Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / XX-lecie specprokuratorów

XX-lecie specprokuratorów

Konferencja jest (…) dla mnie znakomitą okazją, aby podziękować wszystkim osobom, zarówno nadal pozostającym w strukturach prokuratury, jak również będącym już poza nimi, które swoim zaangażowaniem, umiejętnościami i profesjonalizmem przyczyniały się i przyczyniają się do tego, że prokuratorski pion do spraw przestępczości zorganizowanej możesprawnie funkcjonować i odnosić sukcesy. Dziękuję tym wszystkim, którzy – w różnych okresach – byli z nim związani w przeszłości. To Państwa wiedza, doświadczenie i determinacja dały tym strukturom solidne podstawy. Dziękuję tym, którzy tworzą ten pion obecnie. To dzięki Państwu – pomimo zmian organizacyjnych i kadrowych – nie tylko funkcjonuje on w sposób sprawny i efektywny, ale jest również postrzegany jako elitarny w strukturach prokuratury. Dziękuję również naszym partnerom – przedstawicielom wszystkich służb i organów państwowych współpracujących z prokuraturą, bez których większość sukcesów, jakie udało się nam osiągnąć w ciągu tych dwudziestu lat, nie byłaby możliwa – powiedział Prokurator Generalny Andrzej Seremet otwierając 17 czerwca 2014 r. konferencję ?XX lat funkcjonowania prokuratorskich struktur do spraw przestępczości zorganizowanej?. Prokurator Generalny pokreślił również, że codzienna pracy w pionie do spraw zwalczania przestępczości zorganizowanej to przecież między innymi nielimitowany czas pracy, żmudne przedzieranie się przez materiał dowodowy zgromadzony w dziesiątkach, a nieraz setkach tomów akt, czynności procesowe wykonywane pod presją upływających terminów, sesje sądowe niejednokrotnie odbywające się na drugim końcu kraju, trudne decyzje podejmowane pod ostrzałem nie zawsze przychylnej opinii publicznej, czy niezasłużona krytyka z jej strony. (pełny zapis wystąpienia Prokuratora Generalnego w załączniku do komunikatu). Z dużym aplauzem uczestnicy spotkania przyjęli wystąpienie prokuratora w stanie spoczynku Ryszarda Rychlika, wieloletniego dyrektora Departamentu pionu PZ Prokuratury Krajowej. Przypomniał on początki tworzących się w polskiej prokuraturze struktur do w alki z przestępczością zorganizowaną i jak powiedział: ?Przed prokuratorami postawiono wówczas trudne wyzwanie, któremu sprostaliśmy, czego dowodem były i są liczne sukcesy w walce ze światem przestępczym. Dzisiaj z perspektywy 20 lat pragnę podziękować prokuratorom, którzy podtrzymuję tę ideę, a nasza uroczystość przypomina o więzi tych którzy tę działalność prokuratury kontynuują z tymi, którzy są w już stanie spoczynku?. W konferencji zorganizowanej w siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie wzięli udział m.in. I Zastępca Prokuratora Generalnego – Marek Jamrogowicz, Zastępca Prokuratora Generalnego – Marzena Kowalska, Zastępca Prokuratora Generalnego – Robert Hernand, płk Jerzy Artymiak – Naczelny Prokurator Wojskowy oraz zaproszeni goście: nadinspektor Marek Działoszyński ? Komendant Główny Policji, Piotr Stachańczyk – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Agnieszka Królikowska – Generalny Inspektor Informacji Finansowej i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, ppłk Jacek Gawryszewski – Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, , nadinspektor Mirosław Schossler – Zastępca Komendanta Głównego Policji, generał brygady Straży Granicznej Jacek Bajger – Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej, generał Jacek Włodarski – Dyrektor Generalny Służby Więziennej, nadinspektor Igor Parfieniuk – Dyrektor Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, a także prokuratorzy wykonujący swoje obowiązki służbowe w wydziałach PZ oraz w Departamencie do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, przedstawicieli urzędników, asystentów i analityków zatrudnionych w pionie do spraw przestępczości zorganizowanej Konferencja była podzielona na dwie sesje. Pierwszą sesję otworzyło wystąpienia Zastępcy Prokuratora Generalnego – Marzeny Kowalskiej, w którym przedstawiła historię funkcjonowania struktury PZ w Prokuraturze RP, a następnie głos zabrał obecny Dyrektora Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji – Zbigniew Górszczyk. O