pochyliły się również nad niezmiernie istotnym zagadnieniem, jakim jest konstytucyjność ustawy. Efektem jest kilka poprawek usuwających wątpliwości zgłaszane w tym zakresie podczas prac legislacyjnych, a tym samym stanowiących istotną wartość z punktu widzenia poprawności aktu normatywnego i jego systemowej spójności. Przeciwko ministerialnemu projektowi protestuje m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia.

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …