Strona główna / Aktualności / Zakładanie kagańca i smyczy sędziom

Zakładanie kagańca i smyczy sędziom

Niebawem polskie prawo sprowadzi się do dwóch zasad. Po pierwsze: PiS zawsze ma rację. Po drugie: jeżeli nie ma, to obowiązuje i tak punkt 1. Heller i jego Paragraf 22 wciąż ma się dobrze. Oto Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła stanowisko ws. projektu noweli ustawy o KRS autorstwa resortu sprawiedliwości; wskazując na szereg punktów, które powodują, że projekt
ten jest niezgodny z konstytucją. Podobne stanowisko zajęli:Rada Wykonawcza Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) oraz przedstawiciele Zgromadzeń Ogólnych sądów okregowych i apelacyjnych z całej Polski. I co? NIC! „Zdaniem KRS, przedstawiony projekt ustawy zmierza do wprowadzenia do systemu prawnego rozwiązań, które stanowią realne zagrożenie dla ochrony praworządności oraz praw i wolności człowieka i obywatela” – podkreśliła Rada.
Opinia KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

Krajowa Rada Sądownictwa, działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 976), zdecydowanie negatywnie opiniuje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (UD73). Rada stwierdza, że przeprowadzanie tak szerokiej reformy ustroju konstytucyjnego organu państwa, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa w sposób prezentowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości nie zostało poprzedzone jakimikolwiek konsultacjami ze środowiskiem sędziowskim. Rada podkreśla, że zakreślenie jej 4 dni roboczych na zaopiniowanie tego projektu ustawy o charakterze ustrojowym narusza obowiązujące standardy w zakresie współdziałania władz oraz zasady przyzwoitej legislacji. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, opiniowany projekt ustawy w rażący sposób narusza normy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: 1) powierzenie Sejmowi kompetencji do wyboru członków Rady spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów powszechnych i sądów wojskowych, przez odebranie tym członkom Rady przymiotu reprezentantów samorządu sędziowskiego i upolitycznienie sędziów ? narusza art. 10 ust. 1, art. 17 ust. 1 i art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji, 2) odebranie Krajowej Radzie Sądownictwa konstytucyjnej kompetencji do formułowania wniosków o powołanie do pełnienia urzędu sędziego i przekazanie jej organom nieznanym Konstytucji: Pierwszemu i Drugiemu Zgromadzeniu Rady ? narusza art. 179, art. 186 i art. 187 Konstytucji, 3) przyznanie Prezydentowi RP nieznanej Konstytucji kompetencji do wyboru sędziego spośród kandydatów przedstawionych mu przez Pierwsze i Drugie Zgromadzenie Rady w miejsce powołania sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ? narusza art. 10 ust. 1, art. 179 i art. 173 Konstytucji, 4) likwidacja równości materialnej głosów członków Rady poprzez przyznanie głosom członków Pierwszego Zgromadzenia Rady (mającego się składać w 70% z polityków) większej wagi niż głosom członków Drugiego Zgromadzenia Rady (mającego się składać z sędziów wybieranych przez większość parlamentarną) ? narusza art. 10 ust. 1 i art. 187 ust. 1 Konstytucji, 5) ustalenie trybu postępowania przed Radą w taki sposób, że organ stanie się niezdolny do działania, wobec uzależnienia możliwości wykonywania kompetencji przez ten konstytucyjny organ państwa od jednogłośnych stanowisk poszczególnych Zgromadzeń Rady ? narusza art. 10 ust. 1, art. 186 i art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji, 6) skrócenie kadencji obecnych członków Rady wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów powszechnych i sądów wojskowych na konstytucyjnie gwarantowaną czteroletnią kadencję ? narusza art. 187 ust. 3 Konstytucji, 7) odebranie Krajowej Radzie Sądownictwa konstytucyjnej kompetencji do wyboru wiceprzewodniczących Rady i przekazanie jej organom nieznanym Konstytucji: Pierwszemu i Drugiemu Zgromadzeniu Rady ? narusza art. 187 ust. 2 Konstytucji. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa, przedstawiony projekt ustawy zmierza do wprowadzenia do systemu prawnego rozwiązań, które stanowią realne zagrożenie dla ochrony praworządności oraz praw i wolności człowieka i obywatela. Cała opinia na stronie KRS.
OPINIA RADY WYKONAWCZEJ EUROPEJSKIEJ SIECI RAD SĄDOWNICTWA (ENCJ) na temat projektów ustaw przedstawionych przez rząd polski Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) otrzymała wniosek o współpracę wystosowany przez Krajową Radę Sądownictwa. KRS zwróciła się do Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa o poradę w sprawie dwóch nowych projektów ustaw przedstawionych przez polski rząd. Europejska Sieć Rad Sądownictwa co do zasady nie opiniuje projektów aktów ustawodawczych, jednak przedstawi swoje ogólnie obowiązujące zasady. Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Wykonawcza Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (dalej: Rada Wykonawcza) pragnie przedstawić następujące uwagi i komentarze.(…..)Tekst dostępny na stronie KRS
UWAGI PODSUMOWUJĄCE Rada Wykonawcza ENCJ jest zdania, że wyżej wskazane projekty ustaw mogłyby zaszkodzić niezależności sądownictwa w Polsce. Standardy ENCJ nie zostały w kilku dziedzinach spełnione. Niniejsze standardy nie zostały opracowane, aby służyć interesom wymiaru sprawiedliwości. Standardy odzwierciedlają jedynie wspólne zasady i wartości państw członkowskich Unii Europejskiej, które gwarantują prawidłowe funkcjonowanie demokratycznych systemów opartych na praworządności.
Sporządzono w Brukseli dnia 30 stycznia 2017 roku. Rada Wykonawcza Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ)
UCHWAŁY ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI ZGROMADZEŃ OGóLNYCH SĘDZIóW OKRĘGóW Z 30 STYCZNIA 2017 R.
Uchwała nr 1
Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów popiera uchwały Kongresu Sędziów Polskich z dnia 3 września 2016 r. Wyrażone w trakcie Kongresu uwagi, zastrzeżenia i obawy Zebranie uznaje za wyraz uzasadnionej troski o zachowanie gwarantowanego Konstytucją i aktami prawa międzynarodowego prawa każdego obywatela do sądu.
Uchwała Nr 2
Sędziowie sądów powszechnych widzą potrzebę zmian w sądownictwie, które będą służyć dobru obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury nie doprowadzą do usprawnienia i przyspieszenia postępowań sądowych. Jednocześnie Minister Sprawiedliwości nie wykonuje ustawowych obowiązków w zakresie obsadzenia zwolnionych kilkuset stanowisk sędziowskich, co negatywnie wpływa na sprawność pracy sądów. Projekt zmian w zakresie procedury powoływania sędziów i organizacji Krajowej Rady Sądownictwa wprost zmierza do upolitycznienia sądownictwa. Jest to nie do pogodzenia z konstytucyjnymi zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej oraz standardami europejskimi, wynikającymi m. in. z Europejskiej Karty Sędziego. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej sędziów ? członków Krajowej Rady Sądownictwa wybierają sędziowie (art. 187 ust. 1 pkt 2). Wybór sędziów przez polityków spowoduje upolitycznienie organu, który zgodnie z Konstytucją strzeże niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a to stanowi zagrożenie prawa obywatela do sądu. Krajowa Rada Sądownictwa w formule proponowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nie będzie gwarantować wyboru na stanowiska sędziowskie osób o najwyższych kwalifikacjach. Niezgodna z Konstytucją jest propozycja wygaszenia mandatów obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa, będących sędziami (art. 187 ust. 3). Proponowane zmiany stanowią poważne zagrożenie dla niezależności sądów i niezawisłości sędziów, będących fundamentem demokratycznego państwa prawa. Stracą na nich przede wszystkim obywatele i ich konstytucyjne prawo do sądu. Należy z całą mocą podkreślić, że niezawisłość sędziowska nie jest przywilejem sędziów, a stanowi gwarancję dla obywateli, że ich sprawa zostanie rozstrzygnięta przez sędziego wolnego od wszelkich, w tym politycznych nacisków Niezgodne z Konstytucją jest przyznanie Prezydentowi uprawnienia do wyboru sędziego spośród dwóch kandydatów wskazanych przez Krajową Radę Sądownictwa. Konstytucja jednoznacznie wskazuje, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa (art. 179) i nie przyznaje Prezydentowi kompetencji do dokonywania oceny i wyboru spośród przedstawianych kandydatów. Opowiadamy się za wzmocnieniem samorządu sędziowskiego, który będzie współdziałał w sprawnym zarządzaniu sądownictwem
UCHWAŁY ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI ZEBRAŃ SĘDZIóW SĄDóW APELACYJNYCH
Uchwała Nr 1
Zebranie Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych popiera uchwały Kongresu Sędziów Polskich z dnia 3 września 2016 r. Wyrażone w trakcie Kongresu uwagi, zastrzeżenia i obawy Zebranie uznaje za wyraz uzasadnionej troski o zachowanie gwarantowanego Konstytucją i aktami prawa międzynarodowego prawa każdego obywatela do sądu.
Uchwała nr 2
Sędziowie sądów powszechnych widzą potrzebę zmian w sądownictwie, które będą służyć dobru obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury nie doprowadzą do usprawnienia i przyspieszenia postępowań sądowych. Jednocześnie Minister Sprawiedliwości nie wykonuje ustawowych obowiązków w zakresie obsadzenia zwolnionych kilkuset stanowisk sędziowskich, co negatywnie wpływa na sprawność pracy sądów. Projekt zmian w zakresie procedury powoływania sędziów i organizacji Krajowej Rady Sądownictwa wprost zmierza do upolitycznienia sądownictwa. Jest to nie do pogodzenia z konstytucyjnymi zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej oraz standardami europejskimi, wynikającymi m. in. z Europejskiej Karty Sędziego. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej sędziów ? członków Krajowej Rady Sądownictwa wybierają sędziowie (art. 187 ust. 1 pkt 2). Wybór sędziów przez polityków spowoduje upolitycznienie organu, który zgodnie z Konstytucją strzeże niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a to stanowi zagrożenie prawa obywatela do sądu. Krajowa Rada Sądownictwa w formule proponowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nie będzie gwarantować wyboru na stanowiska sędziowskie osób o najwyższych kwalifikacjach. Niezgodna z Konstytucją jest propozycja wygaszenia mandatów obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa, będących sędziami (art. 187 ust. 3). Proponowane zmiany stanowią poważne zagrożenie dla niezależności sądów i niezawisłości sędziów, będących fundamentem demokratycznego państwa prawa. Stracą na nich przede wszystkim obywatele i ich konstytucyjne prawo do sądu. Należy z całą mocą podkreślić, że niezawisłość sędziowska nie jest przywilejem sędziów, a stanowi gwarancję dla obywateli, że ich sprawa zostanie rozstrzygnięta przez sędziego wolnego od wszelkich, w tym politycznych nacisków Niezgodne z Konstytucją jest przyznanie Prezydentowi uprawnienia do wyboru sędziego spośród dwóch kandydatów wskazanych przez Krajową Radę Sądownictwa. Konstytucja jednoznacznie wskazuje, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa (art. 179) i nie przyznaje Prezydentowi kompetencji do dokonywania oceny i wyboru spośród przedstawianych kandydatów. Opowiadamy się za wzmocnieniem samorządu sędziowskiego, który będzie współdziałał w sprawnym zarządzaniu sądownictwem.
XXX
W dniu 30 stycznia 2017 r., o godzinie 17.00, w siedzibie Rady rozpocznie się Nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. W tym samym dniu od godz. 9.30 na Zebraniach Przedstawicieli Sędziów Sądów Apelacyjnych i Sędziów Okręgów będą obradować w Warszawie sędziowie z całej Polski. Tematem obrad będzie aktualna sytuacja sądownictwa i zapowiedziane zmiany ustawowe. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawił dwa projekty ustaw mających wprowadzić dobrą zmianę w sądownictwie, a zwłaszcza w Krajowej Radzie Sądownictwa. W rubryce AKTUALNOŚCI piszemy szerzej o tych projektach. Poniżej grafika SSP IUSTITII tłumaczącej zmiany w KRS.
SSP IUSTITIA zwraca uwagę na terminy „konsultacji” .Pierwszy projekt to zmieniony projekt z dnia 23 stycznia 2017 roku ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Z informacji uzyskanych w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacyjnego wynika, iż projekt ten ma być przesłany m.in. Iustitii celem zaopiniowania do dnia 31 stycznia 2017 roku.
Drugi projekt z 20 stycznia 2017 roku ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw dotyczy szeroko rozumianej zmiany drogi dochodzenia do zawodu sędziego oraz przywrócenia instytucji asesora. Termin do zgłaszania opinii upływa 7 lutego 2017 roku.
XXX
7 stycznia 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia podjął decyzję o rozwiązaniu Zespołu do Spraw Pozasądowego Rozwiązywania Sporów (ADR).
A oto analiza SSP Iustitia na temat losw KRS:

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …