Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Większa kontrola nad podsłuchami

Większa kontrola nad podsłuchami

Zapewnienie merytorycznej i efektywnej kontroli sądu i prokuratora nad czynnościami operacyjnymi organów ścigania, zobowiązanie prokuratora generalnego do przedstawiania Sejmowi corocznej informacji o liczbie ustawowo dozwolonych czynności ingerujących w prawo obywatela do prywatności przez poszczególne służby, wprowadzenia instytucji ?zgody następczej?. To tylko niektóre zmiany przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawy o zmianie ustawy ? Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy obowiązują od soboty 11 czerwca 2011 roku. – Nowe przepisy to ważny krok. Jestem przekonany, że dzięki nim kontrola nad stosowaniem podsłuchów zdecydowanie się zwiększy, co jednocześnie wpłynie na zmniejszenie liczby stosowanych podsłuchów ? oświadczył minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
– W myśl nowych przepisów prokurator generalny będzie przedstawiał Sejmowi i Senatowi coroczną, jawną informację o liczbie wnioskowanych i zastosowanych technik operacyjnych. Informacja ta będzie także zawierać dane o efektach sądowego i prokuratorskiego nadzoru nad tymi czynnościami. Zaostrzone zostały kryteria pozwalające na wydanie zgody na stosowanie podsłuchów.
Nowelizacja przewiduje także zakaz wykorzystywania dowodów uzyskanych w wyniku kontroli procesowej oraz kontroli operacyjnej w innych postępowaniach niż postępowanie karne. Chodzi np. o postępowania przed sądami cywilnymi czy sądami pracy. Nowe regulacje wprowadzają też obowiązek dołączenia do wniosku o zgodę na podsłuch materiałów operacyjnych uzasadniających ten wniosek. Do tej pory składany był jedynie wniosek bez materiałów uzasadniających.
? Ta zmiana zapewni możliwość nie tylko formalnej, ale i merytorycznej oceny wnioskowanych czynności operacyjnych ? mówił Krzysztof Kwiatkowski. Materiały z podsłuchów, które w ocenie służb są istotne dla bezpieczeństwa państwa, będą mogły być przechowywane dopiero po zatwierdzeniu przez warszawski sąd okręgowy, na pisemny wniosek szefa służby, po uzyskaniu zgody prokuratora generalnego. – To dowód na uznanie konieczności sprawowania nadzoru nad podejmowaniem decyzji o zachowaniu materiałów pochodzących z kontroli operacyjnej przez organy zewnętrzne ? uzasadniał resortowe zmiany w kpk K. Kwiatkowski.
Nowe przepisy zobowiązują także organy ścigania do powiadomienia prokuratora o wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów z kontroli operacyjnej, które nie potwierdziły informacji o popełnieniu przestępstwa.

Sprawdź także

Raport RPO za rok 2021

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i …