Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / Większe gwarancje kontroli spółdzielni

Większe gwarancje kontroli spółdzielni

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w wykładni przepisów określających zasady realizacji prawa członka spółdzielni mieszkaniowej do wglądu w umowy zawierane przez spółdzielnię z osobami trzecimi.Rzecznik dostrzegł rozbieżność stanowisk sądów powszechnych w kwestii uznania osoby zatrudnionej w spółdzielni za osobą trzecią w stosunku do spółdzielni, w szczególności w sytuacji, gdy pracownik ten jest członkiem spółdzielni. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego: Czy osoba zatrudniona w spółdzielni mieszkaniowej jest osobą trzecią w rozumieniu art. 8 (1) ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z art. 18 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, także wówczas, gdy pozostaje z tą spółdzielnią w stosunku członkostwa? Na tle wpływających skarg, Rzecznik dostrzegł rozbieżność stanowisk sądów powszechnych w kwestii uznania osoby zatrudnionej w spółdzielni za osobą trzecią w stosunku do spółdzielni, w szczególności w sytuacji, gdy pracownik ten jest członkiem spółdzielni. Przepisy art. 18 § 2 pkt 3 Prawa spółdzielczego oraz art. 8(1) ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych statuują prawo członka do wglądu (uzyskania kopii) wyłącznie umów z osobami trzecimi.
W konsekwencji, jeżeli osoba zawierająca umowę nie jest „osobą trzecią”, to członek spółdzielni nie ma ustawowo zagwarantowanego prawa wglądu w umowę. Nie może zatem skutecznie żądać, aby sąd rejestrowy zobowiązał spółdzielnię do udostępnienia umowy na podstawie art. 18 § 3 Prawa spółdzielczego. Zdaniem Rzecznika, pracownik spółdzielni, niezależnie od tego, czy jest członkiem spółdzielni, działając w charakterze jej pracownika i w tym charakterze zawierając umowy ze spółdzielnią, jest „osobą trzecią”. Wykładnia przepisów pozwala na uznanie za „osobę trzecią” każdą osobę, która zawarła ze spółdzielnią umowę o pracę lub inną umowę dotyczącą zatrudnienia.
Celem omawianych przepisów było bowiem zapewnienie realnej ochrony członkom spółdzielni mieszkaniowych poprzez przyznanie im skutecznych środków kontroli działalności spółdzielni.

Sprawdź także

Trzy lata w łagrze

Andrzej Poczobut, dziennikarz i aktywista polskiej mniejszości na Białorusi, przebywa w więzieniu już od trzech …