Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Wszystko o Schengen II

Wszystko o Schengen II

W związku z wdrożeniem nowej wersji Systemu Informacyjnego Schengen II – w skrócie SIS II, Komisja Europejska prowadzi kampanię informacyjną mającą na celu upowszechnienie wiedzy o tym Systemie. Zaczyna on odgrywać coraz większą rolę w realizacji zadań statutowych prokuratury oraz innych służb państwowych. SIS II dostarcza m.in. informacji…
na temat osób, które nie mają prawa wjazdu do strefy Schengen lub pobytu w niej oraz poszukiwanych w związku z działalnością przestępczą.
System zawiera także informacje o zaginionych, w szczególności dzieciach lub innych szczególnie zagrożonych osobach, które należy otoczyć ochroną. Rejestrowane są w nim także dane na temat niektórych przedmiotów, na przykład samochodów, broni palnej, jednostek pływających i dokumentów tożsamości, które mogły zostać utracone lub skradzione bądź wykorzystane do popełnienia przestępstwa. Więcej na ten temat na pliku, który można pobrać ze strony internetowe Prokuratury Generalnej. Czym jest strefa Schengen? Strefa Schengen jest znaczną częścią kontynentu europejskiego, w której zniesiono kontrole na wspólnych granicach wewnętrznych. Uczestniczące kraje stosują wspólne zasady kontroli na granicach zewnętrznych strefy Schengen, jak również wspólną politykę wizową i mechanizmy współpracy między policją a organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.
Czym jest System Informacyjny Schengen? System informacyjny Schengen (i druga generacja tego systemu ? SIS II) jest podstawowym elementem współpracy w ramach strefy. Jest to system informacyjny, który umożliwia krajowym służbom granicznym, celnym i policyjnym odpowiedzialnym za kontrole w strefie Schengen i na jej granicach zewnętrznych wymianę wpisów dotyczących osób poszukiwanych lub zaginionych, a także skradzionych pojazdów oraz dokumentów. Spełnia tym samym istotną rolę, kompensując zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych i ułatwiając swobodny przepływ osób w obrębie strefy Schengen. SIS II dostarcza informacji na temat osób, które nie mają prawa wjazdu do strefy Schengen lub pobytu w niej oraz poszukiwanych w związku z działalnością przestępczą. System zawiera też informacje o zaginionych, w szczególności dzieciach lub innych szczególnie zagrożonych osobach, które należy otoczyć ochroną. Rejestrowane są w nim także dane na temat niektórych przedmiotów, na przykład samochodów, broni palnej, jednostek pływających i dokumentów tożsamości, które mogły zostać utracone lub skradzione bądź wykorzystane do popełnienia przestępstwa. Generalnie służby celne i policyjne, organy sądowe lub właściwe organy administracyjne kraju strefy mogą dokonać tzw. wpisu, w którym opisują poszukiwaną osobę lub przedmiot. Wpisu dokonuje się, aby: • odmówić wjazdu osobie, która nie ma prawa wjazdu lub pobytu na terytorium strefy Schengen; • znaleźć i zatrzymać osobę, wobec której wydano europej – ski nakaz aresztowania; • pomóc w odnalezieniu osoby na wniosek organów wy – miaru sprawiedliwości lub organów ścigania; • znaleźć i ochronić osobę zaginioną; • odnaleźć skradziony lub utracony przedmiot. W SIS II są przechowywane dane niezbędne do identyfikacji osoby (w tym jej zdjęcie i odciski palców), jak też istotne informacje na temat wpisu (w tym opis działań, które należy podjąć).
Jakie organy mają dostęp do danych zawartych w SIS II ? Dostęp do SIS II mają tylko krajowe organy ścigania, wymiaru sprawiedliwości i administracyjne. Organy te mogą korzystać jedynie z tych danych, które są niezbędne w celu wykonania konkretnych zadań. Europejskie agencje Europol i Eurojust mogą w ograniczonym zakresie wyszukiwać pewne dane w systemie. W jaki sposób zapewniono ochronę danych osobowych? Korzystając z SIS II, organy w każdym kraju mają obowiązek sprawdzić jakość informacji, które wprowadzają do systemu. W strefie Schengen obowiązują ścisłe wymogi dotyczące ochrony danych. Jeśli są przechowywane dane na temat konkretnej osoby, ma ona prawo zażądać dostępu do nich i upewnić się, że są one poprawne i wprowadzono je zgodnie z prawem. Jeżeli jest inaczej, osoba ta może wnioskować o ich skorygowanie lub usunięcie. Dostępu można odmówić jedynie, jeżeli jest to konieczne do realizacji uprawnionych działań w związku z wpisem oraz do ochrony praw i wolności innych osób.
Co się stanie, jeżeli moje nazwisko zostanie wykorzystane przez przestępcę lub osobę nielegalnie wjeżdżającą do Strefy Schengen? Popełniając przestępstwo lub usiłując wjechać do stre fy Schengen bądź pozostać w niej, sprawcy posługują się niekiedy fałszywą tożsamością. Często wykorzystują w tym celu utracone lub skradzione dokumenty tożsamości. Jeżeli wskutek zaistnienia takiej sytuacji w SIS II zostanie dokonany wpis, może on skutkować trudnościami dla niewinnej osoby, której tożsamość została skradziona. Ustanowiono jednak szczegółowe procedury, aby chronić interesy takich osób.
W jaki sposób wnioskować o dostęp do danych osobowych, ich korektę lub usunięcie i zgłaszać niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych? Jeśli sądzisz, że Twoje dane osobowe zostały niewłaściwie wykorzystane lub trzeba je skorygować bądź usunąć, możesz złożyć wniosek o dostęp do nich w dowolnym kraju strefy Schengen, kontaktując się z właściwym organem (generalnie z krajowym organem ochrony danych lub organem odpowiedzialnym za jakość danych krajowych wprowadzonych do SIS II). Jeśli przebywasz poza strefą Schengen, możesz skontaktować się z konsulatem kraju strefy mieszczącym się w kraju, w którym obecnie mieszkasz. O działaniach podjętych w związku z wnioskiem zostaniesz poinformowany/a nie później niż w ciągu trzech miesięcy.

Sprawdź także

Trupy nad polską granicą

Jak przekazała w niedzielę Straż Graniczna, że w rejonie przygranicznym znaleziono zwłoki trzech osób. Dalsze …