Strona główna / Aktualności / Więcej pism przez internet

Więcej pism przez internet

Sejm RP przyjął 27 maja 2015 r. przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę o zmianie ustawy ? Kodeks cywilny, ustawy ? Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy przewidują dalszą informatyzację postępowania cywilnego, która przyczyni się do wymiernych oszczędności i poprawi efektywność pracy sądów. Przyspieszenie postępowań sądowych będzie możliwe poprzez ograniczenie kognicji sądów, rozszerzenie kompetencji referendarzy sądowych i komorników sądowych, uproszczenie niektórych czynności procesowych oraz zmodyfikowanie tych instytucji, które są obecnie wykorzystywane przez uczestników postępowań w celu przedłużania postępowań sądowych. Celem przyjętych przepisów jest również zwiększenie efektywności egzekucji. Liberalizacja przepisów dotyczących formy czynności prawnych: wprowadzenie materialnoprawnej definicji dokumentu; wprowadzenie dokumentowej formy czynności prawnej (złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie); nowe ujęcie formy elektronicznej;
Dalsza informatyzacja postępowania cywilnego polega na: wprowadzeniu zmian w prawie procesowym dotyczących dowodu z dokumentu (rozróżnienie dowodu z dokumentów zawierających tekst oraz innych dokumentów ? np. z zapisem obrazu i dźwięku); rozszerzeniu niektórych reguł dotyczących elektronicznego postępowania upominawczego na inne postępowania; dopuszczeniu możliwości wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną i dokonywania doręczeń elektronicznych także w ?tradycyjnych? postępowaniach cywilnych (?elektroniczne biuro podawcze?); wprowadzeniu zmian w zakresie przeprowadzania posiedzenia i dowodu za pomocą urządzeń umożliwiających dokonanie czynności na odległość; wprowadzeniu zmian przepisów o elektronicznym postępowaniu upominawczym (umożliwienie powodowi złożenia wniosku o umorzenie postępowania w razie zaistnienia określonych zdarzeń procesowych); wprowadzeniu elektronicznego zajęcia rachunku bankowego; wprowadzeniu elektronicznej licytacji ruchomości; wprowadzeniu obligatoryjnego przesyłania korespondencji między komornikami sądowymi, organami podatkowymi i administracyjnymi organami egzekucyjnymi. Ograniczenie kognicji sądów polega na: a) rozszerzeniu kompetencji referendarzy sądowych w: postępowaniu upominawczym (aktualnie mogą wyłącznie wydać nakaz zapłaty i zarządzenia, a przewiduje się, że będą mogli wykonywać wszystkie czynności), postępowaniu w sprawach depozytowych (z wyłączeniem likwidacji depozytu), postępowaniu egzekucyjnym (wszystkie czynności zastrzeżone dla sądu, z wyjątkami dotyczącymi stosowania środków przymusu i niektórych innych czynności); b) przekazaniu komornikom sądowym niektórych czynności w ramach egzekucji z nieruchomości dokonywanych aktualnie przez sąd (sporządzenie i wykonywanie planu podziału sumy uzyskanej w egzekucji z nieruchomości).
Zmiany przepisów dotyczących niektórych czynności procesowych, które doprowadzą do usprawnienia postępowania: wyłączenie sędziego (sędzia, którego dotyczy wniosek nie będzie wstrzymywał się od udziału w czynnościach, a dopiero w razie uwzględnienia wniosku sąd zdecyduje o zniesieniu postępowania toczącego się z jego udziałem); możliwość wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym (brak potrzeby wyznaczania posiedzenia jawnego w razie spełnienia przesłanek określonych w przepisie); zmiany dotyczące czynności referendarzy sądowych (uzupełnienie podstaw odrzucenia skargi na czynności referendarza i powierzenie referendarzom czynności w postępowaniu upominawczym i w sprawach depozytowych, za wyjątkiem likwidacji depozytu); ograniczenie katalogu czynności komornika podlegających zaskarżeniu; zmiana trybu wnoszenia i rozpoznawania skargi na czynności komornika; uproszczenie czynności związanych z rozstrzygnięciem zbiegu egzekucji (tzw. rozstrzygnięcie zbiegu z mocy ustawy); zmiany dotyczące instytucji poszukiwania majątku dłużnika i wprowadzenie komorniczego wyjawienia majątku (ograniczenie zakresu stosowania poszukiwania majątku wpłynie na obniżenie kosztów egzekucji); modyfikacja przepisów dotyczących związania organu egzekucyjnego wnioskiem wierzyciela co do sposobu egzekucji (wierzyciel nie będzie musiał co do zasady wskazywać składników majątku dłużnika, a komornik będzie zobligowany prowadzić egzekucję ze wszystkich znanych mu składników za wyjątkiem nieruchomości-tu potrzebny będzie wniosek wierzyciela); rezygnacja z wymogu nadawania klauzuli w razie przejścia uprawnień wierzyciela na inną osobę w trakcie postępowania egzekucyjnego; rezygnacja z obligatoryjnego wysłuchania stron przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego; modyfikacja przepisów w dotyczących ograniczeń egzekucji z rachunków bankowych oraz z rachunków prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe; zmiana podstawy powództwa opozycyjnego; doprecyzowanie przepisu dotyczącego właściwości sądu w sprawach z powództw przeciwegzekucyjnych. Zmiany legislacyjne innych aktów prawnych a) wprowadzenie baz danych dotyczących ?zawodowych? pełnomocników procesowych (adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych), prokuratorów i asesorów prokuratorskich oraz radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; b) zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (m.in. dotyczące zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej); c) w ustawie ? Prawo o notariacie przewiduje się utworzenie Rejestru Spadkowego, który będzie prowadzony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego utworzonego przez Krajową Radę Notarialną. W Rejestrze tym będą ujawniane wszystkie akty poświadczenia dziedziczenia oraz postawienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, jak też o uchyleniu lub zmianie takiego postanowienia.
Zmiany dotyczące stron zamieszkałych w krajach członkowskich Unii Europejskiej Przyjęte zmiany zmierzają do usunięcia sprzeczności między niektórymi regulacjami krajowymi, a przepisem art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ustanawiającym zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …