Najnowsze informacje

Wysoka ocena e-protokołu

Projekt ?Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)?, czyli e-protokół został oceniony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako najlepszy spośród projektów zgłoszonych do konkursu w ramach działania 2.1 ?Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego PolskaCyfrowa (POPC)?. Dzięki temu otrzyma on dofinansowanie w wysokości 185 mln zł. Projekt realizuje priorytety i cele przedstawione w ?Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020? (www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/strategia/), definiującej Obywatela jako głównego adresata wszelkich działań w przestrzeni sprawiedliwości. Projekt wpisuje się w kierunek strategiczny Prawa obywateli w centrum przestrzeni sprawiedliwości i realizować będzie potrzeby określone jako zaufanie do instytucji państwa w przestrzeni sprawiedliwości (cel priorytetowy strategii).
Celem głównym projektu jest wdrożenie nowych i podniesienie jakości i dostępności istniejących e-usług publicznych w sądach powszechnych na terenie Polski. Realizacja tego projektu zapewni wdrożenie we wszystkich polskich sądach (procedura cywilna i wykroczeniowa) następujących usług: automatycznej transkrypcji mowy na tekst, przeprowadzania rozprawy na odległość, udostępniania protokołu elektronicznego, wirtualizacji wideokonferencji, elektronicznych oraz ustnych uzasadnień poprzez Portal Informacyjny. Cele szczegółowe projektu to: Usprawnienie postępowania sądowego przez zastosowanie nowoczesnych technik zapisu przebiegu czynności sądowych, jako jednego z obszarów unowocześniania procedur sądowych. Zastąpienie tradycyjnej formy utrwalania czynności procesowych poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w postaci zapisu cyfrowego audio-wideo przebiegu rozprawy. Podniesienie na wyższy poziom kultury i przejrzystości postępowań sądowych poprzez utrwalanie własnych sformułowań uczestników postępowania, niewystylizowanych przez inną osobę, bez zniekształcania wypowiedzi. Umożliwienie skupienia się uczestników postępowania oraz składu orzekającego na przebiegu czynności bez zbędnych przerw koniecznych w celu formułowania i kontrolowania protokołu pisemnego. Skrócenie czasu trwania rozprawy sądowej protokołowanej w postaci protokołu elektronicznego w stosunku do rozprawy protokołowanej w sposób tradycyjny. Wprowadzenie należycie udokumentowanych akt sprawy umożliwiających prawidłową ocenę przeprowadzonego postępowania. Obniżenie kosztów postępowania sądowego poprzez umożliwienie prowadzenia dowodu na odległość, w tym rozprawy odmiejscowionej. Obniżenie kosztów postępowania sądowego poprzez udostępnianie protokołu elektronicznego przy pomocy Portalu Informacyjnego.
Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w listopadzie 2015 r., po podpisaniu Porozumienia o dofinansowanie projektu. Termin zakończenia realizacji projektu to III kw. 2018 r. Powyższy projekt jest kontynuacją projektu ?Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych? finansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który zostanie zakończony z dniem 30 października 2015 r. E ? protokół, czyli nagrywanie rozprawy cywilnej lub wykroczeniowej odbywa się bowiem już w 11 sądach apelacyjnych, 45 sądach okręgowych i 183 sądach rejonowych apelacji wrocławskiej, warszawskiej, białostockiej, gdańskiej, krakowskiej i łódzkiej, w sumie w 2267 salach rozpraw. Skutkiem tego rozwiązania jest skrócenie czasu trwania rozpraw oraz umożliwienie przesłuchania świadków i stron na odległość za pomocą wideokonferencji.
W postępowaniu karnym przebieg czynności protokołowanych może być utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk, o czym należy przed uruchomieniem urządzenia uprzedzić osoby uczestniczące w czynności. Kolejnymi zaletami e-protokołu są: urzeczywistnienie zasady jawności postępowania i rzetelność zapisu przebiegu rozpraw, zwiększenie dyscypliny na sali rozpraw, umożliwienie stronom dostępu do nagrań z rozpraw przez internet za pośrednictwem Portali Informacyjnych. Dotychczas utrwalono już prawie 1,5 mln rozpraw, a miesięcznie nagrywanych jest obecnie średnio 75 tys. rozpraw.
Sądy okręgowe, apelacyjne, a także część sądów rejonowych w Polsce zostało już wyposażonych w sprzęt i oprogramowanie do nagrywania posiedzeń. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem e-protokołu w pozostałych sądach rejonowych. Planuje się, że zakończenie wdrożenia systemu cyfrowej rejestracji rozpraw zakończy się w grudniu 2018 r. Więcej tutaj: https://www.ms.gov.pl/pl/sady-w-internecie/e-protokol/.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Sprawki Miśki Adwokatki

1 czerwca rusza II edycja akcji edukacyjnej „Bajeczni Adwokaci”. Do przedszkoli i szkół ruszą adwokatki …