Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wyjaśnić każdą śmierć

Wyjaśnić każdą śmierć

Na nowo podjęto śledztwo w sprawie śmierci P.Kałuckiego informuje HFPC.

Prokuratura Okręgowa w Łodzi podjęła na nowo postępowanie (V Ds 37/03) dotyczące między innymi spowodowania śmierci Przemysława Kałuckiego, jaka nastąpiła na skutek przeprowadzonej operacji policyjnej – informuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
W sprawie tej został wydany wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Wasilewska i Kałucka przeciwko Polsce, który zapadł 23 lutego 2010 r. (Skarga nr 28975/04 oraz 33406/04). Trybunał orzekł, że Polska dopuściła się naruszenia art. 2 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności gwarantującej każdemu prawo do życia poprzez zaniedbanie obowiązku należytego wyjaśnienia sprawy śmierci jej obywatela. W związku z tym Fundacja wielokrotnie apelowała do Prokuratury Generalnej oraz Komendy Głównej Policji o ponowne wszczęcie postępowania w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci P. Kałuckiego oraz ustalenia, kto ponosi odpowiedzialność za jego śmierć.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka w związku z wyrokiem ETPC w sprawie Wasilewska i Kałucka przeciwko Polsce po raz kolejny wystąpiła do Prokuratury oraz Komendy Głównej Policji wskazując na konieczność wyjaśnienia, kto ponosi odpowiedzialność za śmierć Przemysława Kałuckiego, jaka nastąpiła na skutek przeprowadzonej operacji policyjnej.
W opinii Fundacji ponowne wszczęcie postępowania i zbadanie okoliczności śmierci P. Kałuckiego pod kątem ewentualnego ustalenia kręgu osób winnych popełnienia przestępstwa w przedmiotowej sprawie jest niezbędne w świetle orzeczenia ETPC. Trybunał stwierdził, że w sprawie tej Polska dopuściła się naruszenia art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka chroniącego prawo do życia każdego człowieka. Według ETPC środki podjęte w trakcie interwencji policyjnej, które w konsekwencji doprowadziły do śmierci P. Kałuckiego, nie były bezwzględnie konieczne. Stanowiły nieproporcjonalne użycie siły w stosunku do celu, jakim było uniemożliwienie ucieczki, zatrzymanie oraz odwrócenie grożącego ze strony P. Kałuckiego niebezpieczeństwa. Ponadto w ocenie ETPC Polska nie dochowała standardów wynikających z art. 2 Konwencji dotyczących obowiązku przeprowadzenia skutecznego i niezależnego postępowania wyjaśniającego w sprawie. ETPC podkreślił, że przeprowadzenie dochodzenia co do przyczyn śmierci obywatela spowodowanej przez organy państwa jest niezwykle ważne. Ma ono na celu zapewnienie efektywności przepisów prawa wewnętrznego chroniących prawo do życia oraz pociągnięcie do odpowiedzialności organów państwowych winnych jego pozbawienia. Obowiązek podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego w przedmiocie śmierci P. Kałuckiego wynika również z art. 46 ust. 1 Konwencji, na mocy którego państwa-strony Konwencji, w tym Polska, zobowiązały się do przestrzegania ostatecznych wyroku ETPC.
Istotnego znaczenia w tym kontekście nabiera Zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy z 19 stycznia 2000 r. (Rec(2000)2) ?W sprawie ponownego rozpatrywania lub wznawiania pewnych spraw na poziomie krajowym na skutek wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka?. Wynika z niego, że ponowne rozpatrzenie sprawy może być niejednokrotnie najbardziej skutecznym, jeśli nie jedynym, środkiem do realizacji przez państwo zobowiązania, jakim jest implementacja do porządku krajowego ostatecznych wyroków ETPC. Fundacja również wystąpiła ponownie do Komendy Głównej Policji o udzielenie informacji, czy w niniejszej sprawie zostało przeprowadzone efektywne dochodzenie w celu dokładnego zbadania okoliczności sprawy oraz czy którykolwiek z funkcjonariuszy został do tej pory pociągnięty do odpowiedzialności i uznany winnym śmierci P. Kałuckiego. Pełnomocnikiem skarżących w postępowaniu przez Trybunałem była zmarła tragicznie w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem adwokat Joanna Agacka ? Indecka.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …