Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Za dwa lata we Wiedniu

Za dwa lata we Wiedniu

W Stambule obradowała XXX Konferencja Ministrów Sprawiedliwości Rady Europy.

Podsumowaniem dyskusji prowadzonej w gronie przedstawicieli Ministerstw Sprawiedliwości 47 państw członkowskich było przyjęcie rezolucji dotyczących nowych kierunków współpracy w ramach Rady Europy na najbliższe lata.
Rezolucja nr 1 w sprawie nowoczesnego, przejrzystego i efektywnego wymiaru sprawiedliwości dotyczyła kwestii wykorzystania technologii informatycznych. Na jej podstawie Rada Europy podejmie prace nad aktualizacją wcześniejszych zaleceń oraz zbada możliwości wykorzystania technologii jako narzędzia wzmacniającego poziom ochrony praw zagwarantowanych Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Dyskusja ujawniła, że każde z państw podejmuje działania wdrażające nowoczesne technologie do wymiaru sprawiedliwości we własnym zakresie, nie wykorzystując najczęściej doświadczeń innych państw członkowskich. W tym względzie propozycja delegacji polskiej o powołaniu pod auspicjami Rady Europy platformy współpracy służącej wymianie wiedzy i doświadczeń spotkała się z poparciem wszystkich delegacji i znalazła swoje odzwierciedlenie w tekście przyjętej rezolucji.
Rezolucja nr 2 w sprawie polityki penitencjarnej w dzisiejszej Europie zwraca między innymi uwagę na stale występujący w wielu państwach członkowskich problem przeludnienia jednostek penitencjarnych. Wskazuje, że przeludnienie prowadzi do naruszeń praw osób osadzonych, uniemożliwia ich właściwą resocjalizację a jednocześnie w sposób istotny pogarsza warunki pracy w służbie więziennej. Rezolucja powierza Radzie Europy zbadanie w jakim zakresie Europejskie Reguły Więzienne (Rekomendacja Komitetu Ministrów RE z 2006 roku) są narzędziem pomocnym dla państw członkowskich w rozwijaniu pożądanych z punktu widzenia ochrony prawa człowieka systemów penitencjarnych. Ponadto rekomenduje Radzie Europy opracowanie zaleceń służących skuteczniejszemu przeciwdziałaniu negatywnych zjawisk, takich jak przeludnienie, traktowanie osadzonych cudzoziemców i młodocianych przestępców. Rezolucja poddaje również pod rozwagę opracowanie nowego, wiążącego instrumentu prawnego, który na szczeblu europejskim regulowałby kwestie warunków odbywania kary pozbawienia wolności i wykonywania aresztu tymczasowego.
Rezolucja nr 3 w sprawie Konwencji Rady Europy Nr 108 w sprawie ochrony danych osobowych jest konsekwencją dyskusji na temat technologii informatycznych w wymiarze sprawiedliwości. Pełniejsze wykorzystywanie sieci informatycznych i telekomunikacyjnych stawia kwestię właściwego poziomu ochrony danych osobowych, a w tym zwłaszcza danych wrażliwych. Ministrowie w tej rezolucji rekomendowali Radzie Europy podjęcie prac nad aktualizacją treści Konwencji i dostosowanie jej unormowań do postępu w dziedzinie technologii jaki miał miejsce od czasu jej uchwalenia.
Postęp prac w dziedzinach objętych rezolucjami zostanie omówiony podczas kolejnej, XXXI Konferencji Ministrów Sprawiedliwości Rady Europy. Konferencja odbędzie się we wrześniu 2012 roku, a jej gospodarzem będzie Ministerstwo Sprawiedliwości Austrii.

Źródło: Biuro Prasowe Ministerstwa Sprawiedliwości

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …