Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Wielkopolska ulepsza prawo

Wielkopolska ulepsza prawo

W największej sali, nr 100, Sądu Okręgowego w Poznaniu, rozpoczął w poniedziałek 24 maja, obrady I Kongres Prawników Wielkopolskich przebiegający pod hasłem ?Jak udoskonalić niedoskonałe prawo?.

Zastanawia się nad tym kilkuset wielkopolskich prawników wszystkich zawodów oraz naukowców z Wydziału Prawa UAM, których wnioski, uwagi, sugestie i propozycje zmian ( jest ich ponad 300) złożą się na Uchwałę Końcową.
Inicjator kongresu, sędzia Krzysztof Józefowicz, prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu serdecznie przywitał gości, w tym przedstawicieli centralnych organów, przedstawicieli Sejmu i Senatu, Trybunału Konstytucyjnego oraz polityków ; najserdeczniej jednak prof. Zbigniewa Radwańskiego, przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, ale przede wszystkim Nauczyciela nieomal wszystkich na sali prawników; w tym i prof. Sławomiry Wronkowskiej – Jaśkiewicz , która od kilkunastu dni jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego (z okazji wyboru do TK wiązankę kwiatów, przy serdecznych oklaskach całej sali wręczył jej wiceprezes sądu Krzysztof Lewandowski).

Pani sędzia TK wygłosiła wykład ?Jak z chaosu przepisów tworzyć spójny system prawa?, który był doskonałym wprowadzeniem do kongresu. Prace nad organizacją kongresu trwają od stycznia. Nie wszyscy goście, którzy wielokrotnie potwierdzali swój udział w obradach, nie mogli przybyć. Profesor Roman Hauser, który miał wygłosić wykład inauguracyjny ?Węzłowe zagadnienia orzecznictwa sądownictwa administracyjnego? musiał ( w poniedziałek 24 maja) objąć funkcję prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, którym został w ubiegłym tygodniu ? przesłał pozdrowienia. Członek Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Jarema Sawiński ( rzecznik prasowy SO w Poznaniu) odczytał list prezesa KRS, sędziego Sądu Najwyższego Antoniego Górskiego, który m.in. stwierdził, że złe prawo to jedna z podstawowych przyczyn słabości państwa. Próby jego uzdrowienia, a tym samym polepszenia sytuacji obywateli jak i stanu struktur państwowych uznał za bardzo ważne osiągnięcie kongresu.
Po wysłuchaniu wykładów inauguracyjnych członkowie zespołów roboczych i chętni przysłuchania się otym pracom ( były one wyjątkowo otwarte dla wszystkich) przystąpili do sporządzenia wniosków końcowych.
Sędzia Krzysztof Józefowicz twierdzi, że wynikiem prac zespołów roboczych jest kilkaset postulatów obejmujących zarówno korekty systemowe jak i konkretne przepisy prawa. Podstawową wartością tej zbiorowej pracy jest fakt, że nie ograniczono się w niej do krytykowania rozwiązań istniejących i w każdym przypadku przedstawiono jednoznaczne propozycje poparte stosowną argumentacją. Praca ta nie jest jednocześnie próbą przeforsowania partykularnych interesów poszczególnych korporacji i zawodów prawniczych. Przedstawiono w niej jedynie te propozycje, które znalazły uznanie wszystkich członków zespołów reprezentujących pełen wachlarz prawniczych profesji, wspieranych przez przedstawicieli nauki prawa. W istocie swojej jest ona wyrazem troski o spójność i przejrzystość przepisów, a zwłaszcza o ich przyjazność dla obywateli im podlegającym i stosującym je w życiu codziennym. Na podkreślenie zasługuje nadto fakt, że praca ta ma charakter inicjatywy obywatelskiej. Inicjatywy profesjonalistów całkowicie wolnej od jakichkolwiek zabarwień politycznych. Ratio est anima legis. Rozum jest duszą prawa. Stąd nadzieja, że choćby w części przedstawione propozycje zostaną wykorzystane w pracach ustawodawczych. A wtedy sukces Kongresu będzie kompletny.
Właśnie walor otwartej dyskusji prawników różnej orientacji podkreślali uczestnicy kongresu.

Adwokat Eugeniusz M. Michałek powiedział: ? Każde spotkanie na którym dochodzi do wymiany poglądów różnych środowisk prawniczych jest wartością nadrzędną, niezbywalną i samą w sobie. Jakiekolwiek krytyczne uwagi przed zakończeniem kongresu są przedwczesne i , powiedziałbym, nie na miejscu. Nawet gdyby wnioski de lege ferenda wypracowane przez zespoły robocze nie były przez ustawodawcę wdrożone w procedury sejmowe, nie zmienia to postaci rzeczy, iż stanowią one dorobek naukowy. Poszukiwanie źródeł i mechanizmów ulepszania prawa jest rzeczą wprost bezcenną.

Michał Laskowski
, sędzia Sądu Najwyższego oświadczył : Mnie się wydaje, że każda inicjatywa zmierzająca do tego, aby poprawić prawo jest dobrą inicjatywą. Powinniśmy debatować , zastanawiać się. A ta formuła kongresu jest cenna, bo są tutaj zarówno praktycy jak i przedstawiciele nauki. To jest bardzo dobra droga, aby kompleksowo zastanowić się nad różnymi gałęziami prawa. Naukowcy wspólnie z praktykami, aby ustalic co robic, aby to prawo było i sprawniejsze, i aby nie traciło nic ze swojej wartości. Co będzie dalej? Tego nie wiemy. Niemniej, jeżeli nie będziemy zgłaszać konkretnych postulatów, nie wskażemy obszarów i pól w których prawo powinno być reformowane, i w którym kierunku to wszystko powinno zmierzać ? oznacza, że nie uczestniczymy w dyskusji , że nas nie ma. Warto podkreślić,że inicjatywy i postulaty zgłaszają fachowcy, którzy wiedzą, jak teoretyczne zmiany sprawdzą się w praktyce.

Natomiast prof. A. J. Szwarc, sędzia Trybunału Stanu, kierownik Katedry Prawa Karnego UAM : zauważył: Kongres prawników jest pierwszym tego rodzaju wydarzeniem i byłoby rzeczą pożądaną, aby stał się tradycją, aby prawnicy wielkopolscy reprezentujący różne prawnicze zawody mieli sposobność dyskutowania ze sobą na tematy bardziej generalne dotyczące prawa, a nie tylko na tematy związane z codzienną ich aktywnością, prowadzeniem spraw. Ideą tego kongresu jest kształtowanie polskiego prawa. Ja osobiście z wielką przyjemnością uczestniczę w tych obradach, bo to sposobność wysłuchania różnych opinii i zapatrywań w tym względzie; w tym znaczeniu, że dyskutują tutaj i praktycy i teoretycy prawa. Ja wygłoszę referat o unijnych instrumentach współpracy w sprawach karnych. To nowość. Unia Europejska do tej pory nie angażowała się w większym stopniu w dziedzinę prawa karnego i nadal nie ma kompetencji stanowienia norm bezpośrednio dla państwa członkowskich. Niemniej trzeba pamiętać, że dynamicznie tworzenie stosownych regulacji unijnych to jedno, z drugiej strony tzreba pamiętać, że mogą one funkcjonować tylko wtedy, gdy gdy te normy będą implatowane do polskiego prawa. Byłoby bardzo pożądane, aby takie kongresy stały się tradycją.
We wtorek szefowie wszystkich zespołów roboczych przedstawią wnioski końcowe, a uczestnicy I Kongresu Prawników Wielkopolskich podejmą Uchwałę Końcową.
Z powodów bezpieczeństwa policja zainstalowała przy wejściu do sądu bramkę do wykrywania metali. Ci, którzy pprzybyli do sądu nie na kongres, a na rozprawę bądź w interesach byli rewidowani. Tylko goście kongresu przechodzili bez ?szykan? osobnym wejściem. Wydaje się jednak, że taka bramka powinna być w poznańskim sadzie zainstalowana na stałe, a nie tylko z okazji przyjazdu do naszego miasta znamienitych gości.

Sprawdź także

Kto był w siatce Kremla

Komisja ds. wpływów rosyjskich rozpoczyna prace. Donald Tusk: Raport za dwa miesiące Komisja do badania …