Strona główna / Aktualności / Z sądów wojskowych do powszechnych

Z sądów wojskowych do powszechnych

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał w środę nowelizację ustawy o ustroju sądów wojskowych, która reguluje miedzy innymi kwestie związane z odchodzeniem sędziów wojskowych w stan spoczynku. Ustawa stanowi, że sędziowie likwidowanych wojskowych sądów garnizonowych będą mogli ? na swój wniosek – przechodzić do sądów powszechnych. Od 1 lipca 2010 r. zostały zlikwidowane wojskowe sądy garnizonowe w Bydgoszczy, Krakowie i Zielonej Górze. W bieżącym roku Ministerstwo Sprawiedliwości nie przewiduje likwidacji kolejnych sądów tego szczebla, nie wyklucza jednak redukcji w kolejnych latach.
Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w nowelizacji, przez rok od jej wejścia w życie sędziowie wojskowych sądów garnizonowych mogą występować do Krajowej Rady Sądownictwa o powołanie na urząd sędziego sądu powszechnego.
Nowelizacja dostosowuje też ustrój sądów wojskowych do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w 2007 r. orzekł niekonstytucyjność funkcji asesora sądowego. Tak jak w sądach powszechnych, w sądach wojskowych zostanie utworzona funkcja asystenta sędziego. Od pewnego czasu sądy powszechne rozpatrują niektóre sprawy dotyczące żołnierzy i pracowników wojska. Sądy wojskowe zajmują się wyłącznie przestępstwami popełnianymi podczas służby wojskowej, na terenie obiektu wojskowego lub polegające na naruszeniu obowiązku wynikającego ze służby. Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku zwolnienia żołnierza z czynnej służby wojskowej jego sprawę może przejąć sąd powszechny.(PAP)

Sprawdź także

Wojsko Francji w Kijowie?

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii …

Strona główna / Aktualności / Z sądów wojskowych do powszechnych

Z sądów wojskowych do powszechnych

Status sędziego wojskowego w przypadku likwidacji sądu wojskowego, regulacja statusu asesorów sądów wojskowych i zatrudnianie asystentów sędziów wojskowych to główne zmiany przewidziane przez nowelizację ustawy ? prawo o ustroju sądów wojskowych.

Zakres projektowanej ustawy ? przyjętej przez Radę Ministrów – obejmuje cztery zasadnicze obszary: – uregulowanie postępowania dyscyplinarnego sędziów wojskowych na zasadach zbliżonych do obowiązujących w ustawie ? Prawo o ustroju sądów powszechnych, – wprowadzenie przepisów regulujących status sędziów, w przypadku zniesienia sądu wojskowego; – wprowadzenie przepisów regulujących status asesorów sądów wojskowych, którzy nie spełnili wymagań formalnych do powołania na stanowisko sędziego wojskowego sądu garnizonowego, – uregulowanie kwestii związanych z zatrudnianiem asystentów sędziów, urzędników i pracowników w sądownictwie wojskowym.
Projekt reguluje sytuację sędziów sądów wojskowych w przypadku likwidacji ich sądu macierzystego. Dzięki przyjętym przez Radę Ministrów zmianom będą oni mogli być powoływani na urząd sędziego sądu powszechnego. Projekt przewiduje bowiem (w art. 1 pkt 5 ) dodanie art. 32a, zgodnie z którym, w przypadku zniesienia danego sądu wojskowego, sędzia tego sądu będzie powoływany, w trybie określonym w przepisach ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych, na urząd sędziego sądu powszechnego. W takiej sytuacji będą miały odpowiednie zastosowanie przepisy art. 32 § 7-9 zmienianej ustawy. Natomiast z chwilą powołania na urząd sędziego sądu powszechnego zostanie on zwolniony z mocy prawa z zawodowej służby wojskowej.
Projekt wprowadza także nowe zasady delegowania sędziów sądów wojskowych – na analogicznych zasadach jak w przypadku sędziów sądów powszechnych. Ponadto, przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt proponuje uzupełnienie dotychczasowych regulacji określających przesłanki i sposób zwolnienia sędziego sądu wojskowego z zawodowej służby wojskowej o przypadek przejścia sędziego w stan spoczynku. Sytuacja ta nie była objęta zakresem obowiązujących obecnie przepisów.
To nie wszystkie zmiany. W przyjętym przez Radę Ministrów projekcie ustawy o zmianie ustawy ? Prawo o ustroju sądów wojskowych doprecyzowano też m.in. definicję przewinienia dyscyplinarnego w kierunku zgodnym z unormowaniami dla sądownictwa powszechnego. Projekt przewiduje także zmianę trybu wyboru rzecznika dyscyplinarnego i zastępcy rzecznika. Wedle nowych regulacji kompetencje w zakresie wyboru rzecznika dyscyplinarnego sądów wojskowych zostają przekazane do Krajowej Rady Sądownictwa (analogicznie jak w sądach powszechnych). Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów kompetencje te posiada Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych. W projektowanym art. 42a wprowadzono ponadto możliwość wznowienia postępowania dyscyplinarnego i określono organy do tego uprawnione. Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacja wprowadza także instytucję asystenta sędziego w sądach wojskowych, przy czym czynności asystenta będą mogły wykonywać osoby, które zajmowały stanowiska asesora sądowego, ale nie spełniły warunków do powołania na sędziego. Przyjęty dzisiaj przez Radę Ministrów projekt zmienia bowiem zakres dotychczasowych obowiązków asesorów. Obecnie wykonują oni czynności sekretarsko-administracyjne. Po wejściu w życie nowych regulacji będą wykonywać czynności asystenta sędziego.
Treść projektu wraz z uzasadnieniem dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.

Sprawdź także

Wojsko Francji w Kijowie?

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii …