Najnowsze informacje

Zakusy na UE

Ryszard Piotrowski: Sam status «najwyższego przedstawiciela RP» nie przesądza jednoznacznie o udziale Prezydenta w posiedzeniu Rady Europejskiej

Rada Europejska nie jest ukształtowana jako forum, na którym państwa członkowskie reprezentuje przede wszystkim osoba z atrybutem najwyższego przedstawiciela państwa, ale nieuczestnicząca w procesach bieżącego rządzenia. Nie ma prawnych podstaw do przyjęcia założenia, że już sam status «najwyższego przedstawiciela RP» przesądza jednoznacznie o udziale Prezydenta w posiedzeniu Rady Europejskiej – pisze dr hab. prof. UW Ryszard Piotrowski, w Opinii dla Senatu do druku senackiego 1081

Opinia o zgodności z Konstytucją RP ustawy o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich (druk senacki nr 1081)

Tezy opinii:

1. Art. 1 pkt 8 ustawy o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z

Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich (druk senacki nr 1081, dalej: ustawa zmieniająca), nadający nowe brzmienie art. 20 ust. 1 ustawy zmienianej oraz

art. 1 pkt 9 ustawy zmieniającej, dodający art. 20a ust. 1 i art. 20b w rozdziale 6 ustawy zmienianej,

w zakresie, w jakim tworzą pozakonstytucyjne podstawy kompetencyjne do działania Prezydenta RP w sprawach europejskich,

są niezgodne z:

  • zasadą rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych (preambuła Konstytucji RP)
  • art. 10 ust. 1 Konstytucji RP;
  • art. 126 ust. 3 w związku z art. 146 ust. 4 pkt 9 Konstytucji RP;
  • art. 133 ust. 3 w związku z art. 7 i z preambułą Konstytucji RP.

2. Ustawa wymieniona w pkt 1 jest w całości niezgodna z art. 112 i art. 119 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim została uchwalona niezgodnie z obowiązującą procedurą.

Uzasadnienie na portalu monitorkonstytucyjny.ue

Sprawdź także

Nie ma zmiłuj

Zaniechanie stosowania prawa jest tak samo jego przekroczeniem jak bezprawne działanie, więc odpuszczenie wymierzenia sprawiedliwości …