Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Zabrakło podpisu skarżącego

Zabrakło podpisu skarżącego

Sąd odrzucił skargę, gdyż nie uzupełniono braków formalnych. Sędzia Beata Sokołowska z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu a posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia […] r., nr […] w przedmiocie ustalenia podatku od spadków i darowizn postanawia :
1. odrzucić skargę
2. zwrócić stronie skarżącej wpis w wysokości […] Uzasadnienie Pismem z dnia […] B złożył skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej […] w przedmiocie ustalenia podatku od spadków i darowizn.
Zarządzeniem z dnia […] r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do wykazania, że spełnia przesłanki art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a. Z uwagi na niewskazanie spełnienia wymogów wynikających z art. 35 p.p.s.a. zarządzeniem z dnia 17 listopada 2010 r. pominięto MM jako pełnomocnika oraz wezwano stronę skarżącą do podpisania skargi. Z uwagi, iż nie zastano adresata, w przedmiotowej sprawie zastosowano doręczenie w trybie przewidzianym w art. 73 p.p.s.a., a wezwanie do podpisania skargi awizowano w dniu 22 listopada 2010 r., następnie powtórnie awizowano w dniu 30 listopada 2010 r., po czym dokonano zwrotu przesyłki w dniu 8 grudnia 2010 r. Wezwanie uważa się zatem za skutecznie doręczone w dniu 6 grudnia 2010 r., a termin do uzupełnienia braków upłynął z dniem 13 grudnia 2010 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje: Na podstawie art. 58 § 1 pkt.3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Zgodnie z kolei treścią art. 46 § 1 pkt.4 p.p.s.a., każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Brak podpisu stanowi niedochowanie wymogów formalnych pisma procesowego. Taki brak formalny podlega usunięciu w sposób przewidziany w art. 49 § 1 p.p.s.a., a jego nie usunięcie w terminie 7 dni prowadzi ? w przypadku kiedy wniesione pismo procesowe jest skargą do jej odrzucenia zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt.3 p.p.s.a. Mając na uwadze, że w przedmiotowej sprawie nie zostały uzupełnione braki formalne skargi.
Sąd działając na podstawie art. 58 § 1 pkt.3 p.p.s.a. orzekł w punkcie 1 sentencji postanowienia o odrzuceniu skargi. O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. jak w punkcie 2 orzeczenia.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …