Finansowanie pomostowe

I znowu na dywaniku

Europejski Trybunał Praw Człowieka notyfikował Polsce przyjęcie do rozpoznania kolejnej sprawy związanej z reformą wymiaru sprawiedliwości.

W dniu 2 września 2019 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka postanowił powiadomić rząd polski o przyjęciu do rozpoznania skargi Xero Flor spółki z o.o. przeciwko Polsce i wezwał go do przedstawienia stanowiska (sygnatura 4907/18). Skarga ma związek z postępowaniem wytoczonym przez skarżącą spółkę w przedmiocie odszkodowania za zaistniałą w jego mieniu szkodę, a w szczególności dotyczy wyznaczenia do składu sędziowskiego rozpoznającego sprawę, jednego z sędziów polskiego Trybunału Konstytucyjnego. To już druga taka podobna, a przyjęta przez Trybunał do rozpoznania skarga, zakomunikowana rządowi RP, która ma związek z reformą polskiego sądownictwa.
Zestawienie faktów przedstawione stronom wraz z pytaniami Sądu jest dostępne w języku angielskim na stronie internetowej Trybunału. Jego orzeczenie zostanie wydane na późniejszym etapie. Wnosząca skargę firma Xero Flor sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie Dolnym, jest wiodącym na rynku producentem sztucznej darni (rolowanych trawników). Od wielu lat jest zaangażowana w spory sądowe dotyczące odszkodowań za szkody wyrządzone w jej mieniu przez dziki i jelenie. W 2012 roku pozwała polski Skarb Państwa za szkody powstałe jesienią 2010 i wiosną 2011 roku.

W swoim pozwie skarżąca spółka podnosiła, iż obniżone stawki procentowe do obliczania rekompensaty za uprawy, przewidziane w ustawie o Prawie Łowieckim i rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2010 roku regulującym polowania, dotyczyły jedynie upraw rocznych, w związku z czym nie mają zastosowania do darni, a więc uprawy wieloletniej. Jednakże, opierając się na opinii biegłego, Sąd Okręgowy stwierdził, że darń nie była uprawą wieloletnią, a stosując do obliczenia szkody wyżej wymienione rozporządzenie z 2010 roku, tylko częściowo uznał powództwo Spółki, przyznając jej około 40 % żądanej w pozwie kwoty. Sąd Apelacyjny podtrzymał to stanowisko w 2014 roku , zaś w roku 2015 Sąd Najwyższy odmówił rozpatrzenia skargi kasacyjnej w tej sprawie.

Przez cały okres tego postępowania, skarżąca spółka konsekwentnie, a jednocześnie bezskutecznie , podnosiła iż regulacje dotyczące polowań, w oparciu o które wydawano kolejne orzeczenia , są sprzeczne z konstytucją. Wnosiła o to, by sądy w tej kwestii zwróciły się do Trybunału Konstytucyjnego. Ostatecznie sama spółka wniosła skargę konstytucyjną do tego organu, domagając się stwierdzenia niezgodności z konstytucją regulacji łowieckich . W roku 2017 Trybunał Konstytucyjny większością 3 do 2, stwierdził, iż skarga ta jest niedopuszczalna. W związku z takim orzeczeniem, Xero Flor sp. z o.o. w dniu 3 stycznia 2018 roku złożyła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w której skarży się ma odmowę skierowania przez orzekające sądy pytań prawnych do TK w przedmiocie konstytucyjności prawa łowieckiego. W dalszym ciągu powołując się na art. 6 § 1, skarżąca firma twierdzi również, że TK badając jego sprawę, naruszył Konstytucję, albowiem w jego w składzie zasiadał sędzia M.M. , który został wybrany na sędziego TK przez izbę niższą polskiego parlamentu w sytuacji, gdy jego stanowisko zostało już obsadzone przez innego sędziego wybranego przez poprzedni Sejm. Wreszcie, skarżąca spółka podnosi naruszenie art. 1 protokołu nr 1 (ochrona własności) ponieważ nie mogła uzyskać pełnego odszkodowania za uszkodzenie mienia.
Niniejsza informacja prasowa jest dokumentem sporządzonym przez Rejestr. Nie wiąże Trybunału. Decyzje, wyroki i dalsze informacje o Trybunale można znaleźć na stronie ww.wechr.coe.int.

Sprawdź także

Policja może nadal bić

Żeby biło się lepiej. Nie będziesz miał prawa do adwokata zaraz po zatrzymaniu przez policję”Przepisy …