Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu polega na złożeniu pisemnego oświadczenia, w wyniku którego po upływie określonego czasu następuje rozwiązanie umowy. Oświadczenie takie składa wynajmujący najemcy lub najemca wynajmującemu. Najemca może wypowiedzieć umowę najmu bez podawania konkretnej przyczyny, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz płatny jest miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, chyba że strony postanowiły w umowie inaczej.
Wynajmujący natomiast może rozwiązać umowę najmu zawartą na czas nieokreślony tylko w następujących przypadkach:
– gdy najemca pomimo pisemnego upomnienia używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, dopuszcza do powstania szkód lub niszczenia urządzeń przeznaczonych do wspólnego korzystania przez mieszkańców, wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali;
– gdy najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,
– gdy najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, – gdy najemca używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku (jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do lokalu zamiennego).
W powyższych przypadkach wypowiedzenie musi nastąpić z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
Wynajmujący może również wypowiedzieć stosunek najmu lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3 % wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku w następujących okolicznościach: – gdy najemca nie zamieszkuje w lokalu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy (wypowiedzenie z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia);
– gdy danej osobie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może go używać (wypowiedzenie z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego). Właściciel lokalu może również wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy sam zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu.
Musi jednak zachować odpowiednie terminy wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego musi być dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia.
Więcej: www.twojeporady.pl

Sprawdź także

RPO u Marszałka

4 grudnia 2023 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek rozmawiał z marszałkiem Sejmu RP X …