Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Wolontariusze bez opłat

Wolontariusze bez opłat

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego uprzejmie informuje, że od 2 stycznia 2015 r. będący wolontariuszamikandydaci na wychowawców lub kierowników formy wypoczynku dzieci i młodzieży, zobowiązani do przedstawienia organizatorowi wypoczynku na podstawie art. 92a ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, są zwolnieni z opłaty za wydanie zaświadczenia, stosownie do art. 24 ust. 1a ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.
Osoba, która chce skorzystać z powyższego zwolnienia i uzyskać zaświadczenie w formie papierowej powinna powołać w punkcie 11 formularza ?Zapytanie o udzielenie informacji o osobie? następujące przepisy: art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 ze zm.) w zw. z art. 92a ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), a ponadto przedłożyć pismo, sporządzone przez organizatora wypoczynku, potwierdzające, że jest ona będącym wolontariuszem kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku. Pismo pozostanie w urzędzie.
Natomiast w przypadku wystąpienia o zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (e-Platforma/e-KRK) należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu wskazujące na bycie kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku oraz załączyć skan pisma sporządzonego przez organizatora wypoczynku, potwierdzającego, że dana osoba jest będącym wolontariuszem kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku.

Sprawdź także

Adwokaci o TA

Tymczasowe aresztowanie w ocenie adwokatów – raport NRA Przepisy dotyczące tymczasowego aresztowania (TA) w Polsce …