Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Wynagrodzenie dla doradcy podatkowego

Wynagrodzenie dla doradcy podatkowego

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Violetta Mielcarek uwzględniła wniosek doradcy podatkowego KS o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej.

Chodziło o sprawę ze skargi LW na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia […], Nr […] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008r. przyznając doradcy podatkowemu stosowne wynagrodzenie. Z akt sprawy wynika, że na rozprawie w dniu […] stawił się doradca podatkowy KS, który przedłożył pismo wystosowane przez siebie do skarżącej LW z dnia […] oraz kopię odpowiedzi udzielonej mu przez skarżącą z dnia […], z którego wynika m.in., że nie może udzielić KS pełnomocnictwa. Wobec niemożliwości uzyskania przez doradcę podatkowego od skarżącej pełnomocnictwa, którego udzielenia mu odmówiła, co wynika z treści w.w pisma, Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia […] zobowiązał skarżącą do nadesłania pełnomocnictwa udzielonego wyznaczonemu z urzędu doradcy podatkowemu ? na jej wniosek – KS w terminie 14 dni pod rygorem rezygnacji przez skarżącą z udzielonego jej wcześniej prawa pomocy w zakresie wyznaczenia jej pełnomocnika z urzędu.
Wcześniej postanowieniem z dnia […] referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym zwolnił skarżącą od kosztów sądowych i ustanowił dla skarżącej doradcę podatkowego. LW pismem z dnia […] odmówiła K S pełnomocnictwa i wobec tego na zarządzenie Sądu z dnia […] wezwano go do określenia wysokości wynagrodzenia oraz wydatków poniesionych w związku z podjętymi czynnościami w niniejszym postępowaniu sądowym. Pismem z dnia […], uzupełnionym pismem z dnia […] ustanowiony doradca podatkowy wniósł o przyznanie wynagrodzenia według norm przepisanych oraz oświadczył, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części. Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. ? Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wyznaczony doradca podatkowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności doradców podatkowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz.U. Nr 212, poz. 2075 ze zm.) koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu ponoszone przez Skarb Państwa obejmują: opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w § 2, oraz niezbędne, udokumentowane wydatki doradcy podatkowego. Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1) lit. a) cyt. rozp. wynagrodzenie doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądem administracyjnym wynosi w pierwszej instancji w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna, przy wartości przedmiotu sprawy: do […]-[…]. Z akt sprawy wynika, że wartość przedmiotu sporu wynosi […].
Wobec powyższego na podstawie § 3 ust.1 pkt 1) w związku z § 2 ust. 1 pkt 1) lit. a) cyt. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zasądzono na rzecz doradcy podatkowego KS kwotę […] tytułem wynagrodzenia.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …