Najnowsze informacje

Wstrzymano wykonanie aktu

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Szymon Widłak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi na decyzję dyrektora Izby Celnej z dnia […] r., nr […] w przedmiocie określenia kwoty zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2006 r. postanowił wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu skargi wskazano, że łączna kwota należności wynosi ok. 532.384,00 zł i jej egzekucja zagraża podstawowemu funkcjonowaniu firmy i doprowadzi do jej unicestwienia. Wykonanie decyzji pozbawi firmę płynności finansowej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: wniesienie skargi do Sądu nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu lub czynności. Zaskarżona decyzja jest zatem wykonalna i mimo zaskarżenia do sądu może stać się przedmiotem postępowania egzekucyjnego. Wyjątek od tej zasady statuuje art. 61 § 3 tej ustawy, w myśl którego w przypadku, gdy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie tego aktu lub czynności w całości lub w części, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.
W ocenie Sądu wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji jest zasadny. Wprawdzie świadczenie pieniężne, wokół spełnienia którego toczy się spór w niniejszej sprawie jest z natury rzeczy świadczeniem odwracalnym, jednakże rozważając skutki zapłaty należności, należało mieć na uwadze jej wysokość, która wynosi ponad 500.000 zł. Sąd podziela argumenty strony, że przymusowe wykonanie zaskarżonych decyzji może spowodować nieodwracalne skutki w majątku strony, zwłaszcza może zagrozić istnieniu firmy, doprowadzając do jej niewypłacalności a w końcu do upadłości.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …