Strona główna / Listy / Wnioski o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu ?Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych? (Civil Justice). Przedmiotowe zaproszenie ma na celu wspieranie projektów ponadnarodowych realizowanych wspólnie przez podmioty z co najmniej dwóch państw członkowskich UE (z wykluczeniem Danii). W obecnym naborze priorytetowo będą traktowane projekty o dużej skali, oparte na szeroko zakrojonym partnerstwie i angażujące znaczącą liczbę państw członkowskich UE. Pełny wykaz obszarów objętych wsparciem w ramach ww. programu wraz ze wskazaniem zagadnień priorytetowych w ramach obecnego naboru wymieniony został w zaproszeniu do składania wniosków, które znajduje się na stronie Komisji Europejskiej, gdzie zamieszczony został również formularz aplikacyjny i wzory innych dokumentów towarzyszących oraz szczegółowe informacje nt. warunków składania wniosku: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/call_civil_justice_action-grants_2011_2012_en.htm
Wnioski aplikacyjne powinny zostać złożone bezpośrednio do Komisji Europejskiej w terminie do 3 kwietnia 2012 r. (godz.12) przy użyciu systemu elektronicznego PRIAMOS. Bliższe informacje na temat systemu i sposobu składania wniosków dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/justice/grants/priamos/index_en.htm. Program ?Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych? (Criminal Justice) – zaproszenie do składania wniosków. Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu ?Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych? (Criminal Justice). Podstawą prawną dla wdrażania ww. programu jest Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2007 r. ustanawiająca, jako część ogólnego programu w sprawie praw podstawowych i wymiaru sprawiedliwości, szczegółowy program „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” na lata 2007-2013 (D.U.UE. L.07.58.13). W decyzji tej zapisane są m.in. cele ogólne i szczegółowe programu, działania kwalifikujące się do dofinansowania oraz rodzaje udzielanego wsparcia. Przedmiotowe zaproszenie ma na celu wspieranie projektów obejmujących: • specjalistyczne szkolenia dla prawników, • wsparcie ofiar przestępstw, • prawa osób oskarżonych i skazanych, • rozwój sieci współpracy i wymiany najlepszych praktyk (m.in. w zakresie istniejących instrumentów współpracy, praw procesowych, praw ofiar, sprawiedliwości naprawczej, mediacji, zatrzymania), • poprawa warunków związanych z zatrzymaniem, • e-sprawiedliwość. Dofinansowanie ze strony Komisji Europejskiej wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu, a minimalny poziom wnioskowanego dofinansowania nie może być niższy niż 75 000 euro.
Realizacja projektu może trwać maksymalnie 2 lata. Szczegółowe informacje nt. warunków składania wniosku (w tym przewodnik dla aplikujących) znajdują się na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/call_for_proposals_criminal_justice_action_grants_en.htm Wnioski aplikacyjne powinny zostać złożone bezpośrednio do Komisji Europejskiej w terminie do 20 marca 2012 przy użyciu systemu elektronicznego PRIAMOS. Bliższe informacje na temat systemu dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/justice/grants/priamos/index_en.htm. Program DAPHNE III – ?Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrona ofiar i grup ryzyka? program szczegółowy Unii Europejskiej na lata 2007 ? 2013 Fundusze UE na walkę z przemocą Komisja Europejska ogłosiła nabór projektów w ramach tzw. call for proposals – action grants dla programu Daphne.
Termin na przesyłanie projektów upływa 29 marca 2012 r. Aby uzyskać wsparcie finansowe z Programu Daphne III należy przygotować projekt wspólnie z co najmniej jeszcze jednym partnerem z państwa członkowskiego UE. Projekt może obejmować szkolenia, konferencje, przygotowanie poradników, tworzenie sieci w zakresie walki z przemocą wobec dzieci, młodzieży i kobiet. Niemniej jednak w ramach ogłoszonego konkursu KE będzie priorytetowo traktowała projekty wpisujące sie w jeden z poniższych obszarów: 1. Prawa ofiar przemocy; 2.Przemoc połączona ze szczególnym okrucieństwem; 3. Dzieci jako ofiary i sprawcy przemocy; 4. Programy skierowane do sprawców przemocy; 5. Szkolenia dla osób zajmujących się profesjonalnie ofiarami przemocy; 6. Wyposażenie dzieci w umiejętność podjęcia obrony przed przemocą; 7. Przemoc w mediach. Wsparcie finansowe UE nie może przekroczyć 80 % kosztów kwalifikowanych projektu i nie może być niższe niż 75.000 euro. Projekty należy składać za pomocą informatycznego systemu PRIAMOS. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/daphne_call_for_proposals_action_grants_2011_2012_en.htm Ogłoszenie naboru w ramach Operating grants 2012 dla programów DAPHNE III ?Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrona ofiar i grup ryzyka?, ?Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych?, ?Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych?, ?Prawa podstawowe i obywatelstwo? oraz ?Przeciwdziałanie narkomanii i informacja?. Komisja Europejska ogłosiła nabór projektów w ramach tzw. Operating grants (działania ukierunkowane na wsparcie organizacji pozarządowych). Termin składania projektów upływa w dniu 31 stycznia 2012 roku.
Organizacja, która prowadzi działalność w obszarach objętych ww. programami (m.in. zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet, walka z przestępczością, wsparcie ofiar przestępstw) może uzyskać dofinansowanie ze strony KE w wysokości nawet 250.000 euro na funkcjonowanie w 2012 roku. KE dofinansuje działalność organizacji w 80 %, a więc 20 % organizacja będzie musiała zabezpieczyć we własnym zakresie. Wszelkie informacje można uzyskać na stronie: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/call_for_proposals_operating_grants_2012_en.htm Program ?Prawa podstawowe i obywatelstwo? (Fundamental rights and citizenship) – zaproszenie do składania wniosków na projekty ponadnarodowe Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu ?Prawa podstawowe i obywatelstwo? (Fundamental rights and citizenship). Przedmiotowe zaproszenie ma na celu wspieranie projektów ponadnarodowych realizowanych wspólnie przez podmioty z co najmniej dwóch państw członkowskich UE. W obecnym naborze priorytetowo będą traktowane projekty o dużej skali, oparte na szeroko zakrojonym partnerstwie i angażujące znaczącą liczbę państw członkowskich UE.
Pełny wykaz obszarów objętych wsparciem w ramach ww. programu wraz ze wskazaniem zagadnień priorytetowych w ramach obecnego naboru wymieniony został w zaproszeniu do składania wniosków, które znajduje się na stronie Komisji Europejskiej, gdzie zamieszczony został również formularz aplikacyjny i wzory innych dokumentów towarzyszących oraz szczegółowe informacje nt. warunków składania wniosku: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/111201_en.htm Wnioski aplikacyjne powinny zostać złożone bezpośrednio do Komisji Europejskiej w terminie do 13 marca 2012 r. (godz.12) przy użyciu systemu elektronicznego PRIAMOS. Bliższe informacje na temat systemu i sposobu składania wniosków dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/justice/grants/priamos/index_en.htm.

Sprawdź także

Tenisowe mistrzostwa palestry

XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników 24-26 maja XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników odbędą się 24-26 …