współpracy z organami i instytucjami państwowymi mówił Cezary Kamiński – Zastępca Dyrektora Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Natomiast o współpracy międzynarodowej w ramach Eurojustu – prokurator Mariusz Skowroński – przedstawiciel krajowy w Eurojust. Druga część konferencji otworzyło wystąpienie o instytucji świadka koronnego – prokuratora Artura Kassyka. Następnie o aktualnych tendencjach w przestępczości narkotykowej mówił prokurator Waldemar Kawalec, a o uprowadzeniach osób dla okupu prokurator Zbigniew Niemczyk – Zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Gdańsku Konferencja była również okazją do wręczenie uczestnikom konferencji medali okolicznościowych przez Dyrektora, Zastępcę Dyrektora oraz prokuratorów DPZiK. Historia prokuratorskich struktur do spraw przestępczości zorganizowanej liczy już 20 lat, bowiem jako datę początkową ich istnienia przyjmuje się dzień 1 czerwca 1994 roku, w którym na podstawie zarządzenia ówczesnego Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego z dnia 13 maja 1994 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości został utworzony Wydział Koordynacji Ścigania Przestępczości Zorganizowanej. Wydział ten liczył pierwotnie zaledwie 3 prokuratorów. Jednocześnie w czerwcu 1994 roku rozpoczęto organizowanie Wydziałów VI do Spraw Przestępczości Zorganizowanej w ówczesnych prokuraturach wojewódzkich, a następnie okręgowych. Pierwszy taki wydział rozpoczął działalność jesienią 1994 roku w Prokuraturze Wojewódzkiej we Wrocławiu, a kolejne – w okresie do 1 lipca 1995 roku – w prokuraturach wojewódzkich w Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Warszawie, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Białymstoku, Bydgoszczy i Szczecinie. W 1999, 2001 i 2005 roku powołano w następnych prokuraturach okręgowych 9 takich wydziałów. Od połowy 2001 roku rozpoczęto także budowę drugiego szczebla pionu do spraw zwalczania przestępczości zorganizowanej na poziomie prokuratur apelacyjnych. Zadaniem powstałych w prokuraturach apelacyjnych Wydziałów II do Spraw Przestępczości Zorganizowanej było z jednej strony prowadzenie postępowań tej kategorii o największym ciężarze gatunkowym, a z drugiej ? nadzór instancyjny nad śledztwami prowadzonymi w Wydziałach do Spraw Przestępczości Zorganizowanej, usytuowanych w prokuraturach okręgowych. Na szczeblu centralnym jednostką koordynującą i nadzorującą pion do spraw przestępczości zorganizowanej było Biuro do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Począwszy od 1 października 2007 roku pion ten został scentralizowany na poziomie Prokuratury Krajowej i w jego skład oprócz Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej weszło 11 jego wydziałów, które zastąpiły dotychczasowe Wydziały do Spraw Przestępczości Zorganizowanej umiejscowione w prokuraturach apelacyjnych i okręgowych. W 2009 roku po raz kolejny zmieniono strukturę pionu, ponownie tworząc Wydziały do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w ramach prokuratur apelacyjnych, pozostawiając jednocześnie na szczeblu centralnym Biuro do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej spełniające w stosunku do tych wydziałów rolę organu nadzorującego i koordynującego. Wraz z utworzeniem Prokuratury Generalnej w dniu 31 marca 2010 roku pion do spraw przestępczości zorganizowanej objął również problematykę dotyczącą ścigania korupcji, niemniej zmiana ta miała przede wszystkim charakter formalny, związany z uzupełnieniem dotychczasowej nazwy, bowiem już znacznie wcześniej jego działalność faktycznie obejmowała ściganie szeroko rozumianych przestępstw o charakterze korupcyjnym. Obecnie strukturę tworzy 11 Wydziałów do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji funkcjonujących w prokuraturach apelacyjnych oraz Departament do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej. Łącznie w wymienionych jednostkach obowiązki służbowe wykonuje 155 prokuratorów, wspieranych przez ponad 190 urzędników, asystentów, analityków i innych pracowników prokuratury.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Co nam zrobili Czeczeni

Polska odsyłała uchodźców do Białorusi już w 2016 roku. Choć Trybunał w Strasburgu uznał to …