Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Wspólne śledztwo niemożliwe

Wspólne śledztwo niemożliwe

Prokuratura Generalna informuje, że do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta wpłynęło zapytanie Ministra Sprawiedliwości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego odnośnie prawnych możliwości powołania wspólnego polsko- rosyjskiego zespołu śledczego w sprawie zbadania okoliczności katastrofy polskiego samolotu pod Smoleńskiem.

W odpowiedzi Prokurator Generalny poinformował Ministra Sprawiedliwości, że możliwość powołania wspólnych zespołów śledczych przewidują: Konwencja o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi UE z dnia 29 maja 2000 roku oraz Drugi Protokół Dodatkowy z dnia 8 listopada 2001 roku do Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z 1959 roku.
Polska ratyfikowała oba akty prawa międzynarodowego, a także implementowała Decyzję ramową Rady Unii Europejskiej z dnia 13 czerwca 2002 roku o powoływaniu wspólnych zespołów śledczych, wprowadzając do kodeksu postępowania karnego stosowne przepisy artykułów 589b ? 589f.
Federacja Rosyjska nie jest stroną żadnego z powołanych wyżej aktów prawa międzynarodowego, co uniemożliwia podjęcie działań w kierunku utworzenia wspólnego zespołu śledczego.
Nie jest też możliwe jego powołanie w oparciu o zasadę wzajemności, przewidzianą w art. 589 b k.p.k., gdyż przepisy regulujące procedurę karną w systemie prawnym Federacji Rosyjskiej na to nie pozwalają.
Jednocześnie Prokurator Generalny odnosząc się do pozytywnej oceny działalności wspomnianego w powyższym piśmie Ministra Sprawiedliwości zespołu polsko ? szwajcarskiego podniósł, że utworzony on został w oparciu o Drugi Protokół Dodatkowy z dnia 8 listopada 2001 roku do Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych (ratyfikowany zarówno przez Polskę jak i Szwajcarię).

Sprawdź także

Co się stało na granicy

Informacja o śledztwie w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez żołnierzy pełniących służbę patrolową na granicy …