Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Wytyczne ONZ dla Polski

Wytyczne ONZ dla Polski

Podczas obrad w Genewie Rada Praw Człowieka ONZ oceniła Polskę pod kątem przestrzegania praw człowieka w ramach tzw. Powszechnego Przeglądu Okresowego Praw Człowieka (Universal Periodic Review, UPR). Służy kontroli przestrzegania praw człowieka w poszczególnych krajach. Mechanizmowi temu podlegają wszystkie państwa członkowskie ONZ.
Kraje poddane są przeglądowi raz na cztery lata. Polska przechodziła powszechny przegląd po raz pierwszy w 2008 r. W tym roku Polska została poddana przeglądowi po raz drugi. Podczas posiedzenia w Genewie, które odbyło się 30 maja 2012 r., pracowano nad raportem opracowanym przez Grupę Roboczą ds. UPR Rady Praw Człowieka ONZ.
W raporcie wskazano jak Polska poradziła sobie z wdrożeniem rekomendacji przyjętych w 2008 r. Podczas posiedzenia przedstawiciele rządów 43 państw zgłosili rekomendacje dla Polski, w tym m.in.: zmianę prawa karnego w celu rozciągnięcia przestępstwa mowy nienawiści na kwestię płci i orientacji seksualnej; przyspieszenie postępowań sądowych oraz skrócenie czasu tymczasowego aresztowania.
Zdaniem Rady Polska powinna również podjąć kroki w celu uwrażliwienia policji na przestępstwa na tle nienawiści rasowej i etnicznej oraz antysemityzmu, a także poprawienia sytuacji LGBT, w szczególności w zakresie uregulowania związków jednopłciowych. Inna rekomendacja głosi, że Polska powinna też zagwarantować Polkom możliwość skorzystania z legalnej aborcji w zgodzie z obowiązującym w tej kwestii prawem oraz precyzować, kiedy kobiecie przysługuje prawo do aborcji ciąży zagrażającej jej życiu lub zdrowiu.
Rada rekomenduje również, ratyfikację Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz Konwencję o ochronie praw migrujących pracowników i członków ich rodzin. Rada Praw Człowieka apeluje też o większą przejrzystość w prowadzeniu śledztwa w sprawie domniemanych tajnych więzień CIA w Polsce.
Wśród innych propozycji znalazło się również wykreślenie z kodeksu karnego przepisu mówiącego o odpowiedzialności karnej za zniesławienie oraz zapewnienie dostępu do edukacji wszystkim obywatelom, szczególnie dzieciom pochodzącym z mniejszości narodowych, w tym romskiej.
W odpowiedzi na rekomendacje przedstawiciele rządu Polski wskazali w odpowiedzi m.in., że podejmuje działania w celu poprawienia wydajności wymiaru sprawiedliwości. Podkreślono znaczące zmniejszenie się okresu tymczasowego aresztowania oraz długości postępowań. Odniesiono się również do kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz zwiększającej się roli kobiet w życiu ekonomicznym i społecznym. Wskazano również na rosnącą ilość terapeutycznych aborcji. Odniesiono się również do licznych programów mające na celu integracje cudzoziemców, w szczególności Romów. W odniesieniu do kwestii wolności słowa podkreślono, iż w 2010 r. Kodeks karny został znowelizowany, zmniejszając karę za zniesławienie. Przedstawiciele władz RP podkreślali również iż śledztwo w sprawach więzień CIA w Polsce jest prowadzone z poszanowaniem międzynarodowych standardów.
Ostateczny tekst raportu oraz rekomendacje zostaną przedstawione przez Radę Praw Człowieka 4 czerwca 2012 r Rząd Polski ustosunkuje się do złożonych rekomendacji oraz wskaże, które z nich przyjmuje.
Źródło? Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sprawdź także

Co może policja w szpitalu

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę kobiety, wobec której – po zażyciu przez nią tabletki poronnej